KINCSES KATALIN
A soproni fürdők a kora újkorban
 

Bevezetés

Tanulmányunk a soproni városi és a balfi fürdő történetét tekinti át a 16. századtól a 18. század közepéig.

Célunk a fürdők és a fürdőzés históriájának leírása mellett a fürdő mint városi tulajdonban levő intézmény helyének, szerepének, funkciójának rekonstruálása. A soproni céhes élet keretei, a városi magisztrátus vonatkozó rendeletei és gazdálkodási módszere, formái, s nem utolsó sorban a fürdőélethez kapcsolódó gyógyítások mind a kérdéskör vizsgálatának tényezői. A korabeli elemzések: a gyógyhatású balfi víz természettudományos vizsgálatainak bemutatása is a dolgozat részét képezik.

A fürdőink történetét bemutató munkákból(1)

megtudhatjuk, hogy a kora újkorban kiterjedt fürdőélet volt Magyarországon. Ez a jelenség nem egyedi, a középkori fürdőkultúra továbbéléséről és fejlődéséről van szó mind Európában, mind pedig hazánkban.(2)

Nyugat-Európában és Közép-Európában a 16. század folyamán kialakultak a városi fürdőzés szabályai, amelyek a fürdőzési módokat és a különböző higiéniai előírásokat tartalmazták.(3)

A század végére a városi fürdők száma lecsökkent, elsősorban a járványos betegségek terjedése miatt.(4)

Ez azonban nem a fürdőzés hanyatlásához vezetett, hanem a fürdőzési szokások átalakulásához: az újonnan létesülő, vagy ismét megnyitott fürdők többnyire gyógyforrásokra épültek, amelyekben már speciális, gyógyító célú kúrákat szerveztek, felismervén azok orvosi hasznát.(5)

Mindezek következtében megállapítható, hogy az orvosi higiéne 17. századi tudományos megalapozásához éppen a fürdőkultúrák általános elterjedése vezetett.(6)

Bár a kora újkori fürdőzési szokások tekintetében a városi és gyógyvizes fürdők közötti szerepcserét a magyar szakirodalomban még nem vizsgálták meg, de azt már tudjuk, hogy a fürdők a gyógyulás, a pihenés, a szórakozás mellett a társasági és társadalmi élet színterei is voltak, nem egyszer például politikai megbeszélések színhelyei.(7)

Fürdőkultúránk gazdagságát pedig bizonyítja, hogy sokféle fürdőzési technika, mód, szokás terjedt el a 16—18. század folyamán.(8)

A történeti szakirodalomban elszórva több helyen találhatunk utalásokat a soproni fürdőkre vonatkozóan napjainkig, de a város fürdőéletét részletesen bemutató monográfia vagy tanulmány ezidáig nem készült. A középkori történeti vonatkozásokról eddig többet tudtunk, mint az ezt követő időszakról Pollák Miksa, Winkler Elemér, Magyary-Kossa Gyula, Házi Jenő, Holl Imre, Mollay Károly kutatásainak köszönhetően.(9)

Balf történetével kapcsolatban is elmondható, hogy a község históriájáról összefoglaló m nem íródott — az egyetlen munkát Gimes Endre készítette el tudományos ismeretterjesztés céljából.(10)

A felhasznált források három nagy csoportba oszthatók. Az elsőbe tartoznak a városi statutumok és a magisztrátus jegyzőkönyveinek vonatkozó bejegyzései. Ezen dokumentumanyag alapján elsősorban a mködési keretek, feltételek vizsgálhatók. A soproni levéltárban található fürdőbérletről szóló dokumentumok, az árszabások, az adókimutatások, a különféle elszámolások adják a dolgozat forrásbázisának másik részét. A harmadik csoportba a balfi hőforrások nyomtatásban megjelent leírásai, a fürdőt népszersítő kiadványok és a tudományos elemzések tartoznak. Egy újabb csoportot képezhetne a korabeli, Balfon megfordult fürdőzők névsora, mert számbavételükkel megismerhetnénk társadalmi összetételüket, a fürdőzéshez való viszonyukat. A Városi Levéltár anyagát átnézve azonban ilyen vonatkozású anyagot nem találtunk.
 
 

A fürdők történetének összefoglalása a 16. századig

1. A soproni városi fürdők

A középkori városi fürdőket mind Európában, mind Magyarországon a kor színvonalának megfelelő orvosi ismeretekkel rendelkező fürdőmesterek üzemeltették(11)

— ez a megállapítás, amint azt látni fogjuk, Sopronra is érvényes.

Sopronban a 14. században hat fürdő mködött, melyek közül az 1379-es telekkönyvi bejegyzett adatok szerint két Tuckhaus" (Tauchhaus) a zsidó felekezet lakosok rituális fürdőjeként mködött.(12)

A középkori Sopron belvárosában egy, a külvárosban három fürdő volt.

A belvárosi öreg fürdőre (alte Bad", die alt padstube") utaló első forrás a 13. század végéről származik.(13)

A régészeti ásatások során kiderült, hogy ennek épülete — például a lőcseihez hasonlóan — a városi szennyvízcsatornán keresztül összeköttetésben állt a római kori eredet városfal árkával, a falon keresztül a víz egy kivezető nyíláson át távozott. Bár a fürdő 1438-ig mködött, csak bizonyos helyiségeit használták, ugyanis egy Pál nevezet fazekasmester a század 20-as éveiben a fürdő egy részét harmadmagával kibérelte, s ott bort tárolt.(14)

A 14—15. század folyamán, mint említettük, Sopron külvárosában három fürdőt tartottak számon — a korabeli bérlők vagy tulajdonosok nevét Mollay Károly kutatásaiból ismerjük.(15)

Az alsó fürdőről (unteres Bad", nidrer padstuben") szóló első adat 1379-ből való,(16)

a mködésére vonatkozó következő forrás 1400-ban keletkezett: Geirl Jakab polgár és felesége a Szent György kápolna harmadik oltárára hagyta a fürdőházat szőlőjével és szántójával együtt(17)

— valószínleg ekkor került a ferences szerzetesek tulajdonába. 1424-ben közelében orvos telepedett le,(18)

1427-ben Miklós fürdőmester üzemeltette.(19)

1430-ban egy belvárosi polgár bérelte ki.(20)

1457-ből János ruhatáros nevét ismerjük, 1475-ből Mihályét.(21)

A következő forrás, már 1492-ből, azt tanúsítja, hogy egy Fricz nev fürdős hasznosította, 1493-ban pedig a soproni ferencesek tulajdonába került, akik bérbe adták többek között György borbélynak.(22)

1518-ban szappanfőző és borbély lakosa volt,(23)

1523—1526 között Nesslinger Gáspár tulajdonában állott, aki megvásárolta a ferencesektől — ekkorra a fürdőzés az alsó fürdőben már megsznt.(24)

Az Ikva patak mentén S alakban elhelyezkedő, egymáshoz igen közel álló három külvárosi fürdő közül a második: a középső fürdő (dy miterpatstuben") középkori történetét a korábbi adatok felhasználásával Mollay Károly foglalta össze.(25)

A 13. század második felében az ispotállyal együtt a Johannita Lovagrend építtette, s miután 1346-ban elhagyták a várost, a soproni tanács kezelésébe és tulajdonába került.(26)

A felügyeletet a magisztrátus tagjai közül kikerült ispotálymester vagy ispotálygondnok (spitalmaister) látta el.(27)

Az intézményt a fürdőmesterek a várostól bérelték, de az ezzel közös épületben levő lakást mindenkor meg kellett vásárolniuk.(28)

Ennek valószínleg az volt az oka, hogy ily módon is igazolja a mindenkori fürdős, hogy a mködéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésére áll. Másrészt mivel bérlő volt, városi fennhatóságú és feladatú intézményben dolgozott, amihez a polgárjog megszerzése kellett. Ennek alapfeltétele pedig a városban levő háztulajdon megléte volt. 1460-ban egy tzvész alkalmával a fürdő leégett, ezt követően újjáépítették, bár az új ház az eredetinél kisebb volt.(29)

A felső fürdő (öberen padstuben", dy obren patstuben")(30)

történetét a 13. század második felétől ismerjük. Eredetileg az Agendorfer család tulajdonában volt (talán ők is építtették) egészen addig, amíg Weißbach Miklós bécsi polgár Anna nev özvegye, aki örökség útján jutott hozzá, egy Mihály nev fürdősnek 1417-ben el nem adta.(31)

Ezt követően Erhard mester haláláig, 1488-ig volt az egymást követő fürdősök tulajdonában — ebben az évben örökös hiánya miatt a városi tanácsra szállt.(32)

Középkori történetével kapcsolatban még egy fontos elemet említünk: a tulajdonosok, majd bérlők felajánlásait alapítványi, szegénygondozási célokra. 1393-ban Agendorfer János végrendeletében 12 dénársolidust hagyományozott a befolyt jövedelemből a plébániatemplom Szent Miklós oltárán létesített Örökláng alapítványra.(33)

A már említett Erhard mester évenkénti egy-egy ingyenes fürdést ajánlott fel Nagyhét hétfőjére az ispotály szegényei számára.(34)

Hasonlóan cselekedett Stain Kirenncz polgár feleségével együtt 1488 októberében: az ispotály szegényei a Húsvét előtti ötödik vasárnapot követő hétfőn használhatták ingyen — igaz, ez már a városi tanács kikötése volt a bérlet fejében.(35)
 
 
 
 

2. A Balfi fürdő

Balf (a 15. századtól Wolfgang, Wolfs, Bolfs néven szerepel a forrásokban) a város úrbéri falvai (Bánfalva, Kópháza, Harka, Ágfalva, Lépesfalva, Medgyes, Kelénpatak) között a jobbágyi szolgáltatásokon túl a kocsma- és fürdőbérlet útján hozott hasznot Sopronnak gyakorlatilag 1836-ig.(36)

A régészeti föltárások során kiderült, hogy már a rómaiak is építettek fürdőket Balfon az i. sz. 180 körüli években: a régészek megtalálták a hőforrás tölgyfa kivezet csatornáját, egy víztartályt, s az ehhez kapcsolódó vízelvezető csövet.(37)

Az első oklevél, amely a helységet megemlítette, 1199-ből való, ekkor Farkasd néven szerepelt.(38)

Wolf néven első ízben 1278-ban említették.(39)

Arra vonatkozóan, hogy a balfi hőforrás vizét a középkorban fürdőzésre használták volna, nincsenek adatok. A 14. század első felében került a falu Sopron szabad királyi város tulajdonába: az 1325. szeptember 12-én kelt oklevélben Károly Róbert Anjou király a soproni polgárok kérésére a Balf község egy részét birtokló Knepelyn halála után, mivel örökösök nélkül maradt, a városnak adományozta.(40)

A másik részt Sopron egy hosszabb ideig tartó pereskedés útján szerezte meg, melynek során 1328—1336 között egy Chenygh nev cseh comes volt a peres fél, majd egy 1336. november 25-én kelt, Visegrádon kiadott oklevél tanúsága szerint a polgárok megvásárolták a falu ezen részét Ikervári Péter fia Jánostól.(41)

Balf Sopronhoz tartozása véglegesen 1393-ra dőlt el egy újabb pereskedés útján, amely Pottendorfi Henrik és fivére, György nemesek és a város között folyt.(42)

A soproni fürdők kora újkori története

A 16. századtól kezdődően és a 17—18. század folyamán a források már nem említik külön-külön sem az alsó, sem a középső, sem pedig a felső fürdőt, hanem csak a városi fürdőt: a volt felső fürdőt. Mivel ez a városi tanács tulajdonában volt, a 16. század elejétől a Tanácsurak Fürdőháza"-ként (der herren BadStuben") emlegetik, 1511-ben pedig Badstube des Stadtrates" elnevezéssel illették.(43)

A magisztrátus 1524-ben itt megtiltotta a zsidó hitközség tagjainak a fürdőzést(44)

(nem valószín, hogy az intézkedés kizárólag a felekezet elleni politikai rendelkezésként fogható föl, mert k a fürdőket kultikus célokra is használták). 1592-től kezdődően a soproni árszabások(45)

is csak városi fürdőt említenek (a balfi mellett): ezt Balthasar Gswender fürdőmester 1606-ban évi 40 dénárért bérelte, az ekkor megkötött szerződésben a fürdő das Pad"-ként szerepel.(46)

1628-ban Padstuben"-nek nevezik, melyre a városi elöljáróság táblát (Däffel") szereltetett föl.(47)

A 16—17. században a városi fürdő és Balf története összekapcsolódott: a városi statutumok, a magisztrátus határozatai, rendeletei együttesen rendelkeztek a két fürdőről, mködésüket, gazdálkodásukat, a városhoz való viszonyukat párhuzamosan vizsgálhatjuk. A 16—17. és a 18. századi tulajdonosok számbavételével e helyen részletesen nem foglalkozunk, névsoruk az 1. sz. mellékletben olvasható.

