ElőzőTartalomjegyzékKövetkező

 

Egyed Ákos műveinek bibliográfiája

Könyvek

1. A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomban 1849-1914. (Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Egyed Ákos.) Bukarest, 1970. 162 old.

2. Az utazás divatja. Útleírások és útijegyzetek az 1848 előtti Erdélyből. (Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Egyed Ákos.) Bukarest, 1973. 196 old.

3. A parasztság Erdélyben a századfordulón. Társadalom- és agrártörténeti áttekintés. Bukarest, 1975. 301 old. (Monográfia)

4. Háromszék 1848-1849. Bukarest, 1978. 258 old. (Monográfia) (Második kiadás: 1979.)

5. Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetéből Erdélyben 1848-1914. Bukarest, 1981. 360 old. (Tanulmánykötet)

6. Csutak Vilmos: Közösség és művelődés. Válogatott írások. Bukarest, 1993. 290 old. (Egyed Ákos gondozásában és bevezető tanulmányával.)

7. A korszerűsödő és hagyományőrző Erdély I-II. Csíkszereda, 1997. I. 358 old., II. 367 old. (Tanulmánykötetek)

8. Erdély 1848-1849. I. Csíkszereda, 1998. 349 old.

9. Erdély 1848-1849. II. Csíkszereda, 1999. 363 old.

Társszerzőként írt munkák

10. Munkás- és parasztmozgalmak Erdélyben 1905-1907. Bukarest, 1962. 345 old.

11. Din istoria Transilvaniei II. kötet. Bucureşti, 1963. Szerkesztette: M. Constantinescu (Egyed Ákos: 265-291. old.).; Erdély története II. Bukarest, 1964. (Egyed Ákos: 311-374. old.)

12. Documente privind revoluţia de la 1848 în Transilvania I. – 2 martie – 12 aprilie 1848. Szerkesztette: Şt. Pascu – V. Cheresteşiu. Bucureşti, 1977.

13. Documente privind revoluţia de la 1848 în ţările române. C. Transilvania II. – 12-29. aprilie 1848. Szerkesztette: Şt. Pascu – V. Cheresteşiu. Bucureşti, 1979.

14. Documente privind revoluţia în ţările române C. Transilvania III. – 30 aprilie – 14 mai 1848. Szerkesztette: Şt. Pascu. Bucureşti, 1982.

15. Documente privind revoluţia de la 1848 în ţările române. C. Transilvania. IV. – 14 – 25 mai. 1848. Szerkesztette: Şt. Pascu. Bucureşti, 1988.

16. Documente privind revoluţia de la 1848 în ţările române C. Transilvania. V. – 26 mai – 4 iunie 1848. Szerkesztette: Şt. Pascu. Bucureşti, 1992.

17. Documente privind revoluţia de la 1848 în ţările române. C. Transilvania VI. – 5-16 iunie 1848. Szerkesztette: Şt. Pascu. Bucureşti, 1998.

18. Două sute de ani de siderurgie în Reşiţa. Kolozsvár, 1971.

19. Az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés 1848 októberében. Az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés 150. évfordulója 1848-1998. Agyagfalva, 1998.

Tanulmányok

1. În legătură cu dezvoltarea mişcării muncitoreşti din Transilvania în anii 1905/1907. = Studii şi referate privind istoria României. Bucureşti, 1954. partea a II-a. 1325-1352. (Társszerző)

2. Despre răscoala antifascistă din Bulgaria în 1923 şi ecoul ei în presa contemporană din România. = Studii şi referate privind istoria României. 1954. 1587-1606. (Társszerző)

3. Lupta comună a ţăranilor români şi maghiari din Aleşd în 1904. = Studii, VIII. évfolyam, 1955. 2. sz. 31-50.

4. Az első orosz forradalom hatása Erdély munkásmozgalmára. = Utunk, X. évfolyam, 1955. 4. sz., január 28.

5. Istoricul asociaţiilor muncitoreşti din Transilvania între 1868-1872. = Studii, IX. évfolyam, 1956. 6. sz. 27-50.

6. Ecoul răscoalei ţărăneşti din 1907 din România în Transilvania. = Studii şi cercetări de istorie, 1-4. sz. 1956. 151-171.

7. Ecoul revoluţiei populare ruse în Transilvania. = Relaţiile româno-ruse în trecut, Bucureşti, 1957. 193-213. (Társszerző)

8. Az 1907-es parasztfelkelés. = Korunk, XVIII. évfolyam, 1957. 2-3. sz. 156-163.

9. Despre mişcarea muncitorească din Transilvania între anii 1880-1890. = Studii, X. évfolyam, 1957. 4. sz. 33-56.

10. Az 1907-es parasztfelkelés visszhangja Erdélyben. Adalékok az 1907-es felkelés történetéhez. Bukarest, 1957. 57-101.

11. Grevele de seceriş din Transilvania de la sfârşitul sec. al XIX- şi începutul sec. al XX-lea. = Anuarul Institutului de istorie. Cluj, II. évfolyam, I-II. 1957. 219-240.

12. Cu privire la creşterea numerică a muncitorimii industriale din Transilvania după 1848 şi până la primul război mondial. = Din istoricul formării şi dezvoltării clasei muncitoare din România. Szerkesztette: N. N. Constantinescu, Bucureşti, 1969. 433-536.

13. Date în legătură cu dezvoltarea industriei mari de pe teritoriul regiunii Cluj în a doua jumătate a sec. XIX-lea. = Probleme muzeografice, 1960. 260-269.

14. Mişcări şi frământări ţărăneşti din Transilvania la începutul secolului al XX-lea. = Problema agrară şi mişcarea ţărnească din România Szerkesztette: D. Hurezeanu. Bucureşti, 1961. 270-319.

15. Aspecte ale dezvoltării industriei mari din Transilvania între anii 1867-1873. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj, V. évfolyam, 1962. 145-177.

