Magyar Tudomány, 2006/10 1245. o.

Tudós fórum
Tájékoztatás a Támogatott Kutatócsoporti pályázatrólMeskó Attila

Pléh Csaba

az MTA főtitkára

az MTA főtitkárhelyettese

mesko @ office.mta.hu

pleh @ office.mta.huBevezetésAz MTA a felsőoktatási intézményekben és a közgyűjteményekben 2006. december 31-ig 171 kutatócsoportot működtet.

Az MTA vezetése többszöri konzultáció után úgy döntött, hogy 2007. január elsejei cikluskezdéssel újra kiírja a támogatott kutatócsoportok alakítására vonatkozó pályázatot. 2006. február 21-én tájékoztatót jelentettünk meg az Akadémia honlapján, annak érdekében, hogy a majdani jelentkezők megfelelően elő tudjanak készülni a pályázatra. Ebben megadtuk az új pályázati ciklus legfontosabb elveit:

1. Akárcsak korábban, az MTA tagjai és doktorai pályázhatnak fontos, alapkutatás jellegű témákkal.

2. Az új kiírás az akadémiai vezetésnek azt a fontos alapelvét tükrözi, hogy a támogatott kutatócsoportok az eddiginél nagyobb szellemi koncentrációt képviseljenek. Ennek megfelelően az igényelhető összeg minimuma évi 15 MFt, maximuma évi 40 MFt. A tervezhető minimális alkalmazotti létszám négy fő, a maximális létszám tíz fő. Ennek megfelelően a jelenleg működő kutatócsoportok nagyobb, esetleg interdiszciplináris egységekbe kapcsolódva hozhatnak létre megfelelő nagyságú csoportokat. A pályázat több befogadó intézményhez (egyetemhez) kapcsolódó csoportokat is befogad.

3. A támogatási ciklus: a teljes pályázati ciklus 5 év. A ciklus 3 + 2 évre tagolódik; a harmadik munkaév során az első két évről szóló angol nyelvű beszámoló jelentések nemzetközi elbírálása alapján dől el, mely csoportok kapják folytatólagosan a támogatást a további két évre is.

4. A pályázó csoportvezetőnek főállású közalkalmazotti munkaviszonyban kell állnia a befogadó intézménnyel. A 70 éves korhatár továbbra is érvényes. Az a pályázó, aki a pályázati ciklusban betölti 70. évét, társpályázót köteles megnevezni.

5. A benyújtás és a bírálat is elektronikusan történik.

6. A bírálat során alapvető szempont a pályázó és megnevezett munkatársainak tudományos teljesítménye az utóbbi 5 évben.A pályázat lebonyolításaAz előzetes értesítés után, május 22-i beadási határidővel kiírtuk a pályázatot, amely megjelent az Akadémiai Értesítő 2006/3. (március 17-i) számában és a honlapon, 2006. március 23-án.

A pályázatok elkészítésében, illetve a beérkezett pályázatok korrigálásában mindenkinek segítséget nyújtottak a Titkárság munkatársai. A benyújtott 171 pályázat összes igénye 4770 millió forint volt; a rendelkezésre álló keret azonban mindössze 1756 millió forint, azaz nagyjából a kért összeg egyharmada.

Új vonása volt a pályázatnak, hogy mind a benyújtás, mind a bírálat elektronikus úton történt az MTA informatikusai által fejlesztett elektronikus felületen. A rendszer néhány kisebb átalakítás után jól bevált, és alapul szolgálhat további pályázatok gyors és biztonságos lebonyolítására.

A pályázatok bírálatát a tudományos osztályok által javasolt szakértők végezték. Az osztályelnökök kaptak felkérést a bírálók kijelölésére. A felkérésben hangsúlyoztuk: olyan személyeket javasoljanak, akik szakmailag kompetensek, elfogulatlanok és elvárható tőlük az Akadémia célkitűzéseinek maradéktalan képviselete, elsősorban az, hogy fő bírálati szempontjuk a nemzetközi mércével mért tudományos kiválóság legyen. Minden bíráló pártatlansági és titkossági nyilatkozatot töltött ki és írt alá, továbbá a bírálat elvégzéséhez részletes útmutatást kapott. A bírálatok beadási határideje június 16. volt.

