Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 21. szám

Szabó Ervin: Köztisztviselők és munkások

Nem lehet kétséges, hogy a háborúnak a jövedelemmegoszlásra gyakorolt hatása - ha a pénzjövedelmet nézzük - nem a munkásosztályt sújtotta a legerősebben. Egyébként eleget hangoztatják ezt nemcsak olyanok, akik a tőkésosztályok milliárdos jövedelemszaporulatairól szeretnék elterelni a figyelmet, hanem azok is, akiknek ily mellékszándékaik józanul aligha lehetnek. Legutóbb a tisztviselői nagygyűlés alkalmából hányták fel - a Nyugatban is Hesslein József különben értékes cikkében, és felszólalásokban -, hogy a tanult munkások jövedelme nagyobb, mint tegyük a miniszteri osztálytanácsosoké.

Valóban úgy van, hogy némely munkáskategória azelőtt elképzelhetetlen, és a háborús drágasághoz viszonyítva is igen magas béreket kap. Ezt el kell ismerni még akkor is, ha rámutatunk arra, hogy az összehasonlításokban többnyire egy falsum van: az ti., hogy a köztisztviselők törzsfizetését szokták tizenkét hónapra elosztva a munkabérekhez hasonlítani, s nem számítják sem a lakáspénzt, sem a mindenféle kedvezményeket, sem a különböző drágasági pótlékokat, sem különösen a munkaidőt, mely feleannyi mint a munkásé. Ha az összehasonlításokat mindezen tényezők figyelembevételével csinálnák, az eredmény lényegesen módosulna.

Mindazáltal azt tartjuk, hogy a munkabérek emelkedése így is felülmúlta a tisztviselői javadalmakét. Egyes szakmákban éppenséggel rendkívüli mértékben. De a tárgyi és a szociális igazság s az okosság ellen vét, aki az egyes kirívó eseteket általánosítja, s gyűlölködve és irigykedve ezeket hánytorgatja.

Nem volna-e jobb, ha a tisztviselők inkább a háborús jövedelemmegoszlás valóban általános jelenségeire fordítanák figyelmüket? Ezek talán kevésbé kézenfekvők és megkapók az agitáció számára, de a komoly emberek számára mindenesetre tanulságosabbak.

A német hivatalos lap, a Deutscher Reichsanzeiger und Kgl. Preussischer Staatsanzeiger júl. 3-i és szept. 28-i számában közli a porosz jövedelmi adókivetés 1916. évi eredményeit. Ez a statisztika a mi kérdésünk szempontjából is igen érdekes, ha azt nézzük, hogyan alakult a jövedelemmegoszlás a háborúig s hogyan azután.

Ismeretes - főként a marxista revizionizmus körüli vitákból -, hogy ez a statisztika nem látszott igazolni a Verelendung elméletét. Évről-évre csökkent, nemcsak viszonylag, hanem egészben is, a legkisebb jövedelműek száma. Ha az utolsó húsz évben és csak a háztartások fejeit és a magánosokat nézzük (a hozzátartozók nélkül), azt látjuk, hogy az egyes jövedelmi osztályokban így oszlottak meg Poroszországban:

Jövedelem18961916emelk. ill. csökk. %-a
 
szám%szám%1896-1916
900 márkáig8,613.99475,17,847.21049,3- 34,3
900-3000 márka2,528.33322,07,225.48545,4+ 106,4
3000-en felül391.0912,9841.9285,3+ 82,7

Látnivaló: húsz év alatt a legalsó jövedelmi osztály nem kevesebb, mint 34,3%-kal csökkent, a középső 106,4, a felső is 82,7%-kal emelkedett.

A legalsó osztály átlagos évi csökkenése 1,3%, a középső emelkedése 1,2, a felsőé 0,12%. Azt kellene hinnünk, hogy ha a munkabérek általában oly nagyon emelkedtek a háborúban, az utolsó években a csökkenés ill. emelkedés ez átlagot messze felülmúlja.

Nézzük hát a négy utolsó év százalékszámait:

Jövedelem

Év900-ig900-30003000-en felül
191350,544,35,2
191449,145,45,5
191549,745,25,1
191649,345,45,3

A béke utolsó évében az átlagos eltolódás, íme csakugyan jelentkezett, sőt, az alsó és felső osztályban gyorsított tempóban is.

De már 1915-ben a legalsó jövedelmi osztály aránya nem csökkent, hanem gyarapodott, s még 1916-ban is fölötte maradt az 1914. évinek; ezzel szemben a középső és felső húsz év óta először csökkent s csak a háború harmadik évében érte el a háború előtti átlagot.

Mit bizonyít a legalsó jövedelmi osztály ily hirtelen fordulása? Alighanem azt, hogy százezrével vonultak be a jobb jövedelmű munkások és alkalmazottak, s helyüket silány fizetésű kezdők, nők és gyermekek foglalták el. S a társadalmi erőmegoszlás szempontjából az osztályoknak s nem az egyeseknek gazdasági fajsúlya a fontos.

Még kirívóbb a háborúnak ez a hatása, ha külön vizsgáljuk a 3000 márkán felüli jövedelmeket. Hisz ha általánosak a szörnyű magas bérek, akkor a munkások százezreinek kellett ebbe a csoportba jutniok.