16. Sistemul bănesc în Transilvania între 1867-1918. = Sistemul bănesc al leului. Bucureşti, 1963. 136-245. (Társszerző)

17. A század eleji szocialista mozgalom és az élesdi sortűz. = Korunk, XXIII. évfolyam, 1964. 4. sz. 504-509.

18. Az I. Internacionálé eszméinek térhódítása Erdélyben. = Korunk, XXIII. évfolyam, 1964. 9. sz. 1242-1249.

19. Contribuţii la problema studierii mişcărilor şi frământărilor ţărăneşti din fostele comitate Arad şi Bihor în anii 1903-1904. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj, VIII. évfolyam, 1965. 213-234.

20. Marea industrie a morăritului în Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. = Acta Musei Napocensis, II. évfolyam, 1965. 2. sz. 479-496.

21. Der Tätigkeit de Temesvarer Allgemainen Arbeiterassotiation. = Forschungen zur Volks- und Landeskunde, 8. köt. 1965. 1. sz. 49-67.

22. Despre geneza şi situaţia proletariatului agricol din Transilvania. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj, X. évfolyam, 1967. 197-218.

23. Az 1907-es parasztfelkelés hatása Erdélyben. = Korunk, XXVI. évfolyam, 1967. 3. sz. 333-338.

24. Unele caracteristici ale dezvoltării industriei în Transilvania la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea. = Acta Musei Napocensis, V. évfolyam, 1968. 251-264.

25. Székely vándorlás a századfordulón. Korunk, XXVII. évfolyam, 1968. 5. sz. 743-750.

26. Benedek Elek a székelykérdésről. Korunk, XXVIII. évfolyam, 1969. 9. sz.

27. Mişcări şi frământări ţărăneşti din Transilvania în anii 1900-1902. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj, XII. évfolyam, 1969. 145-161.

28. Az erdélyi faluirodalom fejlődése a XIX. század második felében és a XX. század elején. = Aluta, 1970. 1. sz. 217-233.

29. Problema emigrării ţărănimii din Transilvania. = Acta Musei Napocensis, VII. évfolyam, 1970. 365-378.

30. Braun Róbert falumonográfiái. Korunk, XXIX. évfolyam, 1970. 12. sz. 1827-1833.

31. A tájtörténet-kutatás néhány kérdése. Korunk, XXIX. évfolyam, 1970. 12. sz. 1831-1836.

32. Vázlatok a jobbágyfelszabadítás és a zsellérkérdés történetéhez. = Aluta, III. évfolyam, 1971. 255-278.

33. Despre lucrările sociografice ale lui Robert Braun. = Terra Nostra, 1971. 421-430.

34. Despre problema ţărănească în comitatul Satu Mare în a doua parte a sec. al XIX-lea. = Studii şi comunicări, Satu Mare, 1972. 237-256.

35. Despre caracterul mişcărilor ţărăneşti din Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj, XV. évfolyam, 1972. 339-353.

36. Probleme actuale ale cercetării de istorie economică şi socială în epoca modernă. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj. XVI. évfolyam, 1973. 445-455.

37. Mi az igazság Gábor Áronról. = A Hét, V. évfolyam, 1974. jún. 28. 8.

38. Structura proprietăţii funciare în Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea. = Anuarul Institutului de istorie, Cluj, XVII. évfolyam, 1974. 136-155.

39. Tenyészállat-kiállítások és vásárok Székelykeresztúron. = Almanahul Muzeului din Cristuru Secuiesc. A székelykeresztúri Múzeum Évkönyve, 1974. 229-242.

40. A moldvai és havasalföldi forradalom a magyar sajtó tükrében. = 1848. Arcok, eszmék, tettek. Bukarest, 1974. 144-162.

41. A jobbágyfelszabadítás a kolozsvári országgyűlésen. = 1848. Arcok, eszmék, tettek. Bukarest, 1974. 84-107.

42. Contribuţii la studiul tipologiei sociale a târgurilor şi satelor transilvănene din 1848. = Sub semnul lui Clio, Cluj, 1974. 174-178.

43. Az újkori Kolozsvár képe. = Utunk, XXIX. évfolyam, 1974. július 26.

44. Emigration of Transylvanian peasants at the beginning of the 20th century. = Nouvelles etudes d’ histoire. Bukarest, 1975. 251-258.

45. Inceputurile revoluţiei burghezo-democratice din 1848 în Trei Scaune. = Studii de istorie a naţionalităţilor conlocuitoare din România şi înfrăţirea lor cu naţiunea românâ, Bucureşti, 1976. 181-221.

46. Az 1848-as forradalom kezdetei Háromszéken. = Tanulmányok a romániai együttlakó nemzetiségek történetéből és együttműködéséről a román néppel. Bukarest, 1976. 190-231.

47. Nicolae Bălcescu în presa maghiară din anii 1848-49. = Studia et Acta Musei N. Bălcescu, IV. kötet. 1976. 63-76.

48. Problema agrară în Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea. = Memoriile Secţiei de ştiinţe istorice al Academiei R. P. R., seria IV. 1975-1976. 49-61.

49. A székely hadrendszer és katonai társadalom a XVI. századig. = Korunk, XXVI. évfolyam, 1976. 4. sz. 294-301.

50. Erdővidék társadalma a XVIII. század közepén. = Aluta, VII-VIII. évfolyam, 1975-1976. 73-85.

51. Az 1877-es függetlenségi háború történeti előzményei és lefolyása. = Tollal és fegyverrel. Bukarest, 1977. 5-29.

52. Jegyzetek a helytörténetről. = Művelődés, XXX. évfolyam, 1977. 5. sz. 27-28. és 6. sz. 11-13.

53. Helynév és történelem Erdélyben. = Utunk, XXXII. évfolyam, 1977. IV. 22. 16. sz. 4.

54. Problema agrară în Transilvania la începutul sec. XX. = Tribuna, XXI. évfolyam, 1977. III. 31. 13. sz. 5-6.

55. 1848 nemzeti és társadalmi jellege. = Korunk, XXXV. évfolyam, 1978. 5. sz. 356-364.

