2000/8.

Beérkezett könyvek

Andor László - Galló Béla - Hegyi Gyula: TÍZ ÉV UTÁN ... Budapest, Napvilág Kiadó, 2000. 191 o. Ára 790 Ft.

A három tanulmányt összefogó kötet tárgyát és törekvését azonnal elárulja az alcím: "Három írás a rendszerváltásról s annak szükséges korrekciójáról". A három szerző amellett érvel, hogy a rendszerváltozás tíz esztendeje a neoliberalizmus kemény évtizede volt, amely komoly eredmények mellett súlyos kudarcokat és mély csalódásokat hozott magával. Az eredményeket megőrizve, de a kudarcokat és csalódásokat meghaladva a rendszerváltó folyamat baloldali kiigazítására van tehát szükség. A Galló Béla által fölvázolt külpolitikai korrekciós javaslat a kritikai világlátással párosuló pontos geopolitikai jövőkép, az európai eltökéltség és a szolidáris kisebbségpolitika pilléreire épül. Az Andor László kidolgozta gazdaságpolitikai program az egyszerű egyensúlyi és növekedési célok meghaladása érdekében a rendszerváltás kereteitől való gondolati elszakadásra tesz javaslatot. A Hegyi Gyula fogalmazta társadalompolitikai fejezet végül a politikai demokrácia, a társadalmi igazságosság és a környezetvarát életforma új egységének követelményét hirdeti meg.


Fenyvesi Anna - Kis Tamás - Várnai Judit Szilvia (szerk.): MI A SZLENG? Tanulmányok a szleng fogalmáról. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. 285 o.

A legérdekesebb tudományos problémákat mindenki felismeri, de senki sem tudja meghatározni. Így van ez a stilisztika egyik területével, a szlenggel kapcsolatban is. Ez azonban - a szerkesztők okos döntése nyomán - nem lehet a kutatások megkezdésének vagy folytatásának akadálya. A jelen kötet számos alapvető és részkutatást tár az olvasók, sejthetően nyelvszakos egyetemisták, gimnáziumi tanárok stb. elé. Jó néhány nyelvbe, így pl. távol-keleti nyelvekbe is bepillanthatunk a felvonultatott példaanyag jóvoltából. Hiányolható azonban egy pszichológiai megközelítés, amely identitás-kialakító és fenntartó célzatokkal magyarázná a szleng - afféle személyes kód - használatát, és talán még mélylélektani érvek is bevonhatók lehetnének. Hiszen számos szlenges fordulatnak nincs más célja, mint megerősíteni a hallgatót abban a hitében, hogy "talpig férfival" vagy "ízig-vérig nővel" van dolga.


KERESZT ÉS FÉLHOLD. A török kor Magyarországon (1526-1699) - Kétfejű sas. A Habsburg-uralom Magyarországon (1699-1790). Encyclopaedia humana Hungarica sorozat 5-6. CD-ROM. Ára lemezenként 6720 Ft.

A művelődéstörténeti sorozat nemrég megjelent ötödik és hatodik lemeze az eddigiekhez hasonlóan a köz- és felsőoktatást segítő interaktív taneszköz, ugyanakkor hasznos támasz a történelem iránt érdeklődők enciklopédikus műveltségének megalapozásához és bővítéséhez is. Az ismeretek legkorszerűbb számítástechnikai bemutatását nyújtja. Hét tudományterület összefüggései alapján tárgyalja a tudnivalókat, miközben törekszik a témakörök közötti határok feloldására. A történelem szolgáltatja a vezérfonalat, ehhez illeszkedik a magyar nyelv és irodalom, a vallás-, a művészet- és zenetörténet, a történeti földrajz és néprajz eredményeinek bemutatása. A szakanyagokat az érintett tudományágak neves művelői írták. A tematikus összefoglalókat és címszavakat gazdag illusztráció kíséri (az ötödik kötetnél 1087, a hatodiknál 1030 kép, számos zeneműrészlet és több száz korabeli kinyomtatható forrás). A sorozat eddigi kötetei elnyerték a Hundidac 99 arany díjat.


Kiss Elemér: MATEMATIKAI KINCSEK BOLYAI JÁNOS KÉZIRATOS HAGYATÉKÁBÓL. Akadémiai Kiadó-Typotex, 1999. Ára 2350 Ft.

