Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 12. szám · / · Figyelő · / · Irodalmi Figyelő

Braun Róbert: Két cikk a modern magyar irodalomról egy tót folyóiratban

A Prudy c. tótnyelvű pozsonyi folyóirat 1925 szept. és nov.-dec.-i számában két hosszabb cikk jelent meg Kázmér Ernő tollából a modern magyar irodalomról. Gyönge tót nyelvismeretemnél fogva nem csekély fáradsággal, de örömmel olvastam e két cikket. Örömmel azért, mert ha mi épp oly közönyt mutatunk ma is a körülöttünk és velünk lakó népek szellemi élete iránt, mint a háború előtt, legalább köztük, íme, akad olyan, amelyet érdekel a mi irodalmunk.

A két cikk elseje a magyar költészettel, másodika a prózával foglalkozik és úgy látszik, a drámával egy harmadik cikk fog foglalkozni. Mindkét tanulmány Schöpflin Aladárnak a Nyugat 1924 jún. 16-i számában megjelent A magyar irodalom a huszadik században c. kitűnő cikkét követi úgy fölfogásban, mint tartalomban. A kettő közti különbség főképpen az, hogy Schöpflin bevezetésében bizonyos távlatból megjelöli a magyar nemzet és a magyar irodalom helyét a világ többi népei és irodalmai közt, amit Kázmér a tót olvasóközönség előtt nyilván fölöslegesnek tartott elmondani, továbbá abban, hogy Schöpflin a konzervatív íróknak is helyet juttat, holott Kázmér ezeket kizárja. Különbség továbbá az is, hogy Kázmér néhány emigráns írót fölemlít, akik Schöpflin cikkében nem szerepelnek.

A két cikket magyar kéziratból fordították, mint látszik, a szerző ellenőrzése nélkül, úgy hogy néhány leiterjakab maradt benne: Syn garbiara Virgila (Virgil varga fia, Timár Virgil fia helyett), Zlatom bahne (Arany a sárban, Sárarany helyett) és Synovi Noého (Noé fiai, Noémi fia helyett).

Kétségtelen, hogy e két cikk alkalmas arra, hogy a tót olvasóközönséget megismertesse a modern magyar irodalommal. A folyóirat maga, amennyire e két szám után megítélhető, jól szerkesztett, változatos tartalmú, tele aktualitással, amilyenbe minden író kedvvel írhat.