Nyugat · / · 1935 · / · 1935. 12. szám · / · FIGYELŐ

A Nyugat novellapályázata

A bírálóbizottság jelentése

A Nyugat f. évi júniusi számában novellapályázatot hirdetett, amelyre a kitűzött határidőig 318 pályamű érkezett be.

A pályaművek elolvasása után a bíráló bizottságban az a vélemény alakult ki, hogy a pályázat nem volt eredménytelen s ezért úgy döntöttünk, hogy a díjakra kitűzött 1000 pengőt kiadjuk. Olyan művet ugyan, amely magasan a többi fölé emelkedett volna, nem találtunk, a pályaművek átlagszínvonala azonban a Nyugat tíz év előtt hirdetett novellapályázatának eredményével összemérve határozottan kedvezőbb. Az írók érdeklődése tágabbkörű, íráskultúrájuk fejlettebb, témáik és műfajaik változatosabbak és egyénibbek. Feltünően kevesebb a naturalista törekvés, érdekes kísérleteket látunk a lélektani, fantasztikus és költői irányok felélesztésére. Napjaink valóságából leginkább a városi munkanélküliség időszerű és nyomasztó élménye ragadja meg a pályázók figyelmét, kevesebb az érdeklődés a falusi élet színei és alakjai iránt, s ezt a világot az író gyakran a népköltészet élményein át látja. Téma és stílus általában szerencsésebb, mint a művészi megformálás, bár nem egyszer akadtunk érdekes kompozíciós kísérletekre is.

A tehetségnek kétségtelen jeleit érezzük az alábbi harminc novellában:

Kiüzetés a paradicsomból. Macsva. Anyám férjhez megy. Két ember. Lázadás. Énekek éneke. Két jó pofon. Akik eltévedtek. Darab sárga papir. Életemből. Keserü kaland. Alexej beszél a cárral. A sellő. Agrella isten itéletei. Karolina válságban. A sakál. Mussyland. Esti vicinális. Madeleine. Boldogság. Hadiifjuság. Csalók. All right. Sikkasztók. Rongyos a köpönyeg. Az uj ház. 1910-ben születtem. Lágymányosi forradalom. Szamek. Intelmek.

Föltétlenül dícséretre érdemesnek találtunk és a Nyugat-ban közölni fogunk nyolc novellát. Ezek értékük sorrendjében a következők:

Az ismeretlen. Irója: Kunszery Gyula.

Falun. Irója: Pazsút Anna.

Porta coeli. Irója: Trencsényi Imre.

A zsákmány. Irója: Kovácsné Nagy Méda.

Családi gyilkosság. Irója: M. Pogány Béla.

Mária. Irója: Pintér Alice.

Üvegkalitka. Irója: Darvas József.

Bandi. Irója: Örley István.

Végül nyolc olyan novellát találtunk, amelyek méltók a díjazásra. E novellák közt azonban nincs olyan értékkülömbség, hogy indokoltnak lássuk az eredetileg tervezett négy díjfokozat alkalmazását. Éppen ezért a bírálóbizottság e nyolc novellát csupán két csoportra osztotta és pedig akként, hogy a kitűzött 1000 pengőből a legértékesebb négynek egyenkint 150 pengős díjat, a másik négynek pedig egyenkint 100 pengős díjat juttat. [*]

A Bukaresti éjszaka című novella: új, érdekes, zsúfolt atmoszféra, amelyből éles színnel válik ki egy hiszterikus vidéki úriasszony figurája.

Őrség a város fölött: anticipáló, fantasztikus novella, ebben a nemben kitűnő, intenzív, látomásszerű.

Instruktor kisasszony: elgondolásában jó és érdekes, komponálása drámai, figurái groteszkül elevenek.

Ez a ház eladó: kedves írás, női, vonzó életszemlélet, egyensúlyos, megkapó, fínom részletekkel.

Reggeltől estig: érdekes miljőrajz, pontosan megfogott alakok, meggyőző analízis, zárt és kerek egész.

Faőrző: kitűnő téma, a falu egy etnografus szemével tekintve s a ballada szellemében újraköltve. Színes, sokrétű.

Ukránok kivégzése: örök téma lírai érzésben felolvadó és mégis megrendítően drámai feldolgozása. Gyengéd és mély színek, igaz költői hatás.

A textofil-gyár: a munka és munkanélküliség borzalmainak konkrét és elcsigázó megjelenítése. Élményből fakadó szuggesztív írás, keserű és megrázó.

A bírálóbizottság a négy 150 pengős díjat a négy utóbb említett novellának ítélte.

A textofil-gyár. Irója: Hollós Lajos.

Ukránok kivégzése. Irója: Gelléri Andor Endre.

Faőrző. Irója: Keszi Imre.

Reggeltől estig. Irója: Kádár Erzsébet.

A négy 100 pengős díj a következőknek jut:

Ez a ház eladó. Irója: Szegedi Boris.

Őrség a város fölött. Irója: Magyar Bálint.

Instruktor kisasszony. Irója: Palotai Boris.

Bukaresti éjszaka. Irója: Móricz Virág.

Döntésünket egyhangúlag hoztuk.

Budapest, 1935. december 1.

Babits Mihály, Gellért Oszkár, Gyergyai Albert Illés Endre Török Sophie

 

[*] A díjazott novellák közlését a Nyugat 1936 évi januári számában kezdjük meg.