1505-ben már virágzott a városi fürdőélet: az akkori bérlő, Springinklee Frigyes 40 heti bérleti díjat, azaz 520 dénárfontot költött a javítási munkákra,(48)

1524-ben pedig az ablakok beüvegezése és az illemhely elkészítése az akkori bérlőnek, Hösch Máténak szintén jelentős összegébe került.(49)

1628-ban a magisztrátus a Padstuben, azaz a városi fürdőház megjavíttatását rendelte el az ez évben keltezett Tanácsjegyzőkönyv tanúsága szerint.(50)

1630-ban a városi fürdőre ismét, s immáron a balfira is táblát szereltettek föl a tanácsurak.(51)

A balfi fürdőélet 1560-ban indult meg, hivatalosan pedig az 1560-as évet követően.

Csatkai Endre és Mollay Károly szerint a balfi gyógyfürdőt Sopron 1550 körül kezdte üzemeltetni, ekkor építették meg a fürdőházakat.(52)

1560-ban I. Ferdinánd Habsburg császár engedélyezte a városi tanács számára, hogy a Wolffs-nak nevezett falu területén feltörő meleg vizet különféle betegségek gyógyítására alkalmazhassák, a fürdéshez szükséges felszereléseket beszerezhessék, fürdőházakat építsenek, s mindezért a fürdzktl aztán díjat szedhessenek.(53)

Hivatalosan tehát 1560-tól mködött. Zádor Alfréd az 1560. évi engedélyező oklevél megszerzése utáni időkre teszi az intézmény mködésének kezdetét,(54)

állítása szerint 1567-ben építtetett Balfon fából készült fürdőházakat a város. Csatkai Endre és Mollay Károly álláspontja inkább elfogadható, mert a fürdő 1560. május 23-tól már biztosan üzemelt — a fennmaradt elszámolás tanúsága szerint(55)

—, a mködéshez előzetes építkezésekre volt szükség, ezen kívül 1559-ben a magisztrátus bécsi szakembert hívatott kútjainak megvizsgálására.(56)

Az említett 1560. évi számadáskönyv adatai (részletes elemzését lásd alább) azt bizonyítják, hogy a balfi fürdő a városnak jól jövedelmezett, s ezért azt folyamatosan bővítették: az 1560-as évek első felében Gastring bécsi építész a kénes forrásvizek fürdőtelepre vezetésének tervén dolgozott, 1566-ban pedig 52 káddal bővült a fürdő.(57)

1592-ben a 24 tagú soproni magisztrátus a városi és a balfi fürdő számára közös árszabást adott ki,(58)

melyben azonos árakat állapított meg; a fürdésért és a köpölyözésért 1-1 garast, a gőzfürdő használatáért 12 dénárt.

A városi és a balfi fürdő virágzása a 17. század végéig tartott. A városit 1682-ben Andreas Freyse (Freise) fürdőmester megvásárolta, így az magánkézbe került.(59)

Családja a század végén Limberger György kereskedőnek eladta — a kereskedő egyik leszármazottja 1767-ben átépíttette, s az gyakorlatilag 1830 körül sznt meg.(60)

Balf fürdőjét a megfelelő látogatottság és forgalom hiánya miatt 1680-ban Preiner Mátyás polgármester indítványára a soproni magisztrátus szintén el akarta adni a városi ispotály vulkapordányi malmával együtt, de a 18. század elejére ismét rendeződött a sorsa.(61)

1716-ban a városi tanács megszigorította a mködési feltételeit higiéniai szempontból azáltal, hogy a városi orvos kötelességévé tette állandó ellenőrzését.(62)

1731-ben a magisztrátus a fürdőházak alapos javítását határozta el,(63)

1734-ben pedig Fragner (Frager) Tamás mester négy barokk stílusú napórát készített a város megrendelésére, melyeket szintén itt állították föl.(64)

A 18. század folyamán a gyógyfürdő folyamatosan üzemelt, 1773-ban a város fürdőkápolnát építtetett hozzá.(65)

A fürdő azóta is, napjainkig mködik, újabb kori történetéről több helyen is olvashatunk.(66)
 
 
 
 

1. Mködés, szakértelem, szolgáltatások

A magyarországi fürdőmesterek mködése a kora újkorban kettős engedélyhez kötött volt: miután az illetékes céhszervezet kiállította a mestervizsgát tanúsító oklevelet, a fürdősnek az adott város vagy más, a helyileg illetékes joghatóság beleegyezését kellett megszereznie.

A mestervizsgának több funkciója volt. Garantálta a szakértelmet, mert az inaskodási idő leteltével mesterremeket kellett készíteni. Orvosból, patikusból, fürdősökből álló bizottság előtt a leendő céhtag bemutatta tudását: hajat vágott, fürösztött", azaz egy fürdőztetést technikailag lebonyolított, ezen kívül köpölyözést végzett, bizonyos orvosságokat készített, vagyis számot adott gyógyító tudásáról.(67)

A 16. századi regulák már pontosan előírták, hogy az új mesternek milyen eszközöket kell és szabad használni.(68)

A mestervizsga a céhszervezethez tartozást is jelentette, ezért megszerzőjének bizonyos szakmai védelmet biztosított azáltal, hogy a céh többi tagjától tanácsot kérhetett, és például sikertelen gyógyítás miatt támadt perében céhtársai megvédhették. Végül a páciensek számára is jelzés volt az oklevél birtoklása a fürdős tudására vonatkozóan.

A soproni fürdősök szervezetileg a bécsújhelyi céhekhez tartoztak,(69)

így a városi fürdőt mindenkor bérlő mester és a balfi fürdősök is. Balfot illetően Nicolaus Neeß (Ness) balneator és chirurgus soproni polgár 1597-ben egy oklevelet eszközölt ki Mátyás Habsburg hercegtől (lásd a 2. számú mellékletet),(70)

mely oklevél a városi tanács hozzájárulásával a fürdős és seborvos számára praktizálást engedélyezett. Ez és a korábbi, már említett 1560-as forrás azonban csak a mködés kereteit biztosította, s nem az önálló céhes szerveződést dokumentálja. Az ehhez tartalmilag hasonló oklevelek birtoklása a 16—17. század folyamán a céhek fejlődésében, a fiókcéhek önállósodásában az első lépcsőfok volt,(71)

s a gyakorlatban azt jelentette, hogy a fürdőmester a városban letelepedett: házat vásárolt, polgárjogot szerzett, majd ezután elkezdhette mködését. A soproni fürdősök bizonyára kis létszámuk miatt nem váltak ki a bécsújhelyi céhszervezetből, s alapítottak önálló céhet.(72)

A fürdőzést segítette az a II. Ferdinánd császár által 1635-ben kibocsátott rendelet, amelyben a fürdőket a hadiadó megfizetésének kötelezettsége alól fölmentette.(73)

Míg a városi fürdőt egész évben igénybe lehetett venni, a balfi a legelső, 1560-as elszámolás(74)

tanúsága szerint csak a meleg időszakban, május 23-a és november 10-e között, 24 héten keresztül üzemelt. Az 1560-as forráshoz hasonló, a fürdőszezon pontos dátumát feltüntető összeírást ugyan nem találtunk, de a később nyomtatásban is megjelent fürdőleírások — mint azt látni fogjuk — szintén ezt az időszakot jelölik meg.

A különböző kúrákért, szolgáltatásokért, az étkezésért, szállásért Balfon külön kellett fizetni. Az étkezési és szállásköltséget két napos egységben számolták el, tehát egy kúrára legalább két napot szántak. A befolyt étkezési és szállásköltség a többi bevételhez képest nem túl magas, így valószínsíthető, hogy a helybeliek közül (közöttük is elsősorban Sopron polgárai, illetve a módosabb vendégek a városban bérelhettek szállást) sokan megfordultak itt. A 125 tallér 4 schilling 2 dénár bevételnek 68%-a a különféle kúrákból, fürdőzési szolgáltatásokból állt, 13%-ot az étkezésért, 18%-ot a szállásért könyveltek el.(75)

Milyen konkrét teendői voltak a fürdősöknek? Az üzemeltetés és bizonyos fokú gyógyító tevékenység. Sopronban a mködtetés a hideg és meleg vizes fürdő elkészítését,(76)

pakolásos fürdőt,(77)

valamint természetszerleg a teljes felügyeletet, a tisztaság betarttatását és a fürdési rend megtarttatását jelentette. A mester feladata volt a kiadások és a bevételek kezelése, ezekről az elszámolások elkészítése, vagyis az adminisztrációs teendők ellátása. Segítői voltak az inas, a legény, a vízhordók és a középkortól a felső fürdőben a ruhatáros is.(78)

A szolgáltatásokról konkrétan az elszámolásokból értesülhetünk. Három nagyobb csoportba oszthatjuk ezeket, bár többnyire vegyesen alkalmazták őket: a fürdőzés különféle módjai, bizonyos mérték gyógyítás, valamint a borbélyi szolgáltatások.

A középkori városi felső és középső fürdő régészeti feltárásakor kemence maradványai kerültek elő.(79)

Sopronban a kora újkorban a hideg vizes kádfürdőn kívül meleg vizeset és gőzfürdőt lehetett venni — ez utóbbit is már a középkortól kezdődően.(80)

A gőzfürdőért (pároltatásért) (schwißbad", schwizbad"), amelyet felhevített kövekre loccsintott forró vízből nyertek, külön kellett fizetni a városi fürdőben és Balfon is.(81)

A gyógyulást, az egészség megtartását kívánták elérni, amikor köpölyözéssel együtt vették igénybe.(82)

Ez vonatkozik a hideg és meleg vizes fürdésre is, nemcsak önmagukban alkalmazták,(83)

hanem köpölyözéssel együtt.(84)

Mindez többnyire alkalmanként egy kúrát jelentett, de van rá példa, hogy megismételték.(85)

Az egészségügyi jelleg kúrák (a fürdőzésen kívül), amelyek alkalmazása már bizonyos szint orvosi ismereteket is megkövetelt, elsősorban a köpölyözésből és az érvágásból álltak. Mindkét szolgáltatás szerepel önálló tarifaként az összeírásokban, de gyakrabban összekapcsolták a kúrák valamelyikével.

