vissza
 

Bánfai Ágnes – H. Orlóci Edit: Az egyetemi képzés 3. rész

Cikksorozatunk bevezetője1, valamint a szervezés során legkorábban elkészített dokumentum2 közreadása után most a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának (TF) testnevelő edzői alapszakára (BSc) vonatkozó legfontosabb információkat vázoljuk fel. Ebbe a képzési struktúrába kellett beilleszteni a cirkuszi akrobatikát, mint differenciált ismeretanyagot, vagyis kvázi a különböző sportágak egyikeként.

Az 1925-ben alapított TF hagyományos oktatási szisztémájának átalakítása az ezredfordulón kezdődött, 2006-tól tértek át a kétszintű bolognai rendszerre, ismertetésünk a 2008-2009-es tanév Tanulmányi Tájékoztatóján alapul, mely a mi képzésünk szempontjából is irányadó volt.

A levelező tagozaton a kontakt órákat, amelyeken a hallgatóknak személyesen részt kell venniük, félévenként négy-négy alkalommal, az ún. K-heteken bonyolítják le, legnagyobb részt csütörtök-péntek-szombati napokon. Az eddigi tapasztalatok szerint egy-egy szemeszterben egy hiányzást meg tudtak oldani a hallgatók az oktatókkal történt egyeztetés nyomán.

A képzés abszolválásához a hat szemeszter során 180 kredit megszerezése kötelező3. Ebből a következőket külön, nem tanórai foglalkozásokon kell teljesíteni:

Név

Kreditek száma

Sportszakmai gyakorlat

9

Edzésmegfigyelés és edzésvezetés

9

Táborok (választható: természetjárás, rekreáció, sí-, kerékpár- vízitábor)

9

Szakdolgozat

10

A kötelező tantárgyak 170 kreditpontját a választható blokk4 moduljai közül kell kiegészíteni (természetesen a fennmaradó 10-zel).

Az aktív sporttevékenységek (atlétika, torna, gimnasztika, úszás, testnevelési játékok, labdajátékok, küzdősportok, aerobik, RG, valamint kondicionális és koordinációs képességfejlesztés) alapozása az első két félévre, ezek szakismeretei pedig a harmadikra koncentráltak (15 és 125 kredit).

A kötelező tantárgyak blokkja alapozó ismeretekre és szakmai törzsmodulra tagozódik, a választhatók között egyaránt helyet kaptak elméleti (pl. Létesítményüzemelés, Sportfilozófia, Sport és művészet stb.) és gyakorlati (pl. Golf, Sportlövészet, Szikla- és falmászás stb.) tárgyak.

Az alapozó ismeretek6 blokkjába a következők tartoznak:

1./ medicinális (Biológiai alapismeretek; Baleset-megelőzés, elsősegély);

2./ társadalomtudományi (bevezető jelleggel: filozófia, szociológia, pszichológia, pedagógia, jog, közgazdaság, művelődés- és pedagógia-történet);

3./ közismereti (Informatika, Kommunikáció, EU-alapismeretek, Bevezetés a tudományos kutatásba);

4./. a fentebb már aktív sporttevékenységként felsorolt sportági alapismeretek.

A szakmai törzsmodul tantárgyi részegységei:

1./ medicinális ismeretek II. (Anatómia, Élettan, Biokémia, Humánbiológia, Egészségtan, Sportsérülések, sportártalmak, Gyógytestnevelés);

2./ sporttudományi ismeretek (Testnevelés- és sporttörténet, Az edzéselmélet alapjai, Biomechanika, Mozgástanulás és -szabályozás, Sportmenedzsment, A sport- és testnevelés-elmélet alapjai, Bevezetés a sportpedagógiába, Bevezetés a sportpszichológiába, Bevezetés a sportszociológiába, A fejlődéslélektan alapjai);

3./ sportági szakismeretek (Atletikus alapképzés, Torna, Gimnasztika, Úszás, Sportjátékok, Küzdősportok, Tánc);

4./ edzői ismeretek (Sportélettan, Táplálkozás-élettan, Sportmasszázs, Sport-biomechanika, Edzéselmélet és -módszertan, A választott sportág elmélete és módszertana).

A számonkérések alkalmával a megszerzett tudás igazolására megfelelő gyakorlati feladatokat, szintidőket, eredményeket kell teljesíteni (pl. kötelezően három úszásnemben, különböző atlétikai próbákon stb.), az elméleti tárgyakból pedig a vizsgaforma általában kollokvium, néhány esetben pedig szigorlat (Filozófia, Élettan, Edzéselmélet és -módszertan, ill. A választott sportág elmélete és módszertana). A hallgatók tanulmányaik lezárásaként záróvizsgát tesznek.

A cirkuszi akrobatika mint „választott sportág” szerepelt a 2009-es őszi szemeszterben indult I. évfolyamtól kezdődően, melynek ismeretanyagával, problémáival (évfolyamokra bontottan) elmélyültebben foglalkozunk majd cikksorozatunk további részeiben.

_______________________________________

3 Halasztásra természetesen van lehetőség, de az apróbb eltéréseket nem kívánjuk részletezni.

4 A különböző táborok és kurzusok önköltségesek, és csak 12 jelentkező esetén indíthatók.

5 Megjegyzendő, hogy a tánc 1+1 kredittel a 3. és 4. félévben, a sportjátékok ugyanígy, de 2-2 kredittel lép be, ill. az atletikus alapképzés a gyakorlati sportolás mellett kollokviummal zárul.

6 Itt már csak a kötelező tantárgyakról van szó.

 

megjelenik minden negyedévben