Tartalom


XCVII. ÉVF.               2001. SZEPTEMBER               3. SZÁM


 

Bańczerowski Janusz: A nyelvi kommunikáció modelljének nyelvi képéről 257

Szili Katalin: A perfektivitás mibenlétéről a magyar nyelvben a meg igekötő funkciói kapcsán 262

Gécseg Zsuzsanna: A kontrasztív topik szintaxisáról és szemantikájáról 283

Kiss Lajos: Helynévfejtések és etimológiai felülvizsgálatok 294

Horváth László: Diakrón összevetéssel a volna : lenne kettősségről 303

Balázsi József Attila: A cigány szó és származékai pejoratív kifejezésekben 313

· Kisebb közlemények. Vekerdi József: A magyar gyermekmondókák versritmusa 324

· Szó- és szólásmagyarázatok. Bóna István: Az "Északi"-Donyechez. 329 - Mizser Lajos: Újszász. 330 - Péter László: Metrompás 331

· Nyelvművelés. Szathmári István: Két kifogásolható szóhasználatról 332

· Élő nyelv. Szépe Judit: Hangtévesztések szabályosságai afáziában 333

· Szemle. Ladányi Mária: Kiefer Ferenc, Jelentéselmélet. 338 - Varga László: Péter Siptár and Miklós Törkenczy, The Phonology of Hungarian. 345- Fábián Pál: Király Péter, Az országgyűlési nyelv 1790-1827. 348 - Bodó Csanád: III. Dialektológiai Szimpozion. 350 - Posgay Ildikó: T. Somogyi Magda, Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései 353

· Különfélék. Fábián Pál: Pais Dezsőre emlékezve. 355 - Kiss Jenő: A Finnisch-Ugrische Forschungen centenáriumára. 357 - Futaky István: Melich János és az erdélyi szász nyelvtudomány. 358 - Udvari István: Sztripszky Hiador az erdélyi ruszinokról. 362 - Juhász Dezső: Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. 366 - A. Molnár Ferenc: Egy nyelvi és művelődéstörténeti adattár tervéről 367

· Társasági ügyek. Kiefer Ferenc: Búcsú Papp Ferenctől. 368 - A. Jászó Anna: Szepesy Gyula (1913-2001). 370 - Wacha Imre: Bőzsöny Ferenc hetvenéves. 372- S. Hámori Antónia: Vermes Stefánia köszöntése.373  - Szathmári István: Éder Zoltán hetvenéves. 375  - Péter Mihály: Szépe György hetvenéves 377

· Levélszekrény. Balogh Lajos írja. 380 - Huszár Ágnes írja 381

 

  nyitólap