A két bíráló pontszámait összegeztük és a pályázatokat a három nagy tudományterületnek megfelelően külön-külön sorrendbe rendeztük. Ez adta az alapját a Mátraházán, június 21-23. között tartott zárt értékelő ülésnek. Ezen a főtitkár által felkért akadémikus és MTA doktor zsűritagok vettek részt, szintén pártatlansági és titoktartási fogadalom mellett. Minden résztvevő számára rendelkezésre állt a teljes anyag (elektronikusan).

Az értékelő ülés menetrendje a következő volt:

1. a szakértők által adott pontszámok felülvizsgálata és korrigálása;

2. az alsó ponthatárok megállapítása tudományterületenként;

3. a nyertes pályázatok kért összegeinek csökkentése annak érdekében, hogy további pályázatokat is támogatni tudjunk.

A zsűri valamennyi vitás kérdést érdemi vita után, szavazással döntött el. Az ülést Meskó Attila főtitkár vezette, de a szavazásban nem vett részt és egyetlen pontszámot sem módosított. Pléh Csaba főtitkárhelyettes is végig figyelemmel kísérte és segítette a bírálatot, de a szavazásban szintén nem vett részt.

A pontszámok korrigálásához a tárgyalt pályázat fontosabb adatait a zsűri megtekintette, és a korrekció okát is megfogalmazva hozta meg döntését. A pontszám módosítására 29 esetben került sor, ami általában 1-5 pontos növelést vagy 1-3 pontos csökkentést jelentett. Egyetlen esetben volt 10 pontos növelés. A pályázók a módosított pontszámról is kaptak értesítést.

A teljes kért összeg megadása esetén mindössze 52 csoportot lehetett volna támogatni: az élettudomány területén 20 pályázat, a matematika és természettudomány területén 20 pályázat, a társadalomtudományban 12 pályázat nyerhetett volna támogatást.

Mivel így csupán 30,4 % lett volna a nyertesek aránya, a zsűri megszavazta a kért összegek csökkentését. Elfogadta, hogy a maximális támogatás 37 millió forint legyen és egyenként megvizsgálta a lehetséges csökkentéseket. Ezeket úgy határozta meg, hogy a pályázat főbb célkitűzései teljesíthetők legyenek. A csökkentés a nagyobb pontszámú pályázatoknál általában kisebb volt, mint a kisebb pontszámúaknál. A társadalomtudományok esetén a legkisebb adható összeget 10 millió forintra csökkentette. Az utolsó napon a nyertesek nevét a zsűri még egyszer megszavazta és felhatalmazta a főtitkárt, hogy az AKT ülésétől is függően néhány további pályázatot támogasson, kizárólag olyanokat, amelyek a ponthatár felett vannak.

Az AKT július 10-én rendkívüli ülést tartott, a résztvevők a zsűrizés eredményét megkapták, és (elektronikusan) valamennyi pályázatba betekinthettek. Az „igen” minősítésűeket elfogadták, néhány pályázat ismételt elbírálását kérték, és megerősítették a zsűri által a főtitkárnak adott felhatalmazást, hogy korlátozott számban további kiváló pályázatokat támogasson. Néhány kiegészítő bírálat beérkezése után eldőlt, hogy összesen 79 pályázat (46,1 %) támogatására van lehetőség. Sajnos így is sok értékes pályázatot el kellett utasítani, és – különösen a ponthatár közelébe eső pályázatoknál – szükséges volt az odaítélt összegek jelentős csökkentése.

Az értesítéseket július utolsó hetében elküldtük, és a TKI igazgatója valamennyi nyertessel felvette a kapcsolatot. Az új pályázati ciklus kezdetéig rendelkezésre álló öt hónap elegendő a szükséges előkészületekhez (megállapodás az egyetemek rektoraival, felmentések, és szerződtetések lebonyolítása, a TKI új szervezeti és működési szabályzatának kidolgozása és elfogadása).A pályázat eredményeA nyertes pályázatok adatait a három nagy tudományterületen külön-külön, a pályázók nevének alfabetikus sorrendje szerint adjuk meg.