Hogy összehasonlítási alapot kapjunk, nézzük előbb ismét az 1896-1916. évi fejlődést: az egyes alcsoportokban az adózók számát és az összes adózók ezréhez való arányát:

Jövedelem18961916Emelkedés %-a
 
(márka)számszám1896-1916
 
3000-9500272.81923,8693.79843,683,2
9500-30.50047.3084,1114.8437,275,6
30.500-100.0009.2650,8126.6021,67106,2
100.000-en felül1.6990,156.6850,42166,7

Egészben tehát a középosztály igen tekintélyesen gyarapodott e húsz év alatt: alsó rétege évenkint átlag 0,99, felső rétege 0,15‰-kel, a gazdagok száma évenkint 0,043, a leggazdagabbaké 0,012‰-kel.

Nézzük már most a háborús éveket külön és pedig ezúttal az abszolút számokat is:

I.II.III.IV.
3000-95009500-30.50030.500-100.000100.000-en felül
 
Évszámszámszámszám
1913697.10143,5104.9226,622.2391,3947470,30
1914741.55945,6116.8767224.5511,5152150,32
1915670.20742,3107.4266,822.9621,4549760,31
1916693.79843,6114.8437,226.6021,6766850,42
 

Majdnem ugyanaz a jelenség, mint a 3000 márkán aluli osztályoknál! 1914-ben az átlagosnál gyorsabb emelkedés valamennyi osztályban. De 1915-ben?

Poroszországban, a hadfelszerelő gyárakban százezrével dolgozik tanult munkás. Háborús bérekért, természetesen. Mily nagyra kellett volna ezeknek az I. csoport számát duzzasztaniok! A 3000 márka jövedelemminimumot hánynak kellett megütnie!

Ehelyett azt látjuk, hogy az ebbe a csoportba tartozók száma és arányszáma az első háborús évben rohamosan süllyedt és csak 1916-ban lendült vissza megközelítőleg a békeszínvonalra.

Hasonlóan a II. csoport, a felső középosztályé. De ez 1916-ban már nem az 1913-i, hanem az 1914-i magasabb színvonalra regenerálódott. Azonban abszolút számban mennyivel? 7 ezerrel! Ez volna a nagykeresetű munkások légiója?

A III. csoport, a gazdagok alsó osztálya, szintén megingott, hogy aztán erős lendülettel a húsz év alatt egyszer sem bírt pozícióba vesse magát. Még kevésbé ingadozott a IV. csoport, a 100.000 márkán felüli jövedelműeké.

Szemléltetőbben látjuk ezt, ha a béke és háború mesgyéjén álló 1914. évvel vetjük össze az utolsó év adatait. Volt eszerint:

3000-95009500-30.50030.500-100000100000-en felül
1914741.559116.87624.5515215
1916693.798114.84326.6026685
 

Az alsó középosztály csökkent 6,4, a felső 1,7%-kal, ellenben a milliomosoké 8,3%-kal, a többszörös milliomosoké meg éppen 28,2%-kal nőtt.

Bár nem tartozik szorosan kérdésünkre, de mert élénk fényt vet a tőkekoncentráció irányára, részletezzük még a 100.000 márkán felüli jövedelmeket is. Volt pedig

1/10-1/2 millió1/2-1/1 millió1 millión felül
 
Évszámszázezerreszámszázezerreszámszázezerre
1896159613,91760,66270,24
1914486929,242551,57910,56
1916619538,933561,661340,84
 

A háború alatt az emelkedés az első csoportban 27, a másodikban 40, a harmadikban 47%.

Így alakította át a háború a jövedelemmegoszlást s nem úgy, ahogy a 30 koronás villanyszerelő meg vasesztergályos bérek babonázottjai hiszik. Húsz évi fejlődési irányt állított meg a szegényeknél, visszavetette a középosztályt, hogy minden áldásával elhalmozza a gazdagokat. Ez az igazság. Íme:

Szegények 900-3000Középosztály 3000-30.500Gazdagok 30.5000-100.000Nagyon gazdagok 100.000-en felül
 
Évszámemelk. ill. csökk. %-aszámemelk. ill. csökk. %-aszámemelk. ill. csökk. %-aszámemelk. ill. csökk. %-a
191415,366.279-858.435-24.551-5215-
191615,072.695- 1,9808.641- 5,826.602+8,36685+ 28,2

Minden drágaság és minden béremelés ellenére, íme, alig fogyott a 3000 márkán aluli jövedelmek száma. A húsz éves átlag szerint és a drágaság s az állítólagos módfeletti béremelkedés arányában e jövedelmi osztálynak milliókkal kellett volna a két háborús év alatt megfogynia; ehelyett nem egészen háromszázezerrel fogyott meg. Annál erősebben romlott le a középosztály. A húsz éves fejlődés arányában e két utolsó évben legalább 50 ezerrel kellett volna megnőnie; ehelyett ugyanannyival fogyott. Csak a gazdagoknak nincs okuk panaszra.

Így Poroszországban. Hasonló magyar adataink sajnos nincsenek. De el fogják hinni a magyar tisztviselők, hogy a porosz munkabérek még mindig jobbak a magyaroknál (hisz csak a Dienstpflichtgesetz kb. 10 márka legkisebb munkabért biztosít a tanult munkásnak) s a magyar háborús nyereségek sem alacsonyabbak a németeknél.

Egy magyar adatot azért mégis melegítsünk itt fel. Szinte észrevétlen maradt annak idején.

Ez év április elsején Munkabérek a Weiss Manfréd-féle lőszergyárban c. közlemény látott napvilágot a Magyar Gyáripar-ban. Ez tudvalevőleg a Gyáriparosok Országos Szövetségének közlönye, a Gyosznak, melynek egyik alelnöke maga Weiss Manfréd.

Erről a gyárról maguk a szakszervezetek elismerik, hogy aránylag a