56. Az idők tanúja. = A Hét, IX. évfolyam, 1978. VIII. 11. 32. sz. 11.

57. Az Ellenőr és a jobbágyfelszabadítás. = A Hét, IX. évfolyam, 1978. IX. I. 35. sz. 11.

58. Sistemul militar şi organizarea armatei la secui cu precădere în sec. al XVI-lea. = Răscoala secuilor din 1595-1596. Szerkesztette: Demény Lajos. Bukarest, 1978. 77-96.

59. 1848 – az önvédelem hősei: Berde Mózes, Gál Dániel, Bíró Sándor. = Fórum, Sepsiszentgyörgy, 1978. július 12-13.

60. A székely hadkötelezettség és hadszervezet, különös tekintettel a XVI. századra. = Székely felkelés 1595-1596. Szerkesztette: Demény Lajos. Bukarest, 1979. 47-59.

61. Keressük Orbán Balázs titkait. = A Hét, X. évfolyam, 1979. 15. 443. sz. 9-11.

62. A társadalmi kérdés Udvarhelyen az 1848-1849-es forradalom idején. = Aluta, XII. évfolyam, 1980. 155-170.

63. Berde Mózes 1848-ban. = Keresztény Magvető, LXXXVI. évfolyam, 1980. 1-2. sz. 27-33.

64. Történelemkutatás és történelmi tudat. = Korunk, XXXIX. évfolyam, 1980. 7-8. sz. 484-489.

65. Tájtörténetírás. = Néprajzi dolgozatok, 1981. 7-16.

66. A Székelyföld megismerésének forrásai. = Korunk Évkönyv, 1981. 215-223.

67. Nagy Sándor és az 1848-as történeti hagyomány. = Aluta, 1981. 79-89.

68. Mikó Imre két történelmi vonatkozású levele. = Nyelv- és Irodalomtörténeti Közlemények, XXV. évfolyam, 1981. 2. sz. 202-208.

69. Kolozsvár vonzása és vonzáskörzete a XIX. században. = Korunk, XLI. évfolyam, 1982. 4. sz. 279-286.

70. Csutak Vilmos tudományszervező tevékenysége. = Korunk, XLII. évfolyam, 1983. 11. sz. 896-900.

71. Közösségkutatás és falutipológia. = Korunk, XLII. évfolyam, 1983. 5. sz. 378-382.

72. Élő történelem. = A Hét Évkönyve, 1984. 58-59.

73. Situaţia demografică a judeţului Cluj între anii 1857-1910. = Civilizaţia medievală şi modernă românească, Cluj, 1985. 174-184.

74. A romániai magyar történetírásról (Nagy Áron néven). = História, IX. évfolyam, 1987. 3. sz. 29-31.

75. A jobbágyság a feudalizmus végén. = A Hét, XIX. évfolyam, 51. sz. 1988. december 15. 8.

76. Szomszédság és életmód a korábbi Erdővidéken. = Utunk, XLIII. évfolyam, 1988. december 30. 53. (2096.) sz. 4.

77. A mindennapi élet története. = Utunk, XLIV. évfolyam, 1989. április 28. 17. (2113.) sz. 6.

78. A feudális társadalmi létra alsó fokán. = A Hét, XX. évfolyam, 1989. március 30.

79. Nagyajtai Kovács István pályája. = Keresztény Magvető, 95. évfolyam, 1989. 4. sz. 215-226.

80. A civilizációtörténetről és falutipológiáról. = Harangszó a mélyből. Szerkesztette: Páll Árpád. Budapest, 1989. 134-140.

81. Székelyek tanácskozása 1848 őszén. = História, XII. évfolyam, 1990. 5-6. sz. 47-49.

82. Jakab Elek és szülőföld. = Korunk, II. évfolyam, 1990. 2. sz. 255-258.

83. Bözödi György történetírói munkássága. = Művelődés, XXXIX. évfolyam, 1990. 6-7. sz. 40-41.

84. Keressük Orbán Balázs titkait. = Háromszék, I. évfolyam, 1990. április 14. 95. sz.
4-6.

85. Teljességre törekvő történetkutatás. = A Hét, XXI. évfolyam, 5. sz. 1990. február 1.
8-9.

86. Újjászülető civilizációnk és kultúránk. = A Hét, XXI. évfolyam, 8. sz. 1990. február 22. 1-2.

87. Nélkülözhetetlen eseménytörténet. = A Hét, XXI. évfolyam, 1990. 12. sz. március 22. 1-2.

88. Társadalmi változások Erdélyben az 1848-as forradalom után. = Helikon, I. évfolyam, 1990. március 2. 9. sz.

89. Erdély átalakuló társadalma 1848-1870 között (Nagy Áron álnéven). = A polgárosodás útján. Tanulmányok a magyar reformkorról. Szerkesztette: Szabad György. Budapest, 1990. 415-441.

90. Kivándorlás Erdélyből a századfordulón. = Korunk, III. új évfolyam, 1991. 12. sz. 1495-1500.

91. Erdély az 1848-as forradalom előtt (folytatásban). = A Hét, XXII. évfolyam, 9., 10., 11. sz. 1991. február 28., március 7., március 14.

