Mi ujság?

D Császár Ő Felsége oktober 17-ről kelt legfelsőbb határozata által megengedni méltóztatott, hogy az erdélyi evang. szász papságnak 1858-ra kétszázezer forint dézsmakárpótlási előleg fizettessék ki a tizedkárpótlási pénzalapból.

(B. H.)

o (A belföldi hirlapszerkesztőségek használatára) Ő Felsége mellképével ékesitett s kékszinü uj hirlapjegyek készittettek; ezek 200 darabból álló félivekben adatnak ki; mindenik féliv két levelet, mindenik levél 100 jegyet tartalmaz, 1 ft. 5 ujkrnyi értékben. – Az eddigi kék hirlapjegyek egészeni elfogyásukig ezentul is az uj hirlapjegyekkel egyaránt használandók; ellenben a veres hirlapjegyek a forgalomból egészen kivétetnek.

(B. H.)

(A budai József polytechnikum tanárai közől) Kerner Antal, Nendtvich Károly, Rotter Richard, Schmidl Adolf és Stoczek József urak nov. 17-től kezdve minden szerdán és pénteken d. u. 5 órától 6 és 1/2 7-ig a budai országház éttermében népszerü tudományos felolvasásokat tartandnak. Kerner ur a magyar alföld növényzetéről s a tőzegről. Nendtwich ur a légkörnek viszonyáról a növény és állati élethez; eledeleink természetéről s a vegytan körében tett néhány legujabb felfedezésekről; Rotter ur a regény lényegéről és mivelődés történeti jelentőségéről; Schmidl ur az ausztriai birodalom barlang-rendszereiről (Höhlen-systeme) s az ó görög tragoedia mivelődés történeti jelentőségéről; Stoczek ur a delejesség, villanyosság és melegség viszont hatásáról tartand felolvasást, felváltva magy. s német nyelven. Az előadásokra bérlet nyittatik, egy személy fizet 6 frtot, két nő, vagy egy férfi s egy nő 9 frtot, 3 személy 12 frtot. Illy jegyeket válthatni Budán Schröpfer ur könyvkereskedésében. – Ugyan ezen tanár urak ez előadásokat Pesten is tartják a Lloyd-társulat teremében minden hétfőn és csütörtökön d. u. 5–6 1/2 óra között.

o (A pesti nemzeti muzeumról) vidéki könyvárusok, nyomda-tulajdonosok és kiadók csak igen ritkán szoktak megemlékezni, holott saját anyagi érdeküket hanyagolják el akkor, mikor a nyomdájukból kijövő müveket ez intézethez be nem küldik. Ez intézet könyvtára, ha nincs is még megnyitva a közönség előtt; de a Pesten őszpontosuló irók és tudósok nagy mértékben igénybe veszik azt. Ha tehát a kiadó oda czéloz és pedig oda kell czéloznia, hogy kiadványa az irodalom bajnokai szeme elé kerüljön, legelső teendője, a muzeumot látni el példánynyal. Ezen felül ez intézetben a beküldött müvek a jövő kor számára fenntartatnak és őriztetnek, a mi, kivált szerzőkre nézve, nagy ösztön, hacsak már maguk azon véleményben nincsenek, miszerint müveik nem érdemesek arra, hogy a jövő kor szemei elé kerüljenek. Hasonlólag a vidéki lapok közől is alig lát a muzeum egyet, holott ezek kiadói s kezelői részéről legkevésbbé tennénk fel illy megfeledkezést.

+ (Hogy László József) milly kedvencze a közönségnek, tanusitja a következő eset, melly vele nehány nap előtt történt. A kecskeméti utczán, midőn hazamenőben volt – irja a „Hölgyfutár,” egy koros és szegényes öltözékü nő állitja meg. Arcza halovány, de szemében némi öröm látszik. „Uram! – szólitja meg az asszony – igen szegény vagyok, sok gyermekem van, magam is beteg vagyok, s szülésznői foglalkozásomat alig folytathatom…” László erszénye után nyul, de az öregasszony visszatartja kezét és igy folytatja szavait: „De ha ön még egyszer föllép a szinpadon, én fölvánczorgok a karzatra, hogy elvigyem önnek azt a koszorut, mellyet utolsó filléremen is szivesen megveszek. Igaz-e, hogy ön föllép?” A derék művészt e váratlan örömnyilatkozat egész a könyekig meghatotta. A művészet illy jutalma többet ér a legszebb babérkoszorunál. – László a nemzeti szinpadon háromszori föllépte után Miskolczra utazik, hol f. hó 13-án kezdi meg vendégszereplését. Sajnáljuk, hogy olly hamar meg kell tőle válnunk, még pedig örökre.