Az adatokban szereplő intézmények neveinek rövidítése: BKÁE – Budapesti Corvinus Egyetem; BME – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; DE – Debreceni Egyetem; ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem; KE – Kaposvári Egyetem; ME – Miskolci Egyetem; MTM – Magyar Természettudományi Múzeum; OGYK – Országos Gyógyintézeti Központ; OSZK – Országos Széchényi Könyvtár; PPKE – Pázmány Péter Katolikus Egyetem; PTE – Pécsi Tudományegyetem; SE – Semmelweis Egyetem; SZIE – Szent István Egyetem; SZTE – Szegedi Tudományegyetem; VE – Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem)

Az eredmények általános jellemzőit néhány diagrammal is illusztráljuk. Az 1. ábra a nyertes pályázók megoszlását mutatja be. A 21 rendes és 23 levelező tag mellett 35 MTA doktori címmel rendelkező kutató is sikeres volt. Ez megnyugtató mindarra nézve, hogy a minőségközpontú rendszer igenis nyitott a doktorok számára, mind az akadémikusi utánpótlás szempontjából.

A tudományterületek közötti megoszlást két ábrán adjuk meg. Az egyik a nyertes pályázatok száma (2. ábra), a másik a kiosztott összegek (3. ábra) szerint adja meg a nagy tudományterületek arányát. A darabszám szerint csaknem azonos a három terület súlya, a kiosztott összegeket tekintve azonban a természettudomány és matematika részesedése 42 %, az élettudományé 40 %, míg a társadalom- és bölcsészettudományé 18 %. Ez a megfelel a természettudományok nagyobb költségigényének.

Az egyes intézmények által elnyert pályázatok számát és összegét mutatja be a 4. és 5. ábra. A bírálat során egyedül a tudományos kiválóság mércéjét alkalmaztuk, nem volt szempontunk az intézmények közötti eloszlás. Épp ezért megnyugtató, hogy nagy egyetemeink, ahol eddig is kiváló csoportok működtek, ismét sok pályázatot nyertek el.Az új ciklusban induló kutatómunka előnyei1. Bár még nem ideális, de az eddiginél sokkal kedvezőbb a kutatócsoportok létszáma, megszűntek az 1-2 fős csoportok.

2. Biztosított a dologi kiadások és az előresorolások fedezete.

3. Szigorú, nemzetközi ellenőrzés a harmadik év után, amelynek eredményeként csoportok meg is szűnhetnek. Az így felszabaduló összeget a megmaradó csoportok között eredményességük alapján kívánjuk felosztani.

A kutatócsoportok tevékenységéről és annak értékeléséről évente beszámolunk.Kulcsszavak: kutatócsoportok, bírálati rendszer, támogatási ciklus, tudományterületi megoszlás, egyetemek közötti megoszlás, kutatócsoportok közintézményekben

Matematika és természettudomány
Pályázó

Cím

Millió Ft

Mh

Ádám József

Globális geodéziai megfigyelőrendszerhez kapcsolódó felsőgeodéziai alapkutatások

23

BME

Antus Sándor

Flavonoid és szénhidrát bázisú természetes, biológiailag aktív vegyületek szerkezetfelderítése, szintézise és k kémiai módosítása

27

DE

Bor Zsolt

Lézerek az anyagtudományban, az orvostudományban és a környezetvédelemben

37

SZTE

Csirik János

Mesterséges intelligencia és alkalmazásai

28

SZTE

Csiszár Imre

Sztochasztika

15

BME

Faigl Ferenc

Új diasztereo- és enantioszelektív kémiai módszerek és alkalmazásuk környezetkémiai, humán-farmakológiai és műszerfejlesztési célokra

20

BME

Frank András

Kombinatorikus optimalizálás

13

ELTE

Fülöp Ferenc

Enantioszelektív katalitikus hidrogénezések

26

SZTE

Gelencsér András

A légköri aeroszol eredete és éghajlati hatásai

23

VE

Ginsztler János

Különleges funkciójú orvostechnikai, energetikai, járműipari és szerszámanyagok kutatása, mikroszerkezeti és funkcionális tulajdonságaik vizsgálata technológia- intenzív ipari alkalmazásuk érdekében

24

BME

Győry Kálmán

Diofantikus számelmélet és alkalmazásai

14

DE

Haas János

Geokockázat

28

ELTE

Hargittai István

Anyagszerkezet és modellezés

37

BME

Horvai György

Szupramolekuláris kölcsönhatások analitikai célú vizsgálata és alkalmazásai

20

BME

Horváth Zalán

Elméleti fizika, részecskefizika, statisztikus fizika és kvan- tumtérelmélet témakörébe tartozó elméleti vizsgálatok

37

ELTE

Hudecz Ferenc

Biológiailag aktív peptidek és biokonjugátumaik: szintézis, szerkezet-hatás összefüggések

34

ELTE

Huszthy Péter

Biológiailag hatékony természetes szerves anyagok (pl. alkaloidok, feromonok) és analogonjainak kutatása

34

BME

Jánossy András

Kondenzált anyagok fizikája

37

BME

Joó Ferenc

Homogén katalízis. A fémorganikus katalízis modern alkalmazásai.