92. A népi együttélés néhány kérdése. = Hitel, IV. évfolyam, 17. sz. 1991. augusztus 21. 16-19.

93. Széchenyi és Kolozsvár. = Helikon, II. évfolyam, 38. (90.) sz. 1991. szeptember 20. 1-2.

94. Széchenyi művei Erdélyben. = Látó, II. évfolyam, 9. sz. 1991. szeptember, 1038-1046.

95. A földtulajdon Erdélyben a XIX. században. = Korunk, III. évfolyam, II/6. 1991. június. 769-773.

96. A népi együttélés néhány kérdése. = História, XIV. évfolyam, 1992. 1. sz. 33.

97. Rövid székely történet. = Hitel, V. évfolyam, 1992. 11. sz. május 27. 16-25.

98. Ami hozzásegít jövőnk újragondolásához. = Korunk, IV. új folyam, 1992. 4. sz. 38-40.

99. Polgárosodás, etnikum, udvar. = Műhely, Győr, 1993. 41-47.

100. Mikó Imre. = História, XV. évfolyam, 1992. 5-6. sz. 54-56.

101. Wesselényi Miklós és a jobbágyfelszabadítás Erdélyben. = Művelődés, XLIII. évfolyam, 1993. 3. sz. 33-35.

102. Egy örök újrakezdő. Csutak Vilmos élete és munkássága I. = Helikon, IV. évfolyam, 1993. 13. (143.) sz. 13-14.; Helikon, II. V. 1993. 14. sz. 15.

103. Autonomia secuiască în 1931. = Cumpăna, 1994. 1. sz. 336-337.

104. Erdély civilizációja a dualizmus korában. = Magyar Tudomány, XXXIX. évfolyam, 1994. 1. sz. 20-21.

105. Forradalom és szabadságharc. = Erdélyi Magyarság, V. évfolyam, 1994. 17. sz. 17-22., 18. sz. 20-25.

106. Kolozsvár szerepkörei. = Korunk, új folyam 1994. 9. sz. 4-11.

107. Kossuth Lajos és a székelyek. = Századok, 128. évfolyam, 1994. 5. sz. 831-871.

108. Kossuth Lajos és a székelyek 1848-ban. = Erdélyi Tudományos Füzetek, 1994. 219. sz. 30-42.

109. Parasztok és nemesek Erdély társadalmában a polgári átalakulás küszöbén. = Néprajzi Látóhatár, III. évfolyam, 1994. 3-4. sz. 1-11.

110. Kossuth Lajos a nemzet emlékezetében. = Korunk, új folyam 1994. 4. sz. 106-110.

111. Problema eliberării iobăgiei din Transilvania I. = Anuarul Institutului de istorie din Cluj, XXXIII. évfolyam, 1994. 15-32.

112. Kossuth Lajos és a székelykérdés. = Debreceni Szemle, II. évfolyam, 1994. 2. sz. 252-268.

113. A korszerűsödő Kolozsvár. = Helikon, VI. évfolyam, 1995. 21. (203.) sz. 2. 22.

114. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület vándorgyűléseinek történetéből. = Művelődés, XLVIII. évfolyam, 1995. 8-9. sz. 73-76.

115. Az örménykérdés az 1790-1791-i erdélyi országgyűlésen. = Világtörténet, 1995. 4. sz. 19-23.

116. Magyar-román békekötés 1848-ban. = História, XVII. évfolyam, 1995. 3. sz. 16-18.

117. Mikó Imre. = Helikon, VI. évfolyam, 1995. február 20. 4. (186.) sz. 18.

118. Sajtó és történelem. = Újságíró Évkönyv, 1995. Marosvásárhely-Kolozsvár, 1995.
45-52.

119. Városjog és várostípusok a 19. századi Erdélyben. = A Hét, XXVI. évfolyam, 1995.
3. sz. 11-12.

120. Istoria populaţiei maghiare din Transilvania. = Cumpăna, 1995. 2. sz. 297-300.

121. Népesség és népesedés Erdélyben a XIX. század második felében és a XX. század elején. = Korunk, III. folyam, 1995. 4. sz. 51-57.

122. Problema emancipării iobagilor din Transilvania în contextul european (II.). = Anuarul Institutului de istorie, din Cluj-Napoca, XXXVIII. évfolyam, 1995. 173-195.

123. Erdély önkormányzati kérdései az 1790-1791-i országgyűlésen. = Korunk, III. folyam. 1996. 8. sz. 81-85.

124. Az 1848-i agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés összehívásának néhány kérdése. = Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára, Kolozsvár, 1996. 168-176.

125. Hitelélet és polgárosodás Erdélyben a dualizmus korában. = Műhely, Győr, 1996. 4. sz. 18-25.

126. Kolozsvár vonzáskörzete a XIX. században. = Magyar Szemle, V. évfolyam, 1996. 2. sz. 199-216.

127. The Roles of Kolozsvár. = Render, I. évfolyam, 1996. 1. sz. 25-33.

128. Zsibó az 1821-es összeírás tükrében. = Torony Erdély kapujában. Tanulmányok Zsibó életéből. Zsibó, 1996. 20-30.

129. A hihetőség határai. Hány román halt meg Erdélyben 1848-1849-ben? = Szabadság, VIII. évfolyam, 1996. április 24. 93. sz. 3.

130. Wesselényi Miklós az unióról és a jobbágyfelszabadításról. = Kölcsey Társasági Füzetek, 8. sz. Wesselényi Emlékülés. Szerkesztette: Takács Péter. Fehérgyarmat, 1996. 51-62.

131. Erdély paraszttársadalma a századfordulón. = História, XVIII. évfolyam, 1996. 5-6. sz. 33-34.

132. Erdély átalakuló-polgárosodó társadalma. = Agrármozgalmak Délkelet-Európában. Tanulmányok. Budapest, 1997. 61-69.

133. Az erdélyi határőrrendszer kérdései az 1790-1791. évi országgyűlés és az udvar. = Habsburgok és Magyarország a XV-XVIII. században. (Tanulmányok) Szerkesztette: Barta János. Debrecen, 1997. 127-131.

134. Wesselényi Miklós feladatvállalása 1848 tavaszán (1848. március-május). = Előadások és tanulmányok Wesselényi Miklósról. Debrecen, 1997. 75-81. Szerkesztette: Takács Péter.