A köpölyözés (venasectio) ma érvágást jelent, valamelyik véna megnyitását infúzió, azaz vérvétel vagy vérelbocsátás céljából. A fogalom korabeli jelentése: vérelvonás a bőrből azzal a céllal, hogy a mélyebben fekvő, gyulladt területek vértartalmát csökkentsék. A bőrt több helyen fölsebezték, erre úgynevezett köpölyt helyeztek, amely a seben át lassan vért szívott ki. A köpöly üvegből vagy cserépből készített, harang formájú eszköz volt, amelyben a használat során a levegőt melegítéssel megritkították, s azután hirtelen a sebzett felületre borították, a kihlő levegő szívóhatását használván föl. Száraz köpölyözést is alkalmaztak a bőr fölsebzése nélkül, amivel egy adott testfelületen a vérbőséget fokozhatták.(86)

A források nem különböztetik meg a kétféle köpölyözést, de ez utóbbiról volt szó minden esetben, mert a felsebzéssel végzett köpölyözés már érvágást jelentett. Mint említettük, ez a mvelet is szerepelt a fürdősök mestervizsgáján. A gyógyítás ezen módja, s az, hogy ezt a fürdőkben is végezték, igen elterjedt, általánosan elfogadott és bevett szokás volt. Leggyakrabban a különféle fürdőkúrákkal együttesen alkalmazták, egy kúra során a köpölyözést egyszer vagy kétszer végezték el.(87)

Amikor 1698—1699-ben állami szinten első ízben szabályozták a gyógyító céhek mködését Magyarországon, Lipót császár elrendelte, hogy az orvosdoktorokon kívül ezt a gyógymódot csak fürdősök alkalmazhatják, a borbélyok és a sebészek nem.(88)

A másik igen elterjedt, fürdőkben is alkalmazott gyógyító eljárás a korban az érvágás volt, mint említettük, ez megegyezett a nem száraz köpölyözéssel, amikor is valamelyik vénát megnyitották vérelvonás miatt. A mestervizsgán ez nem szerepelt, tehát hivatalosan a fürdősök nem végezhették. Sopron város tanácsosai egy ízben, 1626-ban meg is tiltották alkalmazását,(89)

de a tiltás nem volt hathatós, mert az 1633-as hatósági árszabásban(90)

külön is és a fürdőzéssel együtt is megtalálható volt a szolgáltatások között; az érvágásért önmagában 1 magyar forintot kellett fizetni.

Abban az esetben, ha a fürdős más gyógyító mveletet is alkalmazott, helyzete könnyen bizonytalanná válhatott. Sopronból egy példát tudunk említeni Magyary-Kossa Gyula adattárából: amikor 1594-ben Waltin fürdős pereskedésre kényszerült, azért állították bírái elé, mert állítólag egy lábtörést rosszul illesztett össze, majd páciense aztán meghalt.(91)

Takáts Sándor szerint a foghúzás is szerepelt a mestervizsgákon,(92)

de a soproni elszámolásokban, limitatiókban s más forrásokban nem szerepel ez a fürdőmesterek gyógyító szolgáltatásai között. A fürdősök felfogadását — más gyógyító személyekkel együtt — az általánosan bevett szokások és a szükségszerség határozta meg. Ha a beteg nem volt elégedett, más gyógyítóhoz fordulhatott, amennyiben ez neki és hozzátartozóinak módjában állt. A fürdősök megbízásáról a korszak folyamán első ízben az uralkodó 1689-ben adott ki rendelkezést: ha valaki gyógyítás céljából egy fürdőst felfogadott, s munkája eredményét kevesellte, felmondhatott neki.(93)

A fürdők szolgáltatásának harmadik csoportját a borbélyi teendők bizonyos mérték ellátása képezi — borotválásból, hajvágásból a fürdősnek is vizsgáznia kellett céhtársai előtt. Ez igen elterjedt volt a soproni fürdőkben, a teljes fürdőkúra részeként(94)

lehetett igénybe venni, de az árszabások külön bevételi forrásként is említik.
 
 

2. Árszabások, bevételek, bérleti díj

A 16—18. századi fürdők mködését Sopronban meghatározta az, hogy a szolgáltatásokért a bérlők mekkora bevételt remélhettek. Az önálló városi fürdőscéh hiányában és a bérleti viszony miatt már a középkorban a városi magisztrátus szabta meg a szolgáltatások árát.(95)

Ezeket a statutumokban, a Tanácsi Jegyzőkönyvekben és a kiadott limitációkban követhetjük nyomon. A limitációkban a fürdőárszabás olykor más foglalkozási ágak bevételi lehetőségeivel együttesen szerepel, 1624-ben például a cipészekével, szabókéval, kötélverőkével, bognárokéval, bőrösökével együtt.(96)

A város olyan esetekben is adott ki árszabásokat, amikor az azonos mesterséget zők rendelkeztek helybeli céhszervezettel — a városvezetés és a mesterek egyezsége határozta meg a bevételi lehetőségeket. A megállapodás gyakran nagyobb vita eredménye volt, a magisztrátus olykor korlátozni kívánta a magas árakat.(97)

A forrásadottságok miatt az árakat csak a 16. század végétől a következő évszázad közepéig tudjuk pontosan közölni, mivel összefüggő adatsorunk csak erre az időszakra vonatkozóan van. Így alábbi megállapításaink csak erre az időszakra vonatkoznak. (Az árak összefoglaló táblázatát a 3. sz. melléklet tartalmazza az adatok lelőhelyeivel együtt.) A tizennégy adatsorból nyolc tartalmazza a városi és a balfi fürdő árait együttesen, három csak Balfra vonatkozik, a többi négy pedig a városi fürdőre.

Megállapítható, hogy a szolgáltatások a vizsgált időszakban nem változtak. A fürdő elkészítéséért több esetben is számoltak föl díjat, alkalmanként három dénárt keresett ily módon az inas. A legmagasabb tarifa (36 vagy 48 dénár) a fürdőből és a köpölyözésből álló teljes szolgáltatást tartalmazta, ezt követte a fürdő önmagában (12—18 dénár). A gőzfürdőért a korszak folyamán mindvégig 12 dénárt kértek. A hajvágásért egységesen ugyanennyit kellett fizetni. A köpölyözés 1626 előtt 1 garasba, azaz 15 dénárba, vagy 24 dénárba került, 1631-től sokkal olcsóbb lett, 2—3 dénár csupán, s az esetek nagyobb részében ez két kúrát, azaz kétszeres köpölyözést jelentett. A csökkentésnek valószínleg az volt az oka, hogy többnyire a fürdőzéssel együtt vették igénybe, s ennek az árába számították bele. A fürdésért és a hajvágásért a városban és Balfon egyaránt 18 dénárt kértek. A balfi fürdő 1631-ben drágább volt a városinál, de a két intézmény árai később nagyjából kiegyenlítődtek, azonos árakat állapítottak meg mindkét helyen. Végül meghatározták a legény járandóságát is tetszés szerinti borravaló formájában.

Az adatsorokat szemlélve láthatjuk, hogy az egyes szolgáltatások árai a korszak folyamán nem emelkedtek, ingadozások talán a város és a mesterek közötti alkudozások miatt fordultak elő. Egy ízben, 1638-ban a városi tanácsülésen följegyezték a balfi fürdős panaszát, mely szerint a kötelező árszabást betartva nem tud a bevételeiből megélni a túl magas adó miatt (Der Pader von St. Wolffs beschwert sich laut Ratshlag, dass er mit der gemachten Tax nicht bestehen könnte").(98)

A kiadásokra vonatkozóan csak két adatunk van az éves fürdőbérlet összegéről. 1606-ban a városi fürdőben 40 dénár volt ez az összeg, 1639-ban Balfon 60 forint(99)

— a jövedelmezőséget ezek alapján nem lehet megvizsgálni, s mindkét adatot erős kritikával kell szemlélnünk. Az 1606-os 40 dénár gyakorlatilag egy-két fürdővendég látogatásának hasznát jelenti ugyanis. (Így lehetséges, hogy magyar dénárról van szó, a 40 magyar dénár 120 bécsi dénárt jelent.) Úgy vélem, ez a bérleti díj még így is elég alacsonynak mondható. Az 1639-es adat már reálisabbnak tnik, a 60 magyar forint 600 magyar dénárt, azaz 1800 bécsi dénárt jelent.(100)

Ezen adatok alapján az derül ki, hogy a fürdőbérlet nem jelentett nagy bevételt a városnak, de azért megérte ily módon üzemeltetni a fürdőket. A fürdősnek valószínleg tisztes megélhetést biztosított a vizsgált időszakban.
 
 

3. A balfi fürdővíz gyógyhatásáról

Az első, 16. századi, a magyarországi fürdőzést is megemlítő balneológiai leírás Georg Bauer De nature eorum qu effluunt et terra cím munkája 1533-ban látott napvilágot.(101)

A hazai balneológiai szakirodalom első és alapvető forrásaként mégis Georg Wernher De admirandis Hungari aquis cím mvét tartja számon, mert elsőként ismertette részletesen a magyarországi hőforrásokat és fürdőket.(102)

Nyomtatásban első ízben 1549-ben jelent meg. A 16. században meginduló gyógyvízanalízisek között történeti szempontból is fontos, mert a középkori, reneszánsz kori és kora újkori fürdőviszonyokat részletesen mutatta be.(103)

Felsorolásában nem szerepel még az 1550 után mködő balfi fürdő és vizének analízise. Georg Wernher írását mégis szükségesnek tartjuk megemlíteni, mert közvetett módon mégiscsak hatott a magyarországi fürdőkultúra kora újkori virágzására s ez által a balfi fürdő históriájára.

Georg Wernher összefoglalóját ugyanis a 16—18. század folyamán nyolcszor adták ki nyomtatásban latin nyelven és német fordításban. Első ízben 1549-ben Bázelban, majd 1551-ben Bécsben, 1557-ben Antwerpenben, 1563-ban, 1591-ben és 1595-ben Kölnben, 1600-ban Frankfurtban, végül 1746-ban a Schwandtner szerkesztette Scriptores Rerum Hungaricum részeként.(104)

Azáltal, hogy Európa különböző országaiban olvashatóvá vált Wernher munkája, a magyarországi fürdőkultúra is ismertté vált; az ismertség, az elfogadottság pedig a balfi fürdő történetében igen fontos tényező, hiszen a kora újkori forrásaink egy része — mint azt az alábbiakban látni fogjuk — éppen a fürdő hazai és európai népszersítését célozta.

A balfi gyógyfürdőről 1631 és 1783 között eddigi ismereteink alapján kilenc leírás készült:(105)

1. Scholz Jeremiás 1631-ben készült munkája.

2. Rosner Mátyás wittembergi doktori értekezése 1660-ból.

3. Loew András mve.

4. Brückmann Ferenc Ernő feljegyzései.

5. Hajnóczi Dániel 1739. évi városleírása Sopronról.

6. Petrus Keck: Pannoni Aquas Minerales."

7. Andreas Conrad Kurzer unterricht"-je.

8. Heinrich Johann von Crantz: Gesundbrunnen der Oesterreichischen Monarchie."

9. La Langue Jánosnak [...] munkája a' Magyar országi orvos vizekről és a' betegségekben azokkal való élesnek szabott módjairól. A' szegényeknek kedvekért."

A felsorolt mveket a további elemzések során tartalmilag három csoportba sorolhatjuk. Az első csoport: Sopron és környékének leírásai, amelyekben Balfot is megemlítik (Rosner és Hajnóczi munkája). A másodikba a balfi fürdő leírásai tartoznak, részben népszersítő, részben pedig tudományos céllal és igénnyel (Scholz, Loew, Conrad munkája). A harmadikba pedig azok a korabeli, magyarországi gyógyvízelemzések sorolhatók, amelyek Balfra is kitérnek (Keck, Brückmann, Crantz és La Langue János munkája).

Az első munka Balfról 1631-ben jelent meg nyomtatásban latin és magyar nyelven Scholz Jeremiás tollából a csepregi nyomdában A sopronyi birodalomban lévő Balffi Feredő mérsékletes állapota természetinek, munkálódó erejének és használatosságának magyarázó leírása címmel. A soproni orvosdoktor mvéről azonban címén kívül többet nem tudunk, mert a mai napig egyetlen példánya sem került elő.(106)

A címből azonban arra következtethetünk, hogy nemcsak egy általános népszersítő, ismertető mről van szó, Scholz orvosdoktor számba vette a balfi víz gyógyhatásait, valószínleg a különféle betegségekkel együtt, melyek gyógyításában segíthetett az ismertetett gyógyvíz, és a kúrákról is szólhatott (...hasznosságának magyarázó leírása").