15

DE

Keviczky László

Dinamikus rendszerek optimális modellezése és irányítása

15

BME

Lakatos István

Természeti erőforrások hatékony megkutatását és kitermelését biztosító környezetbarát technológiák elméleti megalapozása

13

ME

Penke Botond

Toxikus fehérjeaggregátumok; a neurodegenerációs betegségek kezelésére alkalmas új gyógyszerjelölt vegyületek interdiszciplináris kutatása

25

SZTE

Perczel András

Fehérje-ligandum kölcsönhatások statikus és dinamikus vizsgálata szerkezetfelderítő módszerekkel

15

ELTE

Roósz András

Réz alapú tömbi amorf ötvözetek fejlesztése

27

ME

Roska Tamás

Idegrendszeri plaszticitás és infobionikai alkalmazása

37

PPKE

Somlyódy László

Fenntartható vízgazdálkodás

27

BME

Stépán Gábor

Gépek és járművek dinamikája

26

BME

Totik Vilmos

Analízis és sztochasztika

12

SZTE

Vicsek Tamás

Kollektív jelenségek fizikai és biológiai rendszerekben

31

ELTE

Vörös Attila

A bioszféra nagy változásai az elmúlt 250 millió évben

22

MTM

Összesen


742


Élettudomány
Pályázó

Cím

Millió Ft

Mh

Abaffyné Dózsa- Farkas Klára

A talajfauna taxonómiai és biogeográfiai feltárása hazai, valamint veszélyeztetett szubtrópusi és trópusi területeken

36

ELTE

Ádány Róza

Népegészségügyi kutatások az ország gazdasági versenyképességét növelő, bizonyítékokon alapuló egészségpolitika támogatására

17

DE

Boros Imre Miklós

Epigenetikus mechanizmusok szerepe génműködés- szabályozásban, különös tekintettel az onkogenezisre – hiszton acetilációs mintázatváltozás mint lehetséges ok, diagnózis és terápiás beavatkozás

20

SZTE

Erdei Anna

Normál és kóros immunfolyamatok kialakulásának és szabályozásának vizsgálata; hatóanyagok és diagnosztikumok fejlesztése

36

ELTE

Falus András

Gyulladásos mechanizmusok immungenomikai vizsgálata allergiás és kardiovaszkuláris betegségekben.

37

SE

Fésüs László

A harmadik szinapszis és az abban részt vevő sejtek moduláris szabályozása, orvosbiológiai jelentősége

37

DE

Gerendai Ida

Központi idegrendszeri szabályozó működések szerkezeti alapjai

37

SE

Gergely Pál

Sejtfelszíni receptorok és a protein kináz/foszfatáz jeltovábbító rendszer

37

DE

Harnos Zsolt

Klímaváltozás hatása a biodiverzitásra, valamint a humán és állategészségügyre

32

BKÁE

Horn Péter

A táplálékláncba bekerülő, környezetterhelő toxikus anyagok állat- és népegészségügyi veszélyeinek elemzése

27

KE

Hornok László

Ivaros és klónos szaporodás a növénykórokozó gombák világában

18

SZIE

Kemény Lajos

Multifaktoriális bőrgyógyászati kórképek genomikai, immunológiai és sejtbiológiai vizsgálatai

21

SZTE

Kisvárday Zoltán

Szenzoros feldolgozás a központi idegrendszerben: a gerincvelőtől az agykéregig

11

DE

Lénárd László

Az éhség-motiváció, testsúlyszabályozás és tanulás mechanizmusai

20

PTE

Mandl József

Jelátvitel patobiokémiai folyamatokban és annak befolyásolása

34

SE

Muszbek László

Véralvadás – érendothel – vasculáris betegségek

35

DE

Papp László

Állatpopulációk és közösségek diverzitása és struktúrái: természetvédelmi, epidemiológiai és integratív alkalmazások