135. Berzenczey László az 1848-as forradalomban. = Maros megyei magyarság történetéből. Szerkesztette: Pál Antal Sándor. Marosvásárhely, 1997. 137-150.

136. Erdély magyarsága az önkényuralom korában. (1849-1867). = Korunk, III. folyam VIII/1. 1997. január. 65-75.

137. Desfiinţarea iobăgiei în anul 1848 în Transilvania. = Modalităţi de prevenire a conflictelor interetnice. Cluj, 1997. 33-34.

138. Kolozsvár urbanizációja a dualizmus idején. = Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Budapest, 1997. 237-247.

139. Jakab Elek történetírásáról. = R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Budapest, 1997. 558-569.

140. A korszerűsödő Kolozsvár három évtizede. (1867-1900). = Kőfallal, sárpalánkkal… Rendi társadalom – polgári társadalom 7. kötet. Debrecen, 1997. 88-127.

141. A Székelyföld népessége és társadalma 1750-1850 között. = Magyarország történeti demográfiája (896-1995). Budapest, 1997. 241-249.

142. Társadalmi és nemzeti kérdés a kelet-közép-európai forradalmakban. = Forradalom és szabadságharc a Felső-Tisza vidékén. Nyíregyháza, 1998. 5-12.

143. A jobbágyfelszabadítás sajátosságai Erdélyben 1848-ban. = Szabó István Emlékkönyv. Szerkesztette: Rácz István. Debrecen, 1998. 327-337.

144. Csutak Vilmos, un cercetător de seamă al răscoalei rákocziene. = In Honorem Paul Cernavodean. Bucureşti, 1998. 169-173.

145. A polgárháború előzményeiről. Urban ezredes Bécs-politikájának végrehajtója. = Korunk, III. folyam. IX/2. 1998. február 32-39.

146. Labolition du servage en 1848 en Transilvania = Transylvanien Review – Revue de Transylvanie, VII. (1998.) Nr. 2. 35-46.

147. Forradalom és szabadságharc Erdélyben. = Kisebbségkutatás, 7. évfolyam, 1998. 3. sz. 242-249.

148. Erdély törvényhozó országgyűlése 1848-ban. = Holmi, X. évfolyam, 1998. 5. sz. 684-693.

149. Erdély békés forradalma. = Rubicon, IX. évfolyam, 1998. 2. sz. 13-16.

150. Széchenyi és Erdély 1848-ban. = Kortárs, XLII. évfolyam, 1998. 6. sz. 32-38.

151. Két kolozsvári nemzeti program 1848 tavaszán. = Barátság, II. évfolyam, 2. sz. 1998. március 15. 2073-2076.

152. Csíkszék „pacifikálása” az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés után. = Hadtörténeti Közlemények, III. évfolyam, 1. sz. 1998. március. 114-127.

153. A jobbágyviszonyok megszüntetése Erdélyben. = Jobbágyfelszabadítás 1848. Szerkesztette: Varga János. Budapest, 1998. 44-54.

154. Erdély magyarsága az 1848-as forradalom és szabadságharc első szakaszában. = Történelmünk a Duna-medencében. Kolozsvár – Temesvár, 1998. 169-190.

155. A forradalom kezdetei Erdélyben. = Helikon, IX. évfolyam, 1998. 5. sz. 3-5.; folytatása: Helikon, IX. évfolyam, 1998. 6. sz. 16-18.

156. Wesselényi Miklós feladatvállalása 1848 tavaszán (1848. március-május). = Székelyföld, II. évfolyam, 1998. március, 71-82.

157. Erdély 1848 őszén. A polgárháború kezdetei. = Limes, XI. évfolyam, 1998. 4. I. kötet. 9-21.

158. Az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés. = Honismeret, XXVII. évfolyam, 1999. 1. sz. 23-35.

159. Amnesztia és számonkérés Erdélyben 1849 tavaszán. = Kisebbségkutatás, VIII. évfolyam, 1999. 2. sz. 200-207.

160. Berde Mózes. = Erdélyi Pantheon II., Marosvásárhely, 1999. 167-171.

161. Gábor Áron. = Erdélyi Pantheon II., Marosvásárhely. 1999. 162-167.

162. Gábor Áron. = Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. Szerkesztette: Rácz Árpád. Budapest, 1999. 216-217.

163. A jobbágyfelszabadítás sajátosságai Erdélyben. = Debreceni Szemle, VII. évfolyam,
1. sz. 1999. március. 9-13.

164. Jobbágyfelszabadítás a Szilágyságban. = Szilágysági magyarok. Kolozsvár, 1999. 49-56.

165. Kőváry László. = Erdélyi Pantheon II., Marosvásárhely, 1999. 178-183.

166. Mikó Imre. = Erdélyi Pantheon II., Marosvásárhely, 1999. 128-133.

167. Mikó Imre. = Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. Szerkesztette: Rácz Árpád. Budapest, 1999. 196-198.

168. A szabadságharc erdélyi sajátosságai. = Hitel, XII. évfolyam, 1999. március 3. sz. 25-33.

169. Székely századok. A székelyek rövid története. = Adalékok Barót történetéhez. Barót, 1999. 9-37.

170. A székely határőrség az 1848-1849-es forradalomban. A határőrezredek útja Puchner generálistól Bem tábornokig. = Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1999. 164-174.

Honismereti és közérdekű írások

1. Erdővidék – régen. = Falvak Dolgozó Népe, 1968. augusztus 21.

2. Un veac de la constituirea Asociaţiei Generale a Muncitorilor din Timişoara. = Tribuna, 1968. október 19.

3. Lupényi bányászharcok 1929-ben. = Előre, 1969. augusztus 17.

4. Amikor Kolozsvár csak saját borát itta. = Igazság, 1969. május 3.

5. Száz éve nyílt meg a Kolozsvár-Nagyvárad vasút. = Igazság, 1970. szeptember 5.

6. Dózsa György és népe. = Falvak Dolgozó Népe, 1970. október 7.

7. C. Dobrogeanu Gherea. = Falvak Dolgozó Népe, 1970. május 6.

8. Eftimie Murgu. = Falvak Dolgozó Népe, 1970. május 13.

9. Hogy égjen a világ az asszonyváró házakban. Szabálytalan vizsgálódás szülőfalumban. = Falvak Dolgozó Népe, 1970. szeptember 30.