A legnagyobb magyar matematikus tudományos munkásságának eddig rejtve maradt oldalairól ad képet Kiss Elemér marosvásárhelyi matematikaprofesszor. Több ládányi kéziratos feljegyzés elmélyült tanulmányozásának eredményeként alaposan átrajzolt Bolyai-képet tár elénk a szerző. Közismert geometriai tevékenysége mellett ugyanis Bolyai János az algebra és a számelmélet terén is maradandót alkotott, de mivel eredményeit nem tárta a szakmai közvélemény elé, ez irányú munkássága kis híján feledésbe merült. Kiss Elemér leporolta és értelmezte az egykori színlapok szélére vagy a Bolyai-gyermekek irkáiban a sorok közé írt matematikai tárgyú szövegeket is. Az ennek eredményeként kialakult Bolyai-portré végre a teljes életművet lefedi. A mű értékét tovább növelik a benne bemutatott Bolyai-levelek és egyéb kéziratok facsimiléi. (A mű megírásának körülményeiről l. még Staar Gyula interjúját Kiss Elemérrel a Magyar Tudomány 1998. számának 450-463. oldalán.)


Volker Neuhaus: GRASS. ÍRÓ A FELEJTÉS ELLEN. Fordította: Körber Ágnes és Kajtár Mária. Budapest, Napvilág Kiadó, 2000. 218 o. Ára 1150 Ft.

A kötet egy három évvel ezelőtt napvilágot látott német életrajz magyar fordítása: különös aktualitást az ad neki, hogy az író tavaly elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Szerzője, a kölni egyetem irodalomprofesszora a tudományos forrásföltárásra alapozott, ugyanakkor népszerűsítő irodalmár-biográfiák klasszikus mintáit követi. Egyszerre nyújt tehát életrajzot, és vázolja föl a művek megszületésének hátterét. Munkájának hőse, a sokoldalú, regényei mellett verseket, sőt metszeteket-grafikákat alkotó művész, akit valamennyi tevékenységével egyetlen cél: a történelmi felejtés és elfojtás elleni harc vezérel. A kötetet részletes életrajzi kronológia, gazdag fényképanyag és kifejezetten a magyar kiadás számára készített magyarázó jegyzetapparátus egészíti ki.


Szabó Tibor: NAIV ORSZÁG. Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged, 1999. 192 o. Ára 880 Ft.

A kötet a szerző trilógiájának harmadik kötete, amelyben az 1989-es változásoktól kezdve elemzi a magyar társadalom politikai, morális és kulturális kérdéseit. A kötet első része rövid politikai elemzéseket közöl, amelyeket Szabó Tibor a napi társadalmi- politikai eseményeket figyelve írt az 1994-99-es időszakban. Ezekben a rövid esszékben a kisemberek, az átlagemberek érzéseit, véleményük változásait tükrözteti a filozófus szerző, míg a kötet második felében filozófiai, filozófiatörténeti, erkölcstani és művészeti írásait gyűjtötte egybe. Az írások egyetemi előadásokra és konferenciákon tartott beszámolókra épülnek, és az életvilág problémáit sajátos, egyéni szempontból értelmezik.


Takács Péter: NEHÉZ JOGI ESETEK. Budapest, Napvilág Kiadó, 2000. 400 o. Ára 2100 Ft.

A nehéz jogi eset olyan jogeset, magyarázza a szerző a bevezetésben, amelynek megítélése során a jogban járatos szakemberek véleménye is jó okok alapján különbözik egymástól. A nehéz jogi esetben nem hozható meg tehát "egyetlen helyes döntés", ami ugyanakkor nem jelentheti azt, hogy "bármilyen döntés" helyes lehet. Az ilyen ügyben hozott döntés a döntéshozó személyes erkölcsi-társadalmi állásfoglalását rejti magában, ugyanakkor a jog sajátos logikájára figyelemmel, gondos indoklással alátámasztva születik meg. A terjedelmes jogesetgyűjteményben efféle jogesetek szerepelnek, részben híres történelmi perek, részben nemzetközi jogviták, részben pedig a magyar joggyakorlat - alkotmánybírósági határozatok, legfelsőbb bírósági ítéletek és az országgyűlési biztosok ajánlásai - alapján. Az összeállítás kifejezetten jogbölcseleti igénnyel készült: a joghallgatókat és az érdeklődő olvasókat a jogászi érvelés és a jogi ítéletalkotás lehetséges módjaival kívánja megismertetni.


<-- Vissza az 2000/8. szám tartalomjegyzékére