Felhasználási szerződés*

 

amely létrejött egyrészről az Országos Széchényi Könyvtár (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület, képviselő: Főigazgató), mint Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) másrészről a

kiadó neve:............................................….……aláíró személy neve:…..…..…........................................…,

kiadó székhelye:……………………………………………………………………………………………………. kiadó postacíme:.....................................................................………………....................................………,

telefon:.......................…………………..........…e-mail:...............……………………………....................),

 

mint kiadó (továbbiakban: Kiadó) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

 

1. A Felhasználó gyűjti, archiválja és az interneten szolgáltatja a magyar tudomány, oktatás és kultúra írott dokumentumait elektronikus formában. Szerződő Felek együttműködése az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) nevű gyűjteménynek a bővítését célozza az alábbi kölcsönös felelősségvállalással.

 

2. Felek rögzítik, hogy Kiadó szerzői jogi védelem alatt álló, gyűjteményes műnek minősülő folyóiratok, (vagy egyéb periodika) felhasználását engedélyezi Felhasználó számára a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

 

 

3. Felhasználó jelen szerződés keretében vállalja, hogy:

 

-        a megkapott, gyűjtőkörébe tartozó elektronikus dokumentumokat megőrzi;

-        hosszú távon és nyilvánosan szolgáltatja ezeket a könyvtár alapcéljainak megfelelően a 3. pontban rögzített engedély kereti között;

-        hosszú távon is stabil elérési címet (URL-t) biztosít a dokumentumokhoz.

 

4. A jelen szerződés alapján a Kiadó az alábbi felhasználási jogok gyakorlását engedélyezi a Felhasználó számára, amely alapján a Felhasználó jogosult

a.        a művet digitálisan többszörözni, archiválni és a többszörözött példányokat szerverein tárolni, arról az a)-c) pontokban rögzített felhasználáshoz szükséges mértékben időleges másolatokat készíteni, [(Szjt 18.§)];

b.       a mű digitális változatán a jogszerű felhasználáshoz szükséges olyan mértékű technikai változtatásokat megtenni, amely változtatás az átdolgozás szintjét nem éri el;

c.        a többszörözött példányokat – példányszámbeli korlátozás nélkül – a nyilvánossághoz közvetíteni oly módon, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg [(Szjt. 26. § (8)].

 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a Kiadó területi korlátozás nélküli, a jelen szerződés hatályba lépésétől a mű teljes védelmi idejére szóló, nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, jelen szerződés 3. pontjában meghatározott felhasználási jogok gyakorlását engedélyezi a Felhasználó számára.

 

6. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 3. pontban szereplő felhasználási módok a jelen szerződés hatálya alatt úgy változnak vagy bővülnek, hogy a jelen szerződés megkötésekor ismert és a jelen szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződésben meghatározott felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

 

7. Felhasználó vállalja, hogy jelen szerződés keretében átadott műveket csak a saját szolgáltatása keretében szolgáltatja a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott felhasználási engedély keretei között. Felhasználó semmilyen egyéb jogot nem szerez a művek jelen szerződésben biztosított felhasználásán túli felhasználásra.

 

8. A Kiadó vállalja, hogy:

 

-        az általa kiadott folyóirat vagy egyéb periodika (a kiadvány címe és szerzőségi adatai:

..................................................................................................................................………………………...

..................................................................................................................................………………………...

..................................................................................................................................………………………..)

 

teljes, elektronikus változatát átadja a Felhasználónak megőrzés és szolgáltatás végett a 3. pontban foglalt engedély keretei között, valamint gondoskodik a megjelenő aktuális számok eljuttatásáról;

-        tájékoztatja a szerzőket a saját alkotásuk vonatkozásában arról, hogy a Felhasználónak internetes nyilvánossághoz közvetítési jog gyakorlását engedélyezte.

 

9. A Kiadó szavatol azért, hogy a 3. pontban foglalt felhasználási módokra az engedélyezés jogát a szerzőktől megszerezte, és a műveken nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni joga, amely a Felhasználó jelen szerződés szerinti joggyakorlását és felhasználását korlátozná vagy akadályozná. A Felhasználót semmiféle anyagi vagy jogi felelősség nem terheli a mű szerzői jogi jogosultjaival, így különösen alkotóival, illetve azok örököseivel továbbá más, a művek előállításában részt vett személlyel szemben. Kiadó vállalja, hogy harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, személyiségi jogi – igényért közvetlenül maga áll helyt, a Felhasználó felelőssége e körben kizárt: e közvetlen helytállásnál fogva az ilyen tárgyú igényt előterjesztő harmadik személy a Kiadót közvetlenül keresheti meg, ill. perelheti, valamint a harmadik személyt a Felhasználó közvetlenül a Kiadóhoz irányíthatja.

 

A felhasználás jogszerűségével szemben támasztott kifogás esetén Felhasználó az erről szóló tudomásszerzést követően az elektronikus művet azonnal kivonja a nyilvános internetes szolgáltatásból.

 

10. Felhasználó kijelenti, hogy a felhasználással összefüggésben bevételre nem tesz szert, szolgáltatása közvetve sem irányul jövedelemszerzési vagy jövedelemfokozási célra. Kiadó ezt elismerve, jelen szerződés keretében a felhasználás engedélyezésével összefüggésben a jogdíj, és minden egyéb díjazás iránti igényéről lemond. A jelen szerződésben meghatározott együttműködés keretében a Felek semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem vállalnak egymással szemben.

 

11. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megállapodása alapján érvényes. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba, és a szerződés tárgyát képező művek védelmi idejének lejártával külön nyilatkozat nélkül is megszűnik.

 

Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták.

 

Dátum:.............................................

 

Felhasználó részéről:                                                                                      Kiadó részéről:

 

 

.............................................................                                                         ...................................................

     Főigazgató                                                                                                          Kiadó

 

 

jogilag szignálta:………………………….* Géppel – vagy kézírás esetén jól olvasható nyomtatott betűkkel – kitöltve, kinyomtatva és aláírva az „Országos Széchényi Könyvtár, E-könyvtári Szolgáltatások Osztály, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület” postacímre lehet elküldeni.