+ (Fáncsy Etelka, Dienes Lajosné) e hó 23-án hangversenyt adand a muzeum termében, mellyben a nemzeti szinház tagjai közől is többen közreműködendnek.

+ (Tóth Soma „Palotás táncza”) betanitása végett Kolozsvárra készül.

+ (Lögren Ida) fiatal svéd énekesnő a nemzeti szinháznál vizsgálatot állott ki, s ugy találták, hogy még nőnie kell egy kicsit, hogy szinházunknál a tragikai szakmát sikeresen betölthesse.

+ (Dejazet kisasszony) franczia hires vaudeville-énekesnő, ki daczára nem fiatal korának, még mindig nagy hóditásokat tesz művészetével, mint egy külföldön tartózkodó szinésznőnk irja, ohajtana nemzeti szinpadunkon is föllépni. Hiszen szép az a vendégeskedés, de abban is kellő mérték tartandó, annálinkább, mert a téli évszakon át vendégek nélkül is szépen meg szokott telni szinházunk.

+ (Halottak estéjén) a nemzeti szinház előtt álló Katona szobrát valaki fölkoszoruzta. Valóban igen szép jele ez az irodalom elhunyt bajnokai iránti kegyeletnek!

+ (Hogy a vendégszereplések) néha mennyire nem használnak nemzeti szinházunknak kitetszik abból, hogy Viardot-Garciának közelebbi föllépte a „Normában,” levonván a számára ez estén biztositott 500 pft. tiszteletdijt, öt mondd: öt forintott jövedelmezett nemzeti intézetünknek. – No de, gondolja magában az igazgatóság, százszorosan benyertük azt már a szabadjegyek megszüntetéséből.

+ (La Prevotte hangszerkészitő) Párisban uj találmánynyal lepte meg a világot. Ő ugyanis az eddigi domboru hegedűk helyett lapos tetejüeket készit, mellyek azonnal tiszta és erős hangot adnak, mig a domboru tetejüek csak huzamos használat által tökéletesbülnek.

(Oltárkép és orgona, Polgáron. Kovács Mihály és Babos Károly müvész hazánkfiai.) Eger, november 1-én. E napokban utaztam Debreczenből Egerbe, utközben Polgár város (Észak-Bihar) ujdonépült csinos templomát szemlélém meg; belépvén a szent ivek alá, először is a nagy oltárkép vonta magára figyelmemet; e kép a Boldog. Szűz mennybemenetelét ábrázolja, fölséges egy kép s annál becsesebb, mert egy magyarországi művész, egri születésü, Kovács Mihály, festé. A csinosan épült choruson ismét egy más gyönyörü tárgy lepett meg, t. i. a salzburgi hires orgona-müvész Mooser Lajos ur készülőben levő 31 változatu gyönyörü orgonája. Ezen orgona Mooser ur segéde s tanitványa Babos Károly, kunsági születésü ifju müvész, felügyelete alatt épül. E jeles ifjuban halasi tanuló-társamat ismerém fel; már ott, deák korában, különös ábrándos vonzalma volt a zenéhez. Mooser urnál alig három éve tanul, már több nagy orgona-épitésében részt vőn. Vajha több magyar ifju követné példáját, hogy ne kényszeritetnénk orgónáinkat külföldi müvészekkel készittetni. Az egyház férfiainak figyelmébe ajánlom e jeles ifju müvészt, a ki tántorithatlan szorgalommal fáradozik, szaktudománya körében magát kiképezni. Felszólitom Babos Károly urat is, hogy tanitójától, Moosertől, e nagy müvésztől, az orgonamüvészet minden titkait lesse ki, tanulja és szerezze meg magának, hogy, ha későbben önálló lesz, várakozásunkban ne csalatkozzunk. Husvétra készül el e szép mű, akkor majd bővebben róla.