10. Egy szociográfus öröksége (Braun Róbert). = Brassói Lapok, 1971. október 9.

11. Sok súlyos terű alatt. Ötven zágoni jobbágycsalád története. = Megyei Tükör, 1971. június 20.

12. Resica fényei. = Igazság, 1971. július 4.

13. Györgyfalva – múlt és jelen. = Igazság, 1971. november 27.

14. Kolozsvári malmok régen és ma. = Igazság, 1971. július 18.

15. Tenyészállat-kiállítások és vásárok a régi Székely-Keresztúron. = Falvak Dolgozó Népe, 1971. december 1.

16. Egy régi aratás történetének ürügyén. = Falvak Dologzó Népe, 1971. július 28.

17. Ily harcok dúlták rónáinkat. = Falvak Dolgozó Népe, 1971. augusztus 11.

18. Pásztorok (folytatásokban). = Falvak Dologzó Népe, 1971. szeptember 22., 29., október 13.

19. A kolozsvári dohánygyár történetéből = Igazság, 1971. szeptember 26.

20. Székely-vándorlás a múltban. = Hargita Kalendárium, 1972. 162-169.

21. Munkásmozgalom-történet és történetírás. = A Hét, 1972. október 6.

22. Egy elfelejtett erdélyi történész: Nagyajtai Kovács István. = Brassói Lapok, 1972. október 26.

23. Agrártörténet – művelődéstörténet. = Falvak Dolgozó Népe, 1972. október 4.

24. Népek tavasza. = Dolgozó Nő, 1973. április.

25. A Mátyás-szobor méretei. = Igazság, 1973. április 14.

26. Kolozsvári Újság Petőfiért. = Igazság, 1973. április 21.

27. Az 1848-as forradalom és a kolozsvári sajtó. = Igazság, 1973. április 20., 21., 22.

28. Turistaparadicsom – de meddig? (Természetvédelem). = Igazság, 1973. május 10.

29. Hogyan szabadultak fel a jobbágyok Erdélyben? (sorozat). = Falvak Dolgozó Népe, 1973. július 6., 13.

30. Kisbaconi vízimalom (népi műemlék). = Falvak Dolgozó Népe, 1973. október 24.

31. Száz éves a Kolozsvár-brassói vasút. = Igazság, 1973. szeptember 29.

32. Történelmi örökség. = Utunk, 1974. május 31.

33. Az iparosodó Kolozsvár. = Igazság, 1974. július 3.

34. Egy év az 1850-ből. = Utunk, 1974. augusztus 2.

35. Az 1904-es vasutassztrájk és Kolozsvár. = Igazság, 1974. szeptember 11.

36. A kolozsvári Gondoskodó Társaság. = Igazság, 1975. június 29.

37. Az igazságkereső Varga Katalin. = Művelődés, 1977. augusztus 8.

38. Aratósztrájkok Biharban. = A Hét, 1977. 13. sz.

39. Élesd, 1904. = Bihari Napló, 1977. 5. sz.

40. A függetlenség diplomáciai előkészítése. = Utunk, 1977. május 6.

41. 1907. A harc jellege és formái. = A Hét, 1977. április 8.

42. Aratósztrájkok Bihar megyében a századfordulón. = A Hét, 1977. május 13.

43. 1907 történeti forrásai. = Igazság, 1977. április 3.

44. Bălcescu és Kossuth. = Dolgozó Nő, 1977. szeptember 9.

45. Az 1848-49-es forradalmi események Csík- és Háromszéken. = Hargita Kalendárium, 1978. 115-119.

46. Béketörténet 1948-49-ről. = Igazság, 1978. május 21.

47. Eliberarea iobagilor în revoluţia de la 1848, în Transilvania. = Făclia, 1978. június 4.

48. Gábor Áron Kolozsváron. = Igazság, 1978. június 7.

49. Szakoktatásunk kezdetei. = Igazság, 1978. március 5.

50. Levélféle kertészeti és mezőgazdasági mérnök barátaimhoz (A régi gyümölcsösök védelmében). = A Hét, 1978. március 17.

51. A hazai iparfejlődés múltjáról. = Igazság, 1979. október 30.

52. Pásztorok. = Kötések sodrásban, 1980. 83-97.

53. Nagyajtai történelmi mozaik. = Fórum (Sepsiszentgyörgy). A Megyei Tükör melléklete, 1980. december.

54. Váradi eszmecsere. = Utunk, 1981. június 28.

55. Székely kivándorlás Amerikába a XX. század elején. = Hargita Kalendárium, 1982. 37-41.

56. Nemzet és társadalom ahogy Wesselényi Miklós látta. = Brassói Lapok, 1982. április 10.

57. Csutak Vilmos arcképe alá. = Fórum, 1984. március 16.

58. Történelem a családban. = Utunk, 1984. március 16.

59. Petelei István és a céhek. = Művelődés, 1985. október.

60. Vidám és szomorú szüretek a 19. században. = Utunk, 1988. november 4.

61. A történetírás felszabadulása. = Szabadság, 1989. december 28.

62. Mikó Imre – Erdély Széchenyije. = Művelődés, 1990. február.

63. Éljen a szabadság! = Székely Újság, 1990. március 15.