Rosner Mátyás ágfalvi születés prédikátor wittembergi doktori értekezésében 1660-ban Balfot is megemlítette — munkáját Sopron környékének leírásai közé sorolhatjuk: Ezek közül egyről [t. i. a Sopronhoz tartozó falvak közül] (Wolffs) megjegyezzük, hogy gyógyhatású, nagyon hasznos kénes fürdője van. Ide még a körülfekvő vidékekről is nagy számban jönnek, s itt nem egyszer gyógyíthatatlan és súlyos betegségtől szabadulnak meg."(107)

Rosner Mátyás közlése két figyelemre méltó elemet tartalmaz. Az egyik az, hogy a fürdő a környéken népszer kúrahelynek számított, a másik pedig, hogy vize kénes volt.

Századunk modern tudományos elemzései is megemlítik a balfi kénes forrásokat, a gyógyvízelemzéseknek köszönhetően ugyanis beigazolódott, hogy az itt feltörő kénes vizek valóban gyógyhatásúak.(108)

Dalmady Zoltán 1929-ben megjelent könyvében két helybeli kénes forrásra hívta föl a figyelmet megemlítvén, hogy vizüket lápfürdő formában ajánlatos alkalmazni.(109)

A kénes források a mostani fürdőteleptől kb. 1,5 km-re találhatóak a község északi határában.(110)

Itt a kutak vizében a kénes gázok oldott formában vannak jelen, melyek vagy utóvulkáni eredetek, vagy az ősfertő-tó lápnövényzetének bomlásából keletkeztek — ez utóbbi inkább valószínsíthető a kutatók szerint.(111)

A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a legalább 10—13C-os forrásvíz kénhidrogén tartalma miatt elsősorban mozgásszervi bajok gyógyítására, kezelésére ajánlott (fölmelegítve).(112)

A víz mindenkori hőmérséklete persze függ a levegő hőmérsékletétől, annál 0—5C-kal mindenkor magasabb, mert a talaj homokos-iszapos, nem túl rossz hővezető.(113)

A balfi fürdőről 1700-ban írt tudományos értekezést Loew András soproni orvosdoktor. Ezt a város elöljáróságának, tanácsurainak, patrónusainak ajánlotta.(114)

Nyomtatásban azonban először csak 1737-ben jelent meg Nürnbergben, a szerző fia, Loew Károly Frigyes jóvoltából, aki atyjának kéziratos hagyatékából tette a munkát közzé.(115)

A fürdő eme tudományos igény, latin nyelv ismertetése a víz fizikai tulajdonságainak számba vételével kezdődik: a forrásból feltörő víz égszínkék szín, igen kellemetlen, kénes szaga van és kénes íze.(116)

Ezt követi azoknak a betegségeknek a fölsorolása, melyeknek orvoslására ajánlja a balfi gyógyvizet — a jó ideje itt mködő fürdősök tapasztalatára is hivatkozva. A kénes víz vizelethajtó hatású, sebes testrészek, régóta tartó fekélyek kezelésére ajánlott, segít a lábdagadás gyógyításában és a vízkórságban szenvedőkön.(117)

Használ a köszvény és a reuma kezelésében, a fogyókúrában, a gyomorbántalmak közül a savtúltengést enyhíti.(118)

Külső és belső bajokra tehát egyaránt ajánlja.

Loew orvosdoktor munkája a víz fizikai tulajdonságainak megfigyelésén és gyógyhatásának számba vételén alapszik, nem végzett mai értelemben vett gyógyvízelemzést, a betegségek gyógyításáról szóló rész tapasztalati tudást tükröz. A tudományos vízanalízisek során kiderült azóta, hogy a balfi víz valóban alkalmas köszvény és izületi bántalmak enyhítésére, az itt található 10—13C-os források vize magas kénhidrogén tartalma miatt ajánlott a legkülönfélébb mozgásszervi bajokra, reumatikus bántalmak és porckopások következtében jelentkező problémák kezelésére.(119)

Loew leírásában második betegségcsoportként a gyomor- és bélrendszeri bajok ragadhatók meg. Az ivókúra formájában szervezetbe juttatott savanyúvíz valóban alkalmas különböző gyomorhurutok gyógyítására (kálcium-, magnézium hidrokarbonátos szulfátos víz például a mai Silvanus forrás).(120)

A betegségek harmadik csoportjába a bőrbántalmak, fekélyek tartoznak Loew András munkája szerint — ezen betegségek bizonyos fajtáinak kezelésére valóban ajánlott és hatásos a forrás gyógyvize.(121)

Brückmann Ferenc Ernő németországi tudós 1723. október 29-én indult el Bécsből természettudományos tanulmányútjára.(122)

1723. október 31. és november 7. között járt Sopronban és környékén. Megfordult Hartung és Liebezeit városi orvosdoktoroknál és meglátogatta Neuhold János Jakab orvosdoktort is. Állítólag bőséges jegyzetet készített a balfi vízről, ezek azonban nyomtatásban nem jelentek meg.

Hajnóczi Dániel 1739-es ismertetője Sopron és környékének leírásai közé sorolható. A Soproni Evangelikus Líceum tanára, a jénai Tudós Társaság tagja(123)

többek között a balfi fürdőről is tett említést Iter Neosoliense cím mvében. Nem tartalmaz tudományos elemzést és megfigyelést a vízre vonatkozóan, s annak gyógyhatásait sem sorolja föl. Mégis fontos forrás számunkra, hiszen Sopron és környékének természeti értékeit sorolta föl, ökológiai rendszerét rajzolta meg, s a fürdőt is ennek részeként vette számba. Kiemelte a gesztenyéseket, a hársfasort, a gyümölcsösöket, leírta a patakok rendszerét, szólt a környék növényvilágáról. Fölhívta a figyelmet arra is, hogy a város határában található növények egy része gyógyhatásuk miatt is figyelemre méltók, miként a balfi víz is e szempontból jelentős.(124)

Mivel a 18. században az ásványvizek gyógyításra való alkalmazása már igen elterjedt és általános szokás volt Magyarországon,(125)

fölmerült az igény ezek tudományos vizsgálatára, fizikai és kémiai analízisükre is.(126)

Ez az igény találkozott aztán a század második felétől a bécsi udvar ásványvíz-forgalmazással kapcsolatos terveivel,(127)

s így a hazai ásványvízügy ekkortól ...országosan intézményesített formában, államilag szervezetten és rendeletekkel szabályozva fejlődik tovább."(128)

Mária Terézia udvari orvosának, Van Swietennek tanácsára 1762 decemberében elrendelte országai összes ásványvizének, gyógyfürdőjének az összeírását — a konkrét teendőkkel a Helytartótanács a megyei főorvosokat bízta meg.(129)

Petrus Keck följegyzése az Epistola itineraria XCVIII. kötetében jelent meg még 1740 áprilisában.(130)

Fölsorolta az általa ismert magyarországi fürdőhelyeket, összesen huszonkettőt, s többek között Buda, Bajmóc, Tata, Harka, Pöstyén, Pozsony, Vihnye, Stubnya, Trencsény, Varasd mellett Balfot is megemlítette. Rövid, latin nyelv kommentárjában a balfi fürdő kénes forrásaira és fürdőjére(131)

hívta föl a figyelmet, amelyet nagyon egészségesnek és a különböző betegségek gyógyításában nagyon hasznosnak ítélt. A helybeli fürdőzést javasolta — valószínleg azért, mert látta a környék jó természeti, környezeti adottságait.(132)

Andreas Conrad soproni orvosdoktor Kurzer Unterricht cím munkája Joseph Sieß nyomtatásában jelent meg Sopronban 1772-ben. A 14 oldal terjedelm munka a balfi gyógyvízről és a fürdőről szól. Kosáry Domokos megállapítása szerint a m a 18. század második felétől induló, tömeges gyógyvízvizsgálatok sorába illeszkedik.(133)

A Kurzer Unterricht alapján azonban véleményünk szerint nem lehet megállapítani, hogy a szerző valóban végzett-e analízist Balfon, mielőtt ezen munkáját megírta.(134)

A m ugyanis nem tartalmazza a víz fizikai és kémiai tulajdonságainak leírását. Népszersítő kiadvány ez, s nem egy módszeres gyógyvízelemzés eredményeinek összefoglalása. Mindezt a Kurzer Unterricht stílusa is tükrözi: gördülékeny, szemléletes, mindenki számára könnyen érthető, olvasmányos tudósítás tárul a szemünk elé. Megtudhatjuk, hogy a fürdő ebben az időben a városi magisztrátus tulajdonában volt.(135)

Fürdőzésre a nyár elejétől annak végéig tartó időszakot javasolja,(136)

különösen, ha erős, verőfényes, napsütéses meleg nyárról vagy időjárásról van szó.(137)

Hangsúlyozza, hogy az emberi test különféle betegségeinek gyógyításában a megfelelő ásványvizek szervezetbe juttatása vagy akár a fürdőkúrák nagyon fontosak — a balfi hőforrás is e két módon fejti ki hatását —, mindez tapasztaláson, biztos megfigyelésen alapul.(138)

Az ide látogatók nemcsak kényelmes és tiszta, újonnan épített fürdőt találnak, hanem szükség esetén további alapos tájékoztatást is kaphatnak a magisztrátus jóvoltából.(139)

A víz gyógyereje már igen rövid kúra alatt is tapasztalható, a fáradtságot, a kimerültséget szinte azonnal megszünteti, mivel serkenti a vérkeringést.(140)

A továbbiakban a szerző a víz hasznát írja le: javasolja erős gyomorégés, különféle gyomorbajok ellen,(141)

izzadás, gyors véráramlás, vértodulás esetén és a vizelet gyakori megindulásának visszafogására.(142)

Ivókúraként alkalmazva lázcsillapító hatású.(143)

Naponta a leghasznosabb fürdőidő a reggeli utáni és az ebéd előtti délelőtti órák valamint a kora délutáni, ebéd utáni időszak.(144)

Az orvosdoktor megállapítása szerint minél intenzívebb és hosszabb a kúra, annál hatékonyabb: napi egyszeri fürdőzéssel 4—5 nap elteltével, kétszeri fürdőzéssel 3—4 nap alatt érhető el a kívánt hatás.(145)

Enyhébb betegségek esetén 12—15-szöri fürdőt javasol napi egy alkalommal, súlyosabb esetekben pedig ugyanennyiszer napi két fürdőt tanácsol.(146)

A Kurzer Unterricht igen fontos figyelmeztetése, hogy az étkezésben és ivásban a kúra ideje alatt mértéket kell tartani, de ügyelni kell az alvásra, kerülni kell a huzatot, és elengedhetetlen a megfelelő testmozgás is, ugyanis csak ezekkel együtt van hatása a víznek.(147)

Az ivókúra megváltoztatja az emésztést s a test fizikai állapotát, a közérzetet.

Megállapítható, hogy a Kurzer Unterricht inkább népszersítő kiadvány, mint tudományos elemzés. A balfi hőforrás vizének áldásos hasznáról olvashatunk egy kerek, jól megszerkesztett, élvezetes stílusú leírást. A betegségekről szóló részben pedig általános felsorolás található — de csak tájékoztató jelleggel. A kúrák évszakonkénti, napi alkalmazásáról adott tanácsok is az ide érkezők tájékoztatását és a fürdő népszersítését célozzák.