N. S.

D (A bécsi Pazmaneum növendékei) közt ez évben is, mint mindig, dicséretes pártolásra talál a magyar irodalom. A magyar lapokból összesen 18 példányt járatnak.

D (Sopron hat kávéházába) összesen 4 magyar lap jár; a casinoban alig van 2–3, a legtehetősb magyar családakhoz pedig (kivéve a kiveendőket) csak fehér hollóként jut be egy-egy árva példány.

+ (Sajátságos természeti tünemény.) A Nagy-Szamos völgyében, az elmult nyáron egy sajátságos természeti tünemény adta elő magát. Egy előkelő háznál diszes társaság volt összegyülve. A házi urnő épen egy pamlagon ült, háttal egy tükörnek, melly az asztalon álló virágcsokrot tükrözé vissza. – Azon perczben egy kóbor villám beüt, és a nő háta mögött s a tükör előtt sebesen átsurranván, a falakon apró rombolást hagyva, kirohan. A társaság sértetlen maradt, de egy csodás tünemény ragadta meg a figyelmet. – Ugyanis a pamlagon ülő nő vállain, a selyem köpenyke alatt látható lőn az asztalon álló virágcsokor hű másolata, melly ott több napon át szemlélhető volt, mig végre lassankint elenyészett. E hirt a „K. K.” a leghitelesb szemtanuk után irja.

+ (Nagyváradon az utczákat) ujra fogják kikövezni. A háztulajdonosok e czélra minden  ölért 15 pftot kötelesek fizetni.

D (Kolozsvártt a novemberi vásár) lefolyt. A rosz időjárás mellett a forgalom sem volt olly élénk, mint a vásár alatt egyébkor lenni szokott.

+ (Balatonvidékéről) irják a „Sz. Közlönynek”: Az üstökös föltünése óta egész eltünéseig élénk izgatottságban volt a nép, s babonás hite ez égi tüneményből mesésnél mesésebb dolgokat jósolt. Még Kakas Mártont is belezavarták az üstököst érdeklő jóslatokba, állitván, hogy az üstökös föltünése óta kifordult a világ rendes kerékvágásából, a természet törvényes rende fölbomlott, kakasfejü ember született, ki az üstökösről egész könyveket ir, (Kakas Márton naptára: „Üstökös” lap), ők maguk is látták már e kakasfejü embert a kompaktoroknál. Illyen gondolkozásmód!

D (A fegyver-), fegyverrészek- és lőszernek a birodalomból, vagy a birodalmon át Szerbiába, Oláhországba és Moldvába szállitását, egy miniszteri rendelet végkép megtiltja.

D (Hamis 1000 forintos osztrák uj bankjegyek) vannak Párisban forgásban.

o (A közlegelő részletes felosztását) határozta el Jászberény községtanácsa, miután a községtagok ebbeli véleményét kihallgatta. A mérnöki munkálatokhoz a jövő tavaszszal hozzá fognak.

o (A keleti vaspálya ügyében,) nevezetesen pedig a székes-fehérvár-, pécs-eszéki és a kanizsa-eszéki vonal érdekében, mivel azok a drávai megyéket felette érdeklik, a zágrábi kereskedelmi kamara a kereskedelmi miniszteriumhoz hathatós előterjesztést intézett.

(Kérelem és felhivás.) A Vandrák-család alapitványa ügyében kibocsátott levelek beküldésére kitüzött határidő f. 1858-ik év november 1-jével lefolyván, a t. cz. ivtartó urak kéretnek, hogy a kezeiknél lévő iveket f. év november 20-káig rendeltetésök helyére annálinkább beküldeni sziveskedjenek, minthogy a rendezendő örömünnepély megtartására, f. évi dec. 5-ik napja tüzetett ki. Eperjes, nov. 2-án, a bizottmány nevében, dr. Kraizell Aurél, biz. jegyző.

+ (Az „Austria” gőzös) legénységének megmenekült kilencz tagját a hamburgi rendőrség kihallgatta. A kihallgatás m. hó 22-én végeztetett be, s az erről fölvett jegyzőkönyv 28 ivre terjed.

+ (Az elégett „Austria” gőzösön) hir szerint Romberg Bernard Hildebrant, hires gordonkaművész is elveszett.