64. Mi volt az Erdélyi Gazdasági Egyesület? = Falvak Népe, 1990. február 24., illetve: Európai Idő, 1990. augusztus 1.

65. Mit tett az Erdélyi Gazdasági Egyesület? = Falvak Népe, 1990. március 31.

66. Kultúrák párbeszéde. = Szabadság, 1990. február 16.

67. Civilizációt az ipar mellé. = Háromszék, 1990. február 23.

68. Orbán Balázs emlékezete. = Családi Tükör, 1990. 13. sz.

69. Széchenyi István és a nemzeti önismeret. = Székely Útkereső, 1990. július-augusztus.

70. 1848-1849 krónikája a korabeli kolozsvári magyar sajtóban. = Szabadság, heti folytatásban, 34 részben; 1990. június 15. – 1991. március 2-ig.

71. A segesvári csata és Petőfi eleste. Folytatásban 3 részben. = Romániai Magyar Szó, 1990. augusztus 4. – augusztus 7.

72. Ünnep és emlékezet. = Romániai Magyar Szó, 1990. március 15.

73. Mátyás király emlékezete. = Székely Útkereső, 1990. május.

74. Élesd – 1904. április 24. = Bihari Napló, 1991. december 11.

75. Ama bizonyos mikós szellem. = Háromszék, 1991. május 31.

76. 1848 tavasza Udvarhelyszéken. = Szabadság, Székelyudvarhely, 1991. március 15.

77. Széchenyi és Erdély. = Zalai Hírlap, 1991. november 21.

78. Az áldott anyaföldet nem elég szeretni. = Romániai Magyar Gazdák Évkönyve, 1991. 44-47.

79. Honismereti mozgalom a romániai magyarság körében. = Honismeret, XIX. évfolyam, (1991.) 5. sz.

80. Honismereti tevékenység az erdélyi magyarság körében. = Művelődés, 1992. 6. sz.

81. A városi önkormányzat – történelmi örökség. = Szabadság, 1992. február 7.

82. Turóczi Mózes Háromszék 1848-i szabadságharcában. = Háromszék, 1993. november 5.

83. A nemzetiségi kérdés Kossuth Lajos alkotmányterveiben. = Szabadság, 1994. március 14.

84. Mikó Imre gróf és a kolozsvári Nemzeti Színház. = Szabadság, 1994. november 3.

85. Drága honosaim! Széchenyi-emléktábla Nagyenyeden. = Erdélyi Magyarság, V. 1994. 6. sz.

86. Etnikum és történelem Erdélyben a XVIII-XIX. században. = Szabadság, 1995. augusztus 19.

87. Az erdélyi falu az 1819-1820. évi összeírás tükrében. = Erdélyi Gazda, 1995. február.

88. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete. = Erdélyi Gazda, 1995. március.

89. Hogyan szabadultak fel a jobbágyok 1848-ban? = Szabadság, 1995. június 14.

90. Mit kívántak a kolozsvári románok 1848 márciusában? = Szabadság, 1995. március 9.

91. A polgárháború és áldozatai 1848-1849-ben. = Szilágy, 1995. november 17.

92. Rövid kolozsvári banktörténet. = Szabadság, 1995. január 6.

93. Statisztika és önszerveződő társadalom. = Szabadság, 1995. február 15.

94. Háromszék 1848-49-ben. = Háromszék, 1996. március 13. – 1996. július 13. (86 részből álló sorozat, a Háromszék 1848-49-ben című könyvem újraközlése.)

95. 1848 márciusa Erdélyben. = Szabadság, 1996. 63. sz.

96. Egy sokat vitatott kérdésről. = Nagykároly és vidéke, 1996. július 3.

97. Intenţii de înţelegere şi impăcare în 1848-1849. = Dialog interetnic, 1996. március 20.

98. Erdély negyvennyolca. = Keresztény Szó, 1998. március.

99. Utam 1848-hoz. = Látó, 1998. március.

100. A Székelyföld közigazgatása 1848-ban. = Hargita Népe, 1999. február 26.

101. A székelyek rövid története (folyamatos közlés). = Nyugati Magyarság, 1999. szeptember, október, november, december.

102. A Székelyföld védelme. = Háromszék, 1999. július 3.

103. Egy székely szabadságharcos ágyúöntő. = Szabadság, 1999. július 17.

104. Enyed 1849-ben és a következmények. = A Hét, 1999. március 4.

105. Honvédkórházak Kolozsvárt 1849-ben. = Szabadság, 1999. január 20.

106. Március 15-e megünneplése 1849-ben Erdélyben. = Szabadság, 1999. március 13.

107. Petőfi a segesvári csatatéren. = Szabadság, 1999. július 31.

108. Kalotaszeg 1848-49-ben. = Kalotaszeg, 1999. október.

109. Törzsorvosi jelentés 1849-ből, a sebesültek ellátásáról és a hadikórházakról. = Művelődés, 1999. április.

Könyvismertetések

1. Táncsics Mihály: Életpályám. = Utunk, 1971.

2. Egy csokor művelődéstörténeti tanulmány (Benkő Samu: A helyzettudat változásai című könyvének ismertetése). = Igazság, 1971. október 24.

3. Kovászna megye. = Falvak Dolgozó Népe, 1971. július 25.

4. Deák Farkas naplója. = Igazság, 1972. október 18.

5. A rendtartó székely falu (Imreh István könyvének ismertetése). = Megyei Tükör, 1974. február 3.

6. Történelem eseményekben. = Utunk, 1976. július 9.

7. Bölcső és környéke (Tamási Áron életrajzi könyvéről). = Utunk, 1976. szeptember 17.

8. Vasile Goldiş és a nemzeti kérdés. = Utunk, 1976. december 10.

9. Hol maradt a forráskritika? = A Hét, 1976. február 13.

10. Művelődéstörténetünk útjai. = Korunk, XXXVII. évfolyam, 1978. 3. sz. 196-204.

11. Korszerű gazdaság és társadalomtörténet (Imreh István könyvének ismertetése). = Utunk, XXXV. évfolyam, 1980. 13. sz. 1-2.