Heinrich Johann von Crantz bécsi kémikus és orvosprofesszor(148)

Gesundbrunnen der Oesterreichischer Monarchie cím könyve a hazai balneológiai irodalom egyik legfontosabb forrása. De ezenkívül nemcsak a korabeli ásványvíz-forgalmazás szempontjából jelentős,(149)

hanem természetesen tudománytörténeti és mvelődéstörténeti szempontból is. Hiszen Crantz a Van Swieten által vezetett bécsi orvosi iskola tanáraként(150)

és a Mária Terézia által végrehajttatott közegészségügyi intézkedések(151)

egyik megalkotójaként nem csupán az udvar gazdasági haszonszerzését kívánta előmozdítani a hazai ásványvizek számbavételekor, hanem elsősorban gyógyhasznuk miatt vizsgálta őket. Crantz gyógyvízanalízise 1777-ben jelent meg nyomtatásban Bécsben. A tizenegy oldalas előszóból megtudhatjuk, hogy közlései valódi elemzéseken, fizikai és kémiai vizsgálódáson alapulnak (azt tudjuk, hogy nem mindet végezte maga Crantz(152)

). Számba vette, hogy a vizekben mennyi gáz, vitriol, só, ásványi anyag található. Az összesen 656 forrást felsorakoztató munkát szerzője orvosoknak, patikusoknak és a gyógyulni kívánóknak egyaránt ajánlja — a könnyebb érthetőség kedvéért német nyelv fordításban (latinból).

A 304. számú leírás a balfi kénes ásványvizeket mutatja be, melyeket 1772 májusában analizált.(153)

A balfi fürdő vizét külön vizsgálta, a 305. szám alatt tájékoztatván az olvasót, hogy a kémiai vizsgálatokat Conrad soproni orvosdoktorral közösen végezte el.(154)

A savanyúvíz legfontosabb fizikai tulajdonsága, hogy erős kénszaga van és sókat tartalmaz. Részletesen ismerteti a kémiai tulajdonságokat (mennyi só vonható ki egy adott mennyiségből bizonyos eljárások során). A víz ásványi anyagokat, meszet, nagy mennyiség ásványi alkáliát, sókat egyaránt tartalmaz. Ennek következtében ivókúraként alkalmazva a gyomorsavtúltengést csökkenti, jótékony hatása van a bél mködésére, a vérkeringésre, a vizeletkiválasztásra. Szállítható, borral keverve is fogyasztható. Mint fürdővíz kénes illatú és íz, tárolás során az amúgy tengerkék szín vízben fehér mészréteg ülepedik le. Az olvasó a továbbiakban részletes információt talál arra vonatkozóan, hogy különböző kémiai és ásványi anyagok hozzáadása során a víz hogyan viselkedik, állaga hogyan változik meg, s hogy hányféle, s mekkora mennyiség só, ásványi anyag vonható ki egy bizonyos mennyiségből. Azoknak a betegségeknek a felsorolásakor, melyeket ezen a helyen gyógyítani lehet, ismételten Conrad leírására hivatkozik, s a balfi fürdőről szóló részt a Kurzer Unterricht rövid összefoglalásával zárja.

Crantz professzor munkája igen alapos vizsgálódásokat tükröz. Szerkezete áttekinthető, világos. A birodalom területén a savanyúvizek, ásványvizek, kén-, réz-, vastartalmú vizek, források, a kutak, tavak stb. számbavételekor szól először a vizek fizikai és kémiai tulajdonságairól, majd orvosi hasznukat ismerteti, végül pedig — az eredeti célnak megfelelve — tájékoztatást ad a szállíthatóságról, a nem helybeli alkalmazhatóságáról.

La Langue János 1783-ban Nagykárolyban kiadott, a magyarországi gyógyvizekről és ezek hasznáról szóló mve(155)

tulajdonképpen Crantz eredményeinek magyar nyelv összefoglalója.(156)

A Varasd vármegyei főorvosnak, aki Van Swieten tanítványaként szintén a már említett bécsi orvosi iskolához és az uralkodót körülvevő tanácsadói testülethez tartozott,(157)

fő célja az volt, hogy a köznép" számára is érthető, népszersítő orvosi kiadványokat bocsásson közre. Így a falusi orvoslásról és a szülészetről írt munkák után(158)

jelent meg latin, s azonnal magyar nyelven is ...a' Magyarországi orvosvizekröl... szóló összefoglaló ismertetése.(159)

Balf vonatkozásában szintén Crantz megállapításait olvashatjuk e könyvben, de a szerző elhagyta a víz fizikai és kémiai tulajdonságainak ismertetését, s a praktikumot szem előtt tartva kizárólag a gyógyvíz hasznáról értekezik. Véleménye szerint a kénes, ásványi sókban gazdag víz köszvény, kólika, vesebaj, külső sebek ellen a leghatásosabb, ezenkívül pedig különféle méhbajok gyógyítására(160)

(ez utóbbi nem bizonyított). Ez a munka azonban nem pusztán a Crantz-féle vízelemzések összefoglalójának szolgai másolata vagy egyszer tartalmi kivonata, fordítása, mivel a szerzői szándékoknak köszönhetően általános és igen részletes tájékoztatás olvasható a javasolt fürdőzési módokról, a higiéniai követelményekről, a fürdőket felügyelő fürdősök és borbélyok feladatairól, az ivókúrák szabályairól, stb.(161)

A munka ugyan nem szigorú értelemben vett tudományos m, de mivel megállapításai a már elvégzett elemzéseken alapulnak, tartalmilag mindenképpen az analízisek, s nem a leírások közé sorolható.

A 17. század első harmadától folyamatosan megjelenő leírásokat mind természettudósok, elsősorban orvosdoktorok készítették — akár népszersítő céllal, akár tudományos szempontokat is szem előtt tartva. A balfi vizek modern gyógyvíz-analitikai vizsgálatai igazolták megfigyeléseik és elemzéseik eredményeinek helyességét a víz összetételére és gyógyhatásaira vonatkozóan egyaránt. A kora újkori fürdőzők tapasztalati úton megszerzett ismeretei a víz gyógyerejéről igazolást nyertek.

Tanulmányunkban a soproni városi és a balfi fürdők kora újkori történetét igyekeztünk bemutatni a források tükrében. A 16—18. század folyamán mindkét fürdő folyamatosan üzemelt, a 17. század végén kerültek csak válságba, amikor is a városi magisztrátus anyagi okokból el akarta adni a különben mindvégig városi tulajdonban lévő fürdőket. A tulajdonlás nemcsak egyféle bevételi forrást jelentett Sopronnak, hanem állandó és szigorú felügyeletet is: a mindenkori bérlők munkájának ellenőrzését, a megfelelő színvonalú fürdőházak felállítását, karbantartását, bővítéseket; a tisztasági, higiéniai követelmények betarttatását és a fürdőkben folyó gyógyító tevékenység folyamatos ellenőrzését.

1. sz. melléklet

A soproni fürdősök névsora a 16—18. században

A fürdősök névsorát a forrásadottságok miatt az eddig nyomtatásban megjelent adatsorok alapján állítottuk össze, mivel a feldolgozott, soproni fürdők és a városhoz tartozó balfi fürdő történetére, mködésére vonatkozó dokumentumok: gazdasági elszámolások, fürdőleírások, árszabások, instrukciók stb. sajnos egy esetben sem tartalmazzák a fürdősök neveit.

A *-gal jelölt személyek nemcsak fürdősként, hanem seborvosként is mködtek.

A fürdősök nevét többnyire magyarosított változatban közöljük, mivel Házi Jenő, akinek adataira elsősorban támaszkodhattunk, ebben a formában írta a neveket. Eredeti német változatukat, változataikat — amennyiben a kiadott mvekben is szerepelnek — zárójelben közöljük. Ott, ahol csak német változattal találkoztunk, természetesen az eredeti alakot adjuk közre.

A szövegben szintén zárójel közé írtuk a családi vonatkozásokat (ugyanis megfigyelhető, hogy olykor azonos mesterséget ző családok kerültek kapcsolatba egymással, a fürdőmesterek nem egy esetben fürdős és seborvos özvegyét vették el, ezzel hivatali mködésüket biztosíthatták).

Springinklee Frigyes

(1495—1509 között mködött.) A felső fürdőt bérli a várostól.

Hagyatékáról a város 1509. február 12-én intézkedik.

Mollay 1995. 134.

Házi 1938. 40., 49., 55., 36., 71.

Servatius (Zyrfuss)

Springinklee mellett vagy ténylegesen helyette mködő fürdős a felső fürdőben 1495—1509 körül.

Mollay 1995. 134—135.

Házi 1938. 123., 125., 126., 143.

Hösch Máté (Mathes pader, Mathess Hechss)

1523—1536 között mködött mint bérlő a felső fürdőben.

Házi 1938. 296.

Mollay 1995. 135.

Man Máté (Matheus Man)

Címere: két keresztbe tett érvágó szerszám 1530-ból maradt fönn. Polgárjogot 1540-ben kapott, neve 1540-es, 1543-as adásvételi szerződésekben tanúként szerepelt. 1540-ben végrendelkezett.

Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok 1535—1848. 1—2. kötet. Budapest, 1982. 2. kötet 654. (a továbbiakban: Házi 1982.)

Tompos Ernő: Soproniak középkori pecsétei. Soproni Szemle, 1973. 301.

Mollay 1993.121., 212., 214.

Sigmund Ruef

...pader zu Odnburg". Adásvételi ügyben tanúként 1544-ben szerepelt.

Mollay 1993. 131.

Hofwirt Zsigmond

1577-ben végrendelkezett. (Halála után második felesége Hiller Mihály fürdőshöz ment feleségül.)

Házi 1982 1. kötet 570.

* Schnitzer József

Városi seborvos és fürdős, 1565-ben kapott polgárjogot. 1594-ben fölmondta a soproni fürdőbérletét.

Házi 1982. 2. kötet. 817.

Hiller (Hilber) Mihály

Balfi fürdős, 1566-ban szerzett polgárjogot. (Felelsége Margit Hofwirt Simon fürdős özvegye volt, aki végül is harmadszor is férjhez menvén Unger Bálint polgár nejeként 1599-ben végrendelkezett.)

Házi 1982 1. kötet 563.

Waltin

1594-ben beperelték, mert egy lábtörést rosszul kezelt.

MOE 3. 119.

Neuss Millós

Polgárjogot 1596-ban kapott, egy 1598-as királyi leirat szerint sebészként is mködhetett ekkortól Sopronban.

MOE 3. 273.

Házi 1982. 2. kötet 706.

Gschwender, Balthasar

A soproni fürdőt (a középkori Alsó-fürdőt) 1606-ban bérelte ki évi 40 dénárért.

Mon. 256.

MOE 3. 307.

Schönberger Márton

1610-ben szerzett soproni polgárjogot, 1619-ben már nem élt.

Házi 1982. 2. kötet 820.

Würckner, David

Soproni fürds, eltte Nagyhflányban tevékenykedett. Hagyatéki könyvtárának katalógusa 1627-ben készült.

Güll Tibor—Keveházi Katalin—Kovács József László—Monok István—Ötvös Péter—G. Szende Katalin szerkesztette: Lesestoffe in Westungarn. I. Sopron (Ödenburg) 1535—1721. Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 18/1. kötet. Sorozatszerkeszt Keser Bálint. Szeged, 1994. 40. (a továbbiakban: Lesestoffe)

Perschmann, Christoff

Hagyatéki könyvtárának katalógusa 1649-ben készült.

Lesestoffe 137.

Pessel (Pöschl, Pessler, Päzel, Passler) János

(?—1651) Polgárjogot Sopronban 1628-ban szerzett, 1644-ben tanúként egy peres ügyben szerepelt. Magyary-Kossa Gyula állítása szerint 500 ezer forint érték vagyont hagyott maga után.

MOE 3. 258.

Házi 1982. 1. kötet 99.

* id. Koller (Khöller) Keresztély

Fürdős és szebész, 1652-ben szerzett polgárjogot, 1657 előtt halt meg. (Özvegye Katalin Friese András fürdőshöz ment feleségül 1657-ben.)

Házi 1982. 1. kötet 259.

* Friese (Freyse, Froise, Friess) András

(?—1698) 1657-ben kapott polgárjogot. 1682-ben megvásárolta a városi fürdőházat. Külső tanácsos, 1688-ban a vormund" tisztét töltötte be. (Első felesége Id. Koller Keresztély fürdős Katalin nev özvegye, második felesége pedig az ő halála után 1700-ban Müller János Henrik fürdőssel kötött házasságot.) Végrendeletében 10 hold földet, szőlőskertet, 600 császári forintot hagyott maga után.

