Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 3. szám

Turcsányi Elek: Süvegcukor-parasztok

Milánnak

Az öreg Brayle csöndesen pipázott.

A hang, amely ki tudja milyen messziről futott idáig, megállt, szinte megtorpant a csöndben.

- "Fiam!" - súgta a hang - "egyetlen, szomorú fiam!"

Brayle bólintott.

Szerette volna azt mondani: anyám!... De csak integetett, mint szélben a fák.

Arca nem mozdult.

Ajka ki nem nyílt.

Vizes szemei a vásártér sötétedő deszkabódéi felé nyilaztak, ahol három ködmönös paraszt alkudozott.

Azokat nézte.

*

A parasztok nem voltak idevalók, ezt messziről is meglátta rajtuk. De hogy honnan jöttek, mely vidékről, ezt már bajosan tudta volna megmondani.

"Ejnye, ti különös, idegen parasztok, mit akartok ti itten?"

S Brayle öreg szívének harangját félreverte az aggodalom.

*

A parasztok messzevilágító, kékszínű ködmönöket viseltek, olyasfélét, mint a cukorsüvegek papírja s liliomfehér báránybőrkucsma hegyesedett a fejükön.

Az öreg Brayle egy percig még figyelmesen vizsgálta őket, azután elmosolyodott.

De csak a szemei mosolyogtak, az arca nem.

"Ti vagytok hát?" - ezt jelentette a mosoly.

S az öreg Brayle tudta már, hogy a parasztok, akiket ott lát maga előtt, gyerekkorának megelevenedett mesefantomjai: a süvegcukor-parasztok.

*

És a parasztok most éppen az ő házára mutattak s ez olyan volt, mintha intenének neki.

Brayle ujjongott.

"Vigyázz, fiam! Vigyázz, egyetlen, szomorú fiam!"

Óvta a hang.

De Brayle ujjongott s bezárta szívét.

*

A szózat sötét madara ennélfogva csukott ajtókra talált.

Egy darabig még kétségbeesetten verte, csapkodta őket szárnyaival.

De mikor rájött, hogy hiábavaló küzdelmet folytat, feladta a harcot.

S ügyefogyottan, szárnyszegetten, halálos sebbel lezuhant.

*

"Ti vagytok hát? Ti vagytok csakugyan?"

Lobbant a kérdés.

"Mi vagyunk! Mi vagyunk!"

Felelték a ködmönök és a kucsmák.

*

S ahogy a parasztok közelebb jöttek, az öreg Brayle fel is ismerte őket.

"Isten hozott, Clóram! Te megölted a Vasorrút: leitattad őt kutyatejjel!"

"Isten hozott, Achpa! Te felszántottad a Talitavat holdekével: gyémántkalászokat arattál!"

"Isten hozott, Nach! veled bujkáltam a Ködhegyekben: kerestük a Királynő hajtűjét!"

De már a parasztok ott tappogtak a Brayle keskeny üvegajtaja előtt és megjelentek a küszöbön.

*

"Adjon isten jó estét!" - mondta Brayle, mikor a parasztok beléptek boltjába.

"Honnan jöttetek s mi járatban vagytok?"

A három cukorsüveg megállt a pult előtt - némán.

Az öreg Brayle kissé mérgesen mustrálta őket végig.

"Mi az? Nincs szó a gyomrotokban? Megnémultatok?"

- Durva háromszólamú paraszti röhögés: ez volt a válasz.

*

"Vagy úgy?" - gondolta Brayle.

És megborzongott.

*

A vásártér sötét négyszöge fölött már ibolyaszínű esti égsátor feszült.

A deszkaházak egyetlen komor vonallá futottak össze s néhány távoli ablak üvegén már a lámpák halvány tűzfénye piroslott.

A tér elhagyatott volt.

A bolt sötét.

Csak a Brayle pipája világított benne egy keveset, meg a parasztok ködmönei.

*

"Mit akartok?"- kérdezte tőlük tompán.

De a hangja keményen koppant, félelem nélkül, röviden.

Az egyik paraszt már szétvetett lábakkal elállta útját az ajtó felé.

A másik kettő a boltot kutatta s ezek közül szólalt meg végre az egyik, de az se a kérdésre válaszolt.

"Szereti kend a sötétet!" - mondta, mint aki tud valamit.

"De mink is!" - tette hozzá kaján kétértelműséggel a másik.

A harmadik, aki az ajtóban állt, csendesen nevetett.

"Bolondok! Ha én meggyújtom a lámpát, ti ide be nem jöttök. Pedig én ezt akartam. Vártam rátok!"

"Nem minket várt maga!"

"Ha mondom!"

A paraszt kételkedett.

"Olcsón vesszük mi a portékát nagyon!"

"Tudom; de itt nem kapjátok meg olyan olcsón!"

"Nem-e?"

"Nem ám, mert én annál drágábban adom!"

"Hogy adi kend akkor?"

"Hat vasmag az utolsó ára itt mindennek!" - mondta Brayle s szálfaként kiegyenesedett.

A hozzá legközelebb állóra pedig ráfogta a fegyvert.

*

A parasztok ijedten hőköltek vissza.

"Ne bolondozzék kend! Nem akarunk mi rosszat! Nem azért gyüttünk!"

"El az ajtóból!"

És Brayle ott állt a ragyogó égsátor alatt dobogó szívvel, egyedül.

*

Fáradtan nekidűlt a sötét ablaküvegnek s a boltban meglátta önmagát - holtan.

Lefittyent fejjel, lógó karokkal, mozdulatlanul mereven.

A pipája még gyengén parázslott.

De már a parasztok - nem voltak sehol.

*

Egy koppanást hallott még.

Talán a szájából kiejtett pipáét.

Azután - semmit.

*

Azután már csak egy hang kereste az öreg Braylét, az is hiába.

"Fiam! Fiam!! Fiam!!!"

Nem kapott választ.

Az öreg Brayle már nem bólintott.