12. Történelem az alapoknál (Csetri Elek és Imreh István könyvéről). = A Hét, 1980. 11. sz.

13. Élet és történelem (Beke György könyvének ismertetése). = Igaz Szó, 1981. 8. sz. 158-162.

14. Történelem és társadalom. = Utunk, XXVII. évfolyam, 1982. 28. sz. 1., 3.

15. Székely Oklevéltár. = Utunk, XXXVIII. évfolyam, június 24.

16. Wesselényi István kuruc kori naplója. = Korunk, 1983. 11. sz. 912-914.

17. Önéletírás és kortörténet. = Utunk, 1984. december 2.

18. Kőrösi Csoma Sándor (Csetri Elek könyvének ismertetése). = Művelődés, 1985. április.

19. Adattár és forrásmű (T. Szabó Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. kötetéről). = Utunk, 1984. október 19.

20. Könyv és kenyér (Cseke Péter könyvéről). = Helikon, 1992. április 10.

21. Kászonszék egy évszázada (Imreh István és Pataki József könyvéről). = Helikon, 1993. 18. (148.) sz.

22. Két értékes könyv Bocskai Istvánról (Benda Kálmán: Bocskai István; Bocskai István levelek). = Református család, új folyam, 1994. 1. sz.

23. A szlovák kérdés a dualizmus korában (Szarka László könyvéről.) = Honismeret, XXIII. évfolyam, 1995. 6. sz. 101-103.

24. Ígéretes könyvsorozat (Miskolczy Ambrus által szerkesztett Encyclopaedia Transilvanica könyvsorozatról). = Helikon, 1995. január 20.

25. A török világ Magyarországon (Rácz István könyvéről). = Helikon, 1996. augusztus 5.

26. Az erdélyi román iskolaalapítás nagy korszaka (Simion Retegan könyvéről). = Klio, 1996. 2. sz. 78-80.

27. Revoluţia română din 1848-1849 (Gelu Neamţu könyvéről). = Klio, 1997. 1. sz.

28. Összegző könyv az erdélyi református népoktatás múltjáról (Sebestyén Kálmán könyvéről). = Confessio, 1997. 3. 123-125.

29. Hatalomváltás és magyar közoktatás Erdélyben (Balogh Júlia könyvéről). = Helikon, 1997. április 25.

Interjúk, előszók

1. Történetírás – anyagi alapokon, avagy a gazdaságtörténész elégtétele. = Igazság, 1973. július 28. (Kérdez: Muradin Jenő).

2. Ankét a Kriterion fehér-sorozatáról. = Korunk, 1975. 6. sz.

3. A paraszti életforma-váltás tanulságai. (Kérdez: Cseke Péter). = Falvak Dolgozó Népe, 1975. augusztus 13.

4. Megszólaló századok (Kérdez: Pászka Imre). = A Hét, 1980. június 27.

5. Jelenbe vetülő múlt (Kérdez: Veress Gerzson). = Brassói Lapok, 1983. október 7.

6. Meg kell szólaltatnunk a tanúkat (Kérdez: Czegő Zoltán). = A Hét, 1985. június 13.

7. A történetírásról (Kérdez: Krajnik Nagy Károly). = Brassói Lapok, 1989. december 28.

8. Haza kell találni. (Kérdez: Medve Imola). Magyar Hírlap, 1990. január 13.

9. Kommunismin aika historiaa Suurempi syy kaunaar (Kérdez: Visa Vilkman). = Savon Sanomat, 1990. 122. sz.

10. Erdély Széchenyije (Kérdez: Bardócz Sándor) = Szabadság, 1991. március 15.

11. A történésznek mindig a tudomány a fontos. (Kérdez: Rostás Zoltán). = A Hét, 1992. szeptember 3.

12. A cenzúra megszűnt, a félelem még nem. (Kérdez: Beke György). = Mérték, I. évfolyam, 10. sz. 1992. november 8. 3.

13. Romániában szelektív módon kezelik 1848-49 tényét. (Kérdez: Lengyel András György). = Magyar Hírlap, 1992. október 6.

14. A székelység a magyarság védőpajzsa volt. (Kérdez: Vitéz Ferenc). = Hajdú-Bihari Napló, 1994. április 19.

15. Múltról, jelenről, lehetséges jövőről. (Kérdez: Balázs Sándor). = A Hét, 1995. június 9., június 16.

16. Polgárosodás Erdélyben. Megőrzött kiváltságok (Kérdez: Szakál Gyula). = Magyar Nemzet, 1995. szeptember 11.

17. Történelem a politikában. (Kérdez: Gazda Árpád). = Erdélyi Napló, 1996. május 29.

18. Az erdélyi magyarság története. (Kérdez: Aniszi Kálmán). = Kapu, 1998. 5. sz.

19. A miénk helyére bevonul egy másik történelem (Kérdez: Aniszi Kálmán). = Napi Magyarország, 1998. április 25.

20. A hétköznapok története más, mint a forradalomé (Kérdez: Tánczos Vilmos). = Székelyföld, 1998. március.

21. Pályája csúcsán múltunk egyik kutatója. (Kérdez: Ördög I. Béla) = Szabadság, 1999. december 21.

22. Nem jött el, de már nálunk is kopogtat a másság tisztelete. (Kérdez: Gazda Árpád). = Krónika, hétvégi melléklete: Szempont, 1999. december 24.

23. Előszó Mikó István: Vár állott, most kőhalom című kötetéhez. Kolozsvár, 1996. 3-4.

24. Előszó a Történelmünk a Duna-medencében című kötethez. Kolozsvár – Temesvár, 1998. 1.

25. Ajánlás Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban. 1848-49. Barót, 1998. 7.

26. Előszó A szilágysági magyarok című kötethez. Kolozsvár, 1999.

Szeged, 2000.07.01.

Ugrás a lap tetejére