Winkler 35.

SKM. 248—249.

Házi 1982. 1. kötet 466.

(A végrendelet: SVL Lad. F. Fasc. 3. Num. 107.)

* ifj. Koller (Khöller) Keresztély

Balfi fürdős, 1682-ben szerzett polgárjogot Sopronban.

Házi 1982. 2. kötet 259.

Müllner Miklós

(?—1685) Balfi fürdős, 1660-ban kapott polgárjogot Sopronban.

Házi 1982. 2. kötet 689.

* Schönermann Sámuel

(?—1696 előtt) Balfi fürdős. (Özvegye Zsuzsanna 1696-ban Kleinrath János sebészhez és fürdőshöz ment feleségül.)

Házi 1982. 1. kötet 246.

Müllner János Henrik

(?—1727) Polgárjogot 1700-ban szerzett Sopronban. (Feleségét Poch Annát, aki előbb Freyse András fürdős és seborvos özvegye volt, 1700-ban vette el.) 1701-ben Ábrahám és Dávid Salamonnal rendezi peres ügyét.

Házi 1982. 2. kötet 690.

Magyar—zsidó oklevéltár. Szerkesztette Grünwald Fülöp és Scheiber Sándor. Sopron, 1600—1746. 6. kötet, Budapest, 1961. 240.

* Kleinrath János

(1666—1747) 1698-ban kapott polgárjogot. Ennek előtte, 1696-ban Tarcsafürdőn volt sebész és fürdős (és ekkor vette el Schönermann Sámuel balfi fürdős és sebész Zsuzsanna nev özvegyét.) 1715-ben Rákoson fürdősként, 1724-ben és 1729-ben Pinkafőn fürdősként és seborvosként mködött.

Házi 1982. 1. kötet 246.

Ernst Lipót

(1711—1770 k.) (Anyja Freyse András fürdős és sebész Katalin nevő leánya volt.) 1734-ben külső, 1744-ben pedig belső tanácsos volt.

Házi 1982. 1. kötet 404.

Pusch János András

(?—1783 után) Fürdős és sebész, polgárjogot 1756-ban szerzett. Külső tanácsos, 1781-ben mint Sopron megye sebészeként végrendelkezett.

Házi 1982. 1. kötet 189.

Gallus (Gallist) Pál

(1736—?) 1762-ben kapott polgárjogot Sopronban.

Házi 1. 480.

* Jentsch János Pál

Sebész, fürdős, 1770-ben szerzett polgárjogot. 1778-ban mhelyét Schnitzler Ferenc Ignác sebész- és fürdősnek eladta.

Házi 1982. 2. kötet 601.

* Schnitzler Ferenc Ignác

Seborvos, fürdős, Jentsch János Pál fürdős üzletét vette meg 1778-ban, ugyanebben az évben szerzett polgárjogot Sopronban.

Házi 1982. 2. kötet 817.

Hurtig Antal

1783-ban kapott soproni polgárjogot, 1794-ban folyt bnpere.

Házi 1982. 1. kötet 584.
 
 

2. sz. melléklet

1597. december 22. Decretum Matthi Archi-Ducis Austri ad Magistratum Soproniensem: Ut Civi, et Balneatori Soproniensi Nicolao Ness Artis Balneatori, et Chyrurgic liberum Exercitium admittatur.

Lelőhelye: Soproni Városi Levéltár, Lad. X. Articuli chales antiqui et alia acta, (1505—1740). Fasc. 1. Num. 18.

Címzés:

Prudentibus ac Circumspectis N(obilibus) N(ostris) Magistro Ciuium Judici et Juratis Ciuibus Ciuitatis Regi Sopronien(sis) etc. Nobis dilectis.

A címzés alatti megjegyzés:

P. S. 13. Aprilis Anno 1598.

Mandatum a' Nicolao Ness impetratum et exhibitum ut utramq(ue) artem tam balneatoriamq(ue) chirurgicam exercere posset, utq(ue) in a' magistratu Sop(ro)n(iensi) defendat(um).

Az oklevél szövege:

Matthias Dei Gratia Archidux Austri
Dux Burgundi, Styri, Comes Tyrolis etc.

Prudentes et Circumspecti nobis dilecti, Supplicatum est nobis in persona Prudentis et Circumspecti Nicolai Neeß Ciuis et Balneatoris Ciuitatis istius Sopronien(sis), Vt cum ipse non balneatoriam solum, verum etiam chirurgicam artem a' iuuentute sua, debito tempore, et completo certi termini curriculo didicerit, Eidem penes artem balneatoricam, chirurgicam quoque liberum exercitium, in ista Ciuitate Vestra concederemus. Cum itaq(ue) ipsum in utraque arte non postremum profectum fecisse et Vtrique satisfacere posse, atq(ue) ex eius exercitio nihil tam Ciuitatis, quam reliquorum barbitonsorum iuribus aut consuetudini derogatum iri intelligamus. Ideo authoritate Sacr(atissi)me Csar(e) Regique Maiestatis qua fungimur uobis committimus et [ma]ndamus, Vt dicto Nicolao Neß [utrius]que artis tam balneatorice quam chirurgice usum et exercitiu(m) in ista Ciuitate V(est)ra liberum permittatis, nec ipsum tam uos ipsi in dictarum artium libero exercitio impediatis nec etiam per reliquos barbitonsores et Chirurgos ipsum quouis modo impediri aut molestari patiamini. Secus non Facturi, Datum Vienn uigesima [secun]da die mensis Nouembr(is) Anno dominj [1500] Nonagesimo Septimo.

Aláírás: Matthias.

( ) zárójel között a rövidítések feloldása szerepel.

[ ] zárójelben a dokumentum megsérülése miatt olvashatatlanná vált részek találhatók.

3. sz. melléklet

A soproni városi és a Balfi fürdő árai a 16. század vége és a 17. század első fele között.

A pénzegységek átszámításakor Huszár Lajos: Pénzforgalom és pénzértékviszonyok Sopronban cím tanulmányát használtuk föl. In: Dányi Dezső—Zimányi Vera: Soproni árak és bérek a Középkortól 1750-ig. Budapest, 1989. 23—61.

Ennek alapján:

1 garas = 3 krajcár = 15 bécsi dénár

1 krajcár = 5 bécsi dénár

1 magyar dénár = 3 bécsi dénár

A táblázatban előforduló rövidítések:

B. = a balfi fürdőben

v. = a városi fürdőben

den = bécsi dénár

m. den = magyar dénár

Teljes sz. = Teljes szolgáltatás

Fürdő = Egyszeri alkalommal történő fürdés

Inas = Az inasnak járó pénz a fürdő elkészítéséért

Borravaló = A legénynek járó pénz, tetszés szerinti összeg

* = Egyszeri alkalommal a fürdés 4 magyar dénárba került, ismétlés esetén, vagyis kétszeri alkalommal 6 magyar dénárba.

A források lelőhelye:

1592 B. v.

MOE 3.

1624. 09. 18. B. v.

SVL Lad. XXXI. Num. 6.

1626 v.

Mon. 442.; említi: MOE 3. 339.

1631. 05. 02. v.

SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 19. Fol. 2.; említi: MOE 3. 344.

1631. 05. 02. B.

SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 19. Fol. 3.; említi: MOE 3. 344.

1633. 05. 11. B. v.

SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 19. Fol. 5.; említi: MOE 3. 344.

1633. 06. 06. B. v.

SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 20.; említi: MOE 3. 344.

1633 B. v.

Mon. 457.

1633 B.

Corp. Sat. 182.

17. sz. I. fele v.

SVL Lad. XXXI. Num. 23/1. Fol. 10.

17. sz. I. fele B.

SVL Lad. XXXI. Num. 23/1. Fol. 10.

17. sz. I. fele B. v.

Winkler 51.

Domonkos 161—162.

17. sz. I. fele B. v.

SVL Lad. XXXI. Num. 23/3. Fol. 2—3.

17. sz. I. fele B. v.

SVL Lad. XXXI. Num. 23/4. Fol. 12.

Év, hely Teljes sz. Fürdő Gőzfürdő Fürdő és 

hajvágás

1592 

B. v.

1 garas 

= 15 den

12 den
1624.  

09. 18. 

B. v. 

18 den
1626 

v.

12 m. den 

= 36 den

4 m. den 

= 12 den

6 m. den 

= 18 den

1631. 

05. 02. 

v.

12 m. den 

= 36 den

4 m. den 

= 12 den

6 m. den 

= 18 den

1631.  

05. 02. 

B. 

16 m. den 

= 48 den

6 m. den 

= 18 den

1633. 

05. 11. 

B. v. 

16 m. den 

= 48 den

18 den 12 den
1633. 

06. 06. 

B. v. 

12 m. den 

= 36 den

4 m. den 

= 12 den

6 m. den 

= 18 den

1633 

B. v. 

16 m. den 

= 48 den

12 den 18 den
1633 

B. 

16 m. den 

= 48 den

18 den 12 den
17. sz. 

I. fele 

v.

12 m. den 

= 36 den

6 m. den 

= 18 den

17. sz. 

I. fele 

B.

4—6 m. den* 

= 12—18 den

17. sz. 

I. fele 

B. v.

12 m. den 

= 36 den

6 m. den 

= 18 den

17. sz. 

I. fele 

B. v.

12 m. den 

= 36 den

6 m. den 

= 18 den

17. sz. 

I. fele 

B. v.

16 m. den 

= 48 den

 
Hajvágás Köpölyözés Köpölyözés 

kétszer

Inas
Borravaló
1 garas 

= 15 den

2 krajcár 

= 10 den

12 den  24 den 3 den van
1 garas 

= 15 den

4 m. den 

= 12 den 

1 m. den 

= 3 den

van

 
 

1 m. den 

= 3 den

3 den van
12 den  2 den 3 den van
4 m. den 

= 12 den 

1 m. den 

= 3 den

van
12 den 2 den 3 den van
12 den  2 den 3 den van
4 m. den 

= 12 den 

1 m. den 

= 3 den

1 m. den 

= 3 den

van

 
 

1 m. den 

= 3 den

4 m. den 

= 12 den 

1 m. den 

= 3 den

van

 
 

1 m. den 

= 3 den

van
12 den  3 den van
 
 
 

1.

1. Schwarz Inác: A fürdők történetéhez Magyarországon. Századok, 1891. 279—286. Vajkai Aurél: Parasztfürdőhelyek. Communicationes ex Bibliotheca Histori Medicin Hungarica, 1955. 76—106. (a továbbiakban: Vajkai); Bencze József: A magyar nép mesterséges gyógyfürdőiről, a füstölésről és a gőzölésről. Communicationes ex Bibliotheca Histori Medicin Hungarica, 1959. 5—45. (a továbbiakban: Bencze); Várkonyi Gábor: Hévizek és fürdők a 17. században. In: Európa híres kertje. Szerkesztette R. Várkonyi Ágnes és Kósa László. Történeti ökológiai tanulmányok Magyarországról. Budapest, 1993. 105—121. (a továbbiakban: Várkonyi)

2.

2. A medicina krónikája. Szerkesztette Schott, Heinz. Budapest, 1993. 109. (a továbbiakban: Schott) A középkori és a kora újkori európai fürdőkultúrát bemutató szakirodalom igen gazdag. Schott megállapítása ezen mvek összegzéseként született meg.

3.

3. Schott 155.

4.

4. Schott 155. Felismerték ugyanis, hogy a hagyományos városi fürdők természetszerleg elősegítik a legkülönfélébb járványok terjedését, s ezért sok helyen bezárták azokat.

5.

5. Schott 191.

6.

6. Schott 191.

7.

7. Várkonyi 150—121.

8.