37

MTM

Sarkadi Balázs

A biológiai membránok szerkezete és működése

37

OGYK

Spät András

Kalcium-mobilizáló hormonok és neurotranszmitterek hatásmechanizmusa idegsejtekben és endokrin sejtekben

20

SE

Szathmáry Eörs

Elméleti biológia és ökológia

37

ELTE

Tamás Gábor

Azonosított idegsejtek szerepe az ember és a patkány agykérgi neuronhálózataiban

14

SZTE

Tuba Zoltán

Aut- és szünfiziológiai folyamatok eltérő klimatikus viszonyok és emelkedő légköri CO2-koncentráció mellett

18

SZIE

Tulassay Tivadar

A citokin-kaszkád, a vasoaktív mediatorok és az immun- modulació jelentősége a rövid és hosszú távú érrendszeri és nephrológiai szövődmények kialakulásában

29

SE

Tulassay Zsolt

Az emésztőrendszer, az endokrin mirigyek és az epider- misz működésének szerzett és örökletes károsodása

20

SE

Varró András

Az egészséges és kóros szív repolarizációs folyamata és a proaritmiás gyógyszerhatások mechanizmusa

27

SZTE

Összesen:


694


Társadalomtudomány
Pályázó

Cím

Millió Ft

Mh

Bartha Elek

Együtt élő népek identitása, műveltségének hagyomá- nyozódása a Kárpát-medence északkelti régiójában.

14

DE

Berta Árpád

A török–mongol nyelvviszony vizsgálata

10

SZTE

Bitskey István

Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából

20

DE

Csapó Benő

A tanulók fejlődésének hosszmetszeti vizsgálata iskolai kontextusban

10

SZTE

Fischer Ferenc

Magyarságkép Közép-Európában és Ibero-Amerikában a 20. század második felében

10

PTE

Gergely András

Az identitás történetének térbeli keretei: civilizáció, nemzet, régió, város

18

ELTE

Gergely Jenő

Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus 1867-1990

10

ELTE

Hunyady György

Társadalmi kommunikáció és közgondolkodás

20

ELTE

Izsák Lajos

Régiók – parlamentarizmus – jogállam

10

ELTE

Kelemen János

A mentális és a nyelvi reprezentációk természete

10

ELTE

Kertész András

Az evidencia problémája az elméleti nyelvészetben

10

DE

Kiss Endre

Közösség – vallás – művelődés. Komplex identitásformák a magyar zsidóság újkori történetében

10

ELTE

Kiss Jenő

Geolingvisztika (A magyar nyelvjárások atlaszának követéses vizsgálata)

10

ELTE

Kovács Ilona

Kognitív tudomány

20

BME

Kulcsár Szabó Ernő

A filológia mint kultúrtechnika

12

ELTE

Madas Edit

Res libraria Hungariae

20

OSZK

Makk Ferenc

Medievisztika

20

SZTE

Maróth Miklós

Ókortudomány

20

PPKE

Moksony Ferenc

Népesedési kihívások Magyarországon a 21. század elején

10

BKÁE

Szabó Miklós

Interdiszciplináris régészettudományi kutatások

10

ELTE

Szegedy-Maszák Mihály

Hálózati kritikai szövegkiadás

11

ELTE

Szvák Gyula

Állam és nemzet: az orosz és kelet-európai hatalmi doktrínák a nemzeti-kulturális sajátosságok kontextusában a 10–20. században (források és historiográfia)

10

ELTE

Török Ádám

A regionális innováció és fejlődés vizsgálata a magyar gazdaságban a lisszaboni folyamat tükrében

15

VE

Vásáry István

Közép-Ázsia múltja és jelene

10

ELTE

Összesen


320


1. ábra • A nyertes pályázók akadémiai tagsága (fő, arány)

2. ábra • A nyertes pályázók tudományterületi megoszlása (db, arány)

3. ábra • A pályázaton nyert összegek tudományterületi megoszlása (db, arány)

4. ábra • A nyertes pályázatok száma intézményenként

5. ábra • A pályázaton elnyert összegek intézményenként (millió Ft)
<-- Vissza a 2006/10 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra