Felhasználási szerződés*

amely létrejött egyrészről az Országos Széchényi Könyvtár (1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6., képviselő: Főigazgató), mint Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) másrészről a

kiadó neve: ...................................................................... aláíró személy neve: ...................................................,

kiadó székhelye: .....................................................................................................................................................

kiadó postacíme: ...................................................................................................................................................,

telefon: ....................................................................... e-mail: .............................................................................),

mint kiadó (továbbiakban: Kiadó) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A Felhasználó gyűjti, archiválja, és az interneten szolgáltatja a magyar tudomány, oktatás és kultúra írott dokumentumait elektronikus formában. Szerződő Felek együttműködése az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) nevű gyűjteménynek a bővítését célozza az alábbi kölcsönös felelősségvállalással.

2. Felek rögzítik, hogy Kiadó az alábbi 8. pontban rögzített, szerzői jogi védelem alatt álló, gyűjteményes műnek minősülő folyóiratok, (vagy egyéb periodika) felhasználását engedélyezi Felhasználó számára a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

3. Felhasználó jelen szerződés keretében vállalja, hogy:

- a megkapott, gyűjtőkörébe tartozó elektronikus dokumentumokat megőrzi;

- hosszú távon és nyilvánosan szolgáltatja ezeket a könyvtár alapcéljainak megfelelően a 4. pontban rögzített engedély keretei között;

- hosszú távon is stabil elérési címet (URL-t) biztosít a dokumentumokhoz.

4. A jelen szerződés alapján a Kiadó az alábbi felhasználási jogok gyakorlását engedélyezi a Felhasználó számára, amely alapján a Felhasználó jogosult

a. a művet digitálisan többszörözni, archiválni és a többszörözött példányokat szerverein tárolni, arról az a)-c) pontokban rögzített felhasználáshoz szükséges mértékben időleges másolatokat készíteni, [(Szjt 18.§)];

b. a mű digitális változatán a jogszerű felhasználáshoz szükséges olyan mértékű technikai változtatásokat megtenni, amely változtatás az átdolgozás szintjét nem éri el;

c. a többszörözött példányokat – példányszámbeli korlátozás nélkül – a nyilvánossághoz közvetíteni oly módon, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg [(Szjt. 26. § (8)].

5. Felek megállapodnak abban, hogy a Kiadó területi korlátozás nélküli, a jelen szerződés hatályba lépésétől a mű teljes védelmi idejére szóló, nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, jelen szerződés 4. pontjában meghatározott felhasználási jogok gyakorlását engedélyezi a Felhasználó számára.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 4. pontban szereplő felhasználási módok a jelen szerződés hatálya alatt úgy változnak vagy bővülnek, hogy a jelen szerződés megkötésekor ismert és a jelen szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződésben meghatározott felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

7. Felhasználó vállalja, hogy jelen szerződés keretében átadott műveket csak a saját szolgáltatása keretében szolgáltatja a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott felhasználási engedély keretei között. Felhasználó semmilyen egyéb jogot nem szerez a művek jelen szerződésben biztosított felhasználásán túli felhasználásra.

8. A Kiadó vállalja, hogy:

- az általa kiadott folyóirat vagy egyéb periodika (a kiadvány címe és szerzőségi adatai:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................)

teljes, elektronikus változatát átadja a Felhasználónak megőrzés és szolgáltatás végett a 4. pontban foglalt engedély keretei között, valamint gondoskodik a megjelenő aktuális számok eljuttatásáról;

- tájékoztatja a szerzőket a saját alkotásuk vonatkozásában arról, hogy a Felhasználónak internetes nyilvánossághoz közvetítési jog gyakorlását engedélyezte.

9. A Kiadó szavatol azért, hogy a 3. pontban foglalt felhasználási módokra az engedélyezés jogát a szerzőktől megszerezte, és a műveken nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni joga, amely a Felhasználó jelen szerződés szerinti joggyakorlását és felhasználását korlátozná vagy akadályozná. A Felhasználót semmiféle anyagi vagy jogi felelősség nem terheli a mű szerzői jogi jogosultjaival, így különösen alkotóival, illetve azok örököseivel továbbá más, a művek előállításában részt vett személlyel szemben. Kiadó vállalja, hogy harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, személyiségi jogi – igényért közvetlenül maga áll helyt, a Felhasználó felelőssége e körben kizárt: e közvetlen helytállásnál fogva az ilyen tárgyú igényt előterjesztő harmadik személy a Kiadót közvetlenül keresheti meg, ill. perelheti, valamint a harmadik személyt a Felhasználó közvetlenül a Kiadóhoz irányíthatja.

A felhasználás jogszerűségével szemben támasztott kifogás esetén Felhasználó az erről szóló tudomásszerzést követően az elektronikus művet azonnal kivonja a nyilvános internetes szolgáltatásból.

10. Felhasználó kijelenti, hogy a felhasználással összefüggésben bevételre nem tesz szert, szolgáltatása közvetve sem irányul jövedelemszerzési vagy jövedelemfokozási célra. Kiadó ezt elismerve, jelen szerződés keretében a felhasználás engedélyezésével összefüggésben a jogdíj, és minden egyéb díjazás iránti igényéről lemond. A jelen szerződésben meghatározott együttműködés keretében a Felek semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem vállalnak egymással szemben.

11. Jelen szerződést bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 30 napos határidővel felmondhatja.

12. A szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik Félhez eljuttatott írásbeli értesítéssel, amennyiben a másik Fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem.

13. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megállapodása alapján érvényes. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba, és a szerződés tárgyát képező művek védelmi idejének lejártával külön nyilatkozat nélkül is megszűnik.

Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták.


Dátum: ................................................                                                          Dátum: ................................................


Felhasználó részéről:                                                                                     Kiadó részéről:

..............................................................                                                         ...........................................................

      Rózsa Dávid főigazgató                                                                                                       Kiadó
      Országos Széchényi Könyvtár


jogilag szignálta: ...............................* Géppel – vagy kézírás esetén jól olvasható nyomtatott betűkkel – kitöltve, kinyomtatva és aláírva az „Országos Széchényi Könyvtár, Digitális Bölcsészeti Központ, Alkalmazás- és Digitálistartalom-fejlesztési Osztály, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.” postacímre lehet elküldeni.