8. Ezekről a technikákról részletesen írt Vajkai 76—106., Bencze 5—45.

9.

9. Ezen adatok pontos lelőhelyét itt nem soroljuk föl, munkánk további részében a vonatkozó helyeken megtalálhatók. Pollák Miksa: A zsidók története Sopronban. Budapest, 1896. (a továbbiakban: Pollák); Winkler Elemér: A soproni céhek története a XV—XIX. században. Sopron, 1921. (a továbbiakban: Winkler); Magyary-Kossa Gyula: Magyar Orvosi Emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. 1, 3. kötet. Budapest, 1929—1940. (a továbbiakban: MOE 1., MOE 3.); Házi Jenő: Sopron sz. kir. város története. II. rész, 6. kötet. Pótkötet az I. rész 1—5. köteteihez az 1278—1525. évekből. Sopron, 1943. (a továbbiakban: Házi 1943.); Holl Imre: Sopron középkori városfalai. Archeológiai Értesítő, 1971/1. sz. 24—42. (a továbbiakban: Holl 1971.), 1968/2. sz. 188—205.; Holl Imre: Középkori városi élet — városi építészet. Archeológiai Értesítő, 1989. 1—2. sz. 52—75. (a továbbiakban: Holl 1989.); Mollay Károly: A vármegye történeti vázlata. In: Sopron és környéke memlékei. Szerkesztette Dercsényi Dezső. Magyarország memléki topográfiája. 2. kötet. Győr-Sopron megye memlékei. 1. rész. Budapest, 1953. 37—95. (a továbbiakban: Mollay 1953.); Mollay Károly: Első telekkönyv / Erstes Grundbuch (1480—1553). Sopron, 1993. (a továbbiakban: Mollay 1993.) Mollay Károly: A Kovácsok utcájának topográfiája (1379—1536). 2. rész. Soproni Szemle, 1995. 130—157. (a továbbiakban: Mollay 1995.) — Az ún. felső és középső fürdőház középkori történetéről ez utóbbi tanulmány adja a legteljesebb képet.

10.

10. Gimes Endre: Balf-fürdő. Útikalauz. Budapest, 1977. (a továbbiakban: Gimes)

11.

11. Párkány Dezső: Magyar orvosok és orvostudomány a XVII. században. Székesfehérvár, 1913. A szerző erről több helyen is szólt.

12.

12. Pollák 21., 91.; MOE 3. 378.

13.

13. Holl Imre: Sopron (Ödenburg) im Mittelalter (Archäologisch-stadtgeschichtliehe Studie). Acta Archeologica Academi Scientiarum Hungaric, 1979. 1—2. sz. 137. (a továbbiakban: Holl 1979.)

14.

14. Holl 1989. 72.

15.

15. Pollák 9. Magyary-Kossa Gyula állítása szerint a 14. században három fürdős tevékenykedett ezekben a fürdőkben: MOE 3. 318.; Mollay 1995. 2. kötet 130—139., 149—153.; Mindhárom fürdő a Kovácsok utcájában volt, a mai Várkerület területén. Az alsó fürdő a Várkerület 31. szám alatt, a középső fürdő a 23. szám alatt, a felső fürdő pedig a 19. szám alatt. Mollay Károly: A Kovácsok utcájának topográfiája. 1. rész. Soproni Szemle, 1994. 276.

16.

16. Holl 1979. 139.

17.

17. Házi Jenő: Sopron középkori egyháztörténelme. Győr, 1939. 138.

18.

18. Holl 1979. 138.

19.

19. Házi 1943. 135. — idézi Mollay Károly: A Kovácsok utcájának topográfiája 3. rész. Soproni Szemle, 1995. 3. sz. 196. (a továbbiakban: Mollay 1995.)

20.

20. Házi 1943. 93. és Holl 1989. 72.

21.

21. Házi 1943. 339. — idézi Mollay 1995. 3. kötet 196.

22.

22. Mollay 1993. 22.; Mollay 1995. 3. kötet 197.

23.

23. Holl 1989. 74.

24.

24. Mollay 1995. 3. kötet 197.

25.

25. Mollay 1995. 2. kötet 149—153. A német nyelv elnevezés ezen alakja: Holl 1979. 139.; Mollay 1993. 130.; Mollay 1995. 2. kötet 149.

26.

26. Mollay Károly: A szélmalom utcai vám. Soproni Szemle, 1991. 104.

27.

27. Mollay 1995. 2. kötet 149.

28.

28. Mollay 1995. 2. kötet 151.

29.

29. Mollay 1995. 2. kötet 153.

30.

30. Elnevezések: Házi Jenő: Sopron sz. kir. város története. II. rész 1. kötet. Végrendeletek és egyéb feljegyzések 1390-től 1524-ig. Sopron, 1930. 186.; Holl 1979. 139.; Mollay 1995. 2. kötet 130.

31.

31. Mollay Károly: Névtudomány és várostörténet. Dágtól Ágfalváig (1195—1416). Soproni Szemle, 1961. 118., 124. (a továbbiakban: Mollay 1961.); Holl 1979. 139.; Mollay 1995. 2. kötet 130.

32.

32. Mollay 1995. 2. kötet 133.

33.

33. Mollay 1961. 124.

34.

34. Mollay 1993. 10.; Mollay 1995. 2. kötet 132.

35.

35. Mollay 1993. 17—18.; Mollay 1995. 2. kötet 133.

36.

36. Jenny Ilona: Sopron úrbéri falvainak viszonya a városhoz 1765-től 1836-ig. Pécs, 1930. 7—13.

37.

37. Zádor Alfréd: A balfi gyógy- és ásványvíz hasznosítása. Soproni Szemle, 1978. 40. (a továbbiakban: Zádor) Erre az adatra hivatkozik Gimes 28.

38.

38. MOE 1. 144.; Gimes 12.

39.

39. Sopron és környéke memlékei. Szerkesztette Dercsényi Dezső. Magyarország memléki topográfiája. 2. kötet. Győr-Sopron megye memlékei. 1. rész. Budapest, 1953. 390. (a továbbiakban: Dercsényi)

40.

40. Nagy Imre szerint a falunak ezt a részét Sopron megvásárolta — állítását Magyary Kossa-Gyula helyesbítette. Nagy Imre: Sopron múltja. Századok, 1883. 33—34. (a továbbiakban: Nagy 1883.); MOE 1. 144.

41.

41. Gimes 15. Nagy Imre véleménye szerint Chenygh comestől a város 1342-ben megvásárolta a falunak e részét: Nagy 1883. 33—34. Ezt az adatot átvette Dercsényi 390.

42.

42. Gimes 16.

43.

43. Mollay 1993. 138.; Mollay 1995. 2. kötet 135.

44.

44. Kolosvári Sándor—Óvári Kelemen: Corpus Satutorum. A Magyar Törvényhatóságok jogszabályainak gyjteménye. 5. kötet. Budapest, 1904. 17. (a továbbiakban: Corp. Sat.); MOE 1. 150.; MOE 3. 146.

45.

45. MOE 3. 258.

46.

46. MOE 3. 307.

47.

47. Sopron sz. kir. város Monografiája. Forrás-anyag. Régi községi jegyzőkönyvek (1446—1507, 1523—1777). Sopron, 1890—1894. 435. (a továbbiakban: Mon.)

48.

48. Holl 1979. 138.; Mollay 1995. 2. kötet 135.: Heti 13 dénárfontot fizetett a városnak.

49.

49. Házi Jenő: Sopron sz. kir. város története. II. rész 5. kötet. Különféle számadások és adójegyzékek 1489-től 1530-ig. Sopron, 1938. 428—431. 434. (a továbbiakban: Házi 1938.); Holl Imre az adatot átvette: Holl 1979. 138.; Mollay 1995. 2. kötet 135.

50.

50. Mon. 448.

51.

51. Mon. 453.: Ein E. Gemein bit einen E. Rath wegen der Pader hir [azaz Sopronban] und zu Wolffs, die Ordnung auf ein Däffel zu schreiben lassen und daselbst aufzuhenckhen."

52.

52. Csatkai Endre: Sopron. 2. kiadás. Budapest, 1953. 12. (a továbbiakban: Csatkai); Mollay 1953. 65.

53. 53. Soproni Városi Levéltár Lad. F. Fasc. 2. Num. 53. (a továbbiakban: SVL) Az oklevél fénymásolatát közölte és magyar nyelvre fordította Zádor 40—45. A forrás egykorú másolata is megtalálható a Soproni Városi Levéltárban: SVL Lad. F. Fasc. 3. Num. 117. A forrásokra hivatkoznak Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. Sopron, 1939. 65. (a továbbiakban: Bán); Gimes 29.

Annak a fontos jogtörténeti kérdésnek a részletes és megnyugtató tisztázása, hogy a fürdők, mint természeti értékek (például a bányákhoz hasonlóan) a korban elvben és eredendően, valamint a gyakorlatban az idők során kinek a joghatósága alá tartoztak, meghaladná dolgozatunk kereteit. Az említett oklevél számunkra e helyen a fürdőélet megindulásának szempontjából fontos.

54.

54. Zádor 42.

55.

55. SVL Lad. F. Fasc. 2. Num. 54.

56.

56. Gimes 29.

57.

57. Zádor 42.; Gimes 29.

58.

58. MOE 3. 258.

59.

59. Dercsényi 418.

60.

60. Dercsényi 248—249.

61.

61. Bán 245.; Gimes Endre ezt 1686-ra teszi, de valószínleg ez elírás, hiszen az 1680—1682. évi tanácsjegyzőkönyvi bejegyzések foglalkoztak az üggyel. SVL Rathsprotocoll, Protocollum Senatorium (1551—1848). 1680. szeptember 6.; 1681. február 19.; 1682. február 4.; Gimes 34.

62.

62. Gimes 34.

63.

63. Mon. 351.

64.

64. Csatkai Endre: Adalékok a soproni barokk mvészethez. Soproni Szemle, 1968. 65. (Az órák igen sokba kerülhettek, fölmerül a kérdés, hogy talán nem négy különböző óráról, hanem egy négy részből álló napóráról van szó.)

65.

65. Bán 400.; Dercsényi 392.

66.

66. Dercsényi 392.; Schneider Lipót: Sopron fürdőviszonyai. Soproni Szemle, 1966. 56—61.; Gimes több helyen.

67.

67. Takáts Sándor: Régi magyar fürdősök. Budapest, é. n. 280. (a továbbiakban: Takáts) Minderről a tudásról valószínleg nem egyidejleg kellett számot adnia.

68.

68. MOE 3. 257.

69.

69. Mollay 1953. 64.

70.

70. SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 18.

71.

71. Szcs Jenő: Városok és kézmvesség a XV. századi Magyarországon. Budapest, 1955. 113.

72.

72. Lakatos István ipartörténeti munkájában az olvasható, hogy a soproni borbélycéh 1612-ben alakult meg. Erre vonatkozó hivatkozást és levéltári adatot nem találtam, így állítását alátámasztani és elfogadni nem tudom. Lakatos István: A soproni iparosság története. Budapest, 1994. 12.

73.

73. Linzbauer, Franciscus Xaver: Codex Sanitario-Medicinalis Hungari. 1—2. kötet. Buda, 1852—1856. 378. sz. rendelkezés. 243. (a továbbiakban: Linzbauer 1852—1856.).; Linzbauer Xav[ér] Ferencz: A magyar korona országainak nemzetközi egészségügye. Buda, 1868. 66.

74.

74. SVL Lad. F. Fasc. 2. Num. 54.

75.

75. Szolgáltatások: 85 tallér 6 schilling 4 dénár, étkezés: 160 tallér 5 schilling 4 dénár, szállás: 23 tallér 4 dénár. Összesen: 152 tallér 2 schilling 2 dénár, Mátyás fürdős 2 schillinggel elszámolta magát, az összesítésben ugyanis 152 tallért 4 schillinget és 2 dénárt tüntetett föl. SVL Lad. F. Fasc. 2. Num. 54. Fol. 1.

76.

76. SVL Lad. XXXI. Num. 6.; SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 19. — a forrás meglétéről szólt: MOE 3. 344.; Mon. 457.; Corp. Sat. 1633. 4. pont. 182.; SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 19.; Domonkos Ottó: Soproni árszabás a 17. századból. Soproni Szemle, 1961. 159—163. (a továbbiakban: Domonkos) Forrásának adja meg: SVL Lad. XXXI. Num. 23.; Winkler 51. Az 1633-as árszabásban.; SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 20. — említette: MOE 3. 344.; SVL Lad. XXXI. Num. 23/1., 3., 4.; gőzfürdőt: SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 19.; Fürdőárszabás, 1633. Mon. 457.; Winkler 51.: 1633-as és 1724-es árszabás.; SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 20.

77.

77. SVL Lad. XXXI. Num. 23/1.

78.

78. Mollay 1995. 2. kötet 135.

79.

79. Mollay 1995. 2. kötet 130, 149.

80.

80. Mollay 1995. 2. kötet 149.

81.

81. Mon. 457.; Winkler 51. 1633-as és 1724-es árszabás. A pároltatás elnevezésről: MOE 3. 258.

82.

82. SVL Lad. XXXI. Num. 6.; SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 19.; Corp. Sat. 182.

83.

83. SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 19.; Domonkos 161—162.; Winkler 51.

84.

84. SVL Lad. XXXI. Num. 6.; SVL Lad. XXXI. Num. 23/1.

85.

85. SVL Lad. XXXI. Num. 23/1.

86.

86. Új orvosi szótár. Szerkesztette Brencsán János. Budapest, 1990. 3. kiadás. 518.; Révai Nagy Lexikona, 12 kötet. Budapest, 1915. 161.

87.

87. SVL Lad. XXXI. Num. 6.; SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 19.; Mon. 457.; SVL Lad. XXXI. Num. 23/1.

88.

88. Linzbauer 1852—1856. 1. kötet, 335. sz. rendelkezés, 1698. szeptember 25. és 2. kötet, 44. sz. rendelkezés, 1699. június 17.

89.

89. Mon. 442.

90.

90. Winkler 51. Az ugyanitt idézett 1724-es árszabásban is szerepel.

91.

91. MOE 3. 116., 262.; Mon. 84—85.; Winkler 10., 51., 55.

92.

92. Takáts 280.

93.

93. Linzbauer 1852—1856. 1. kötet, 335. sz. rendelkezés, 1689. december 9.

94.

94. SVL Lad. XXXI. Num. 6.; SVL Lad. X. Fasc. 1. Num. 19.; Mon. 457.; Corp. Sat. 1633. 4. pont, 182.

95.

95. Domonkos 159.

96.

96. SVL Lad. XXXI. Num. 6.

97.

97. Domonkos 159.

98.

98. Mon. 460.

99.

99. Mon. 460.

100.

100. Az árak megfeleltetése: Huszár Lajos: A pénzforgalom és értékviszonyok Sopronban. Újabban: In: Dányi Dezső—Zimányi Vera: Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. Budapest, 1989. 50., 55.

101.

101. Lásd Borszéki Béla: Ásványvizek és gyógyvizek. Budapest, 1979. 18—19. (a továbbiakban: Borszéki)

102.

102. Magyar fordítása Erdősi Laura: Wernher: De admirandis Hungari aquis. Communicationes ex Bibliotheca Histori Medicin Hungarica 1963. 111—168. (a továbbiakban: Erdősi)

103.

103. Borszéki 17.

104.

104. Erdősi 113.

105. 105. A munkák pontos címe, hivatkozások:

Scholz Jeremiás: A sopronyi birodalomban lévő Balffi Feredő mérsékletes állapota természetinek, munkálódó erejének és használatosságának magyarázó leírása." Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. 1. kötet. Budapest, 1879. 599. sz. dokumentum. 266. és 2. kötet. Budapest, 1885. 468. sz. dokumentum. 130. — Említi: MOE 3. 336.; Rosner Mátyás: Sopron leírása 1660-ból. Fordította Németh Sámuel. Bevezette és jegyzetekkel ellátta Csatkai Endre. Soproni Szemle, 1960. 1. rész. 13. paragrafus. 306. (a továbbiakban: Rosner); Loew András: Succinta Descriptio Duorum Hungari Medicatorum Fontium, Quorum alter Penes Lacum Pisonium in Semproniensi Comitatu ad Pagum Wolffs, Alter in castri ferrei comitatu penes Binkafeld enascitur." A munka 1700-ban íródott, kiadta atyjának hagyatékából Loew Károly Frigyes 1737-ben. (a továbbiakban: Loew) — Említette: MOE 3. 448.; Brückmann Ferenc Ernő feljegyzései. In: Csatkai Endre: Idegenek a régi Sopronról. Sopron, 1938. 12—14. — Neve a hazai szakirodalomban csak magyarosított formában szerepel. Hajnóczi Dániel 1739. évi városleírása Sopronról. Fordította Waigand József, a jegyzeteket készítette Csatkai Endre. Soproni Szemle, 1965. 257—267., 362—369. (a továbbiakban: Hajnóczi); Petrus Keck: Pannoni Aquas Minerales." In: Franc. Ernest. Brückmann: Epistola itineraria XCVIII. 1740. április 16. A leírás a 11. oldalon található. (a továbbiakban: Keck); Andreas Conrad: Kurzer unterricht von den Wirkungen und nützlichen Gebrache des Wolffer Bades bey der Königl. Freystadt Oedenburg." Kiadta: Johann Joseph Sieß. Sopron, 1772. (a továbbiakban: Conrad) — Méltatta Kosáry Domokos: Mvelődés a XVIII. századi Magyarországon. 2. kiadás. Budapest, 1983. 617. (a továbbiakban: Kosáry); Heinrich Johann von Crantz: Gesundbrunnen der Oesterreichischen Monarchie." Bécs, 1777. A balfi fürdő leírása: 171—172. (a továbbiakban: Crantz) — A munkát méltatta Borszéki 24—25.; La Langue Jánosnak [...] munkája a' Magyar országi orvos vizekröl és a' betegségekbenn azokkal való élesnek szabott modjairol. A' szegényeknek kedvekért. Nagykároly, 1783. (a továbbiakban: La Langue);

106.

106. Többek között az 1960-as években is kerestette Sopron a munkát különböző európai könyvtárakban eredménytelenül. Gimes 33—34.

107.

107. Rosner 306.

108.

108. Elsőként: Magyar Fürdők Naptára. Szerkesztette Vasvári Aladár és Radó Sándor. Budapest, 1904. 111—113. (a továbbiakban: Vasvári—Radó)

109.

109. Dalmady Zoltán: Magyarország balneológiai értékei. Budapest, 1929. 119.

110.

110. Nagy László: A Fertő-táj értékeinek hatása az emberi szervezetre (Gyógyfürdők, gyógy- és ásványvizek). Soproni Szemle, 1987. 23. (a továbbiakban: Nagy 1987.)

111.

111. Magyarország ásvány- és gyógyvizei. Szerkesztette Schulhof Ödön. Budapest, 1957. 311., 213., 406. (a továbbiakban: Schulhof)

112.

112. Magyarország gyógyfürdői, gyógyhelyei és üdülőhelyei. Szerkesztette Farkas Károly, Frank Miklós, Schulhof Ödön és Székely Miklós. Budapest, 1962. 192. (a továbbiakban: Farkas—Frank—Schulhof—Székely)

113.

113. Schulhof 48—49.

114.

114. Az ajánlás szövege: Viris Generosis Nobilisimis Consultissimis Atque Amplissimis, Consuli Judici, ac Reliquis Senatoribus, Republic Semproniensis procentibus, Patronis et fautoribus colendis, hanc patern industri opellam..." Loew 2.

115.

115. A munka az Acta physico-medica academi csare curiosorum" IV. kötetében jelent meg. MOE 3. 448.

116.

116. Loew 3—4.

117.

117. Loew 4.

118.

118. Loew 4.

119. 119. Magyar fürdőkalauz. Szerkesztette Erdös József. Tata, 1911. 35. (a továbbiakban: Erdös); Schulhof 211., 406., 462—463.; Farkas—Frank—Schulhof—Székely 192.; Nagy 1987. 24—25.;

A kénhidrogén eredete nem tisztázott; a reumás betegségekre oly módon hat, hogy az anorganikus szulfát reszorbeálódik, az izületi porcokban lerakódik, miután a bőrön át felszívódott. Nagy 1987. 24.

120.

120. Nagy 1987. 25.; Farkas—Frank—Schulhof—Székely 192.

121.

121. Vasvári—Radó 111—113.; Erdös 35.; Nagy 1987. 25.

122.

122. Csatkai 12—14.

123.

123. Életrajza Németh Sámuel: Hajnóczi Dániel. Soproni Szemle, 1941. 234.

124.

124. Hajnóczi 259., 266—267.

125.

125. Szőkefalvy-Nagy Zoltán: Magyarországi gyógyvízvizsgálatok a XVIII. században. Communicationes ex Bibliotheca Histori Medicin Hungarica, 1962. 164. (a továbbiakban: Szőkefalvy-Nagy)

126.

126. Szőkefalvy-Nagy 165.

127.

127. Borszéki 24.

128.

128. Borszéki 24.

129.

129. Szőkefalvy-Nagy 166.; Borszéki 24.

130.

130. Keck

131.

131. Keck 11.

132.

132. A környezet, a klimatikus viszonyok, az időjárás és a fürdőzés eredményességének összefüggései azóta ismertek. Elsőként Dalmady Zoltán hívta föl a figyelmet minderre a 20. századi modern elemzések során, s erről több tanulmányt is közölt 1930-ban: Magyarország klimatikus helyei és gyógyfürdői. Budapest, 1930.; Az éghajlat orvosi vizsgálatának meteorológiai alapjai. Időjárás, 1930. március—április. Klny. 20.; A nyári időszámítás" egészségtani és fürdőtani jelentősége. Természettudományi Közlöny, 1930. július. Klny. 7.; — Ettől kezdve megindult a kérdés vizsgálata szélesebb körben is, e helyen nem tekintjük azonban feladatunknak a megjelent munkák számbavételét.

133.

133. Kosáry 616—617.

134.

134. Az alábbiakban látni fogjuk, hogy ezt a kémiai analízist Crantz bécsi orvosdoktorral együtt 1772-ben elvégezte, de a Kurzer Unterricht ennek eredményeit nem közli.

135.

135. Conrad 4.

136.

136. Conrad 4.

137.

137. Conrad 10.

138.

138. Conrad 3.

139.

139. Conrad 5.

140.

140. Conrad 6.

141.

141. Conrad 7—9.

142.

142. Conrad 7.

143.

143. Conrad 6.

144.

144. Conrad 10.

145.

145. Conrad 11.

146.

146. Conrad 11.

147.

147. Conrad 13.

148.

148. Tevékenységéről lásd bővebben Kosáry 499., 508.

149.

149. Borszéki 24—25.

150.

150. Van Swieten tevékenységéről, a bécsi orvosi iskoláról lásd Kosáry 499., 508., 603. — Crantz egyéb tevékenységéről Kosáry 603., 605., 617.

151.

151. Bővebben Kosáry 499—502.

152.

152. Borszéki 25.

153.

153. Crantz 171.

154.

154. Crantz 171—172.

155.

155. La Langue mve.

156.

156. Borszéki 25.

157.

157. Kosáry 606.

158.

158. A Medicina rurialis 1776-ban, a Brevis institutio pedig rá egy évre jelent meg latinul. Kosáry 606.

159.

159. Kosáry 617.

160.

160. La Langue 72—73., 150—151.

161.

161. Az említett tanácsok az Elöl-Járó Beszédben, A' savanyu viz italról" cím első részben és A' fördökről" szóló második részben olvashatók. La Langue 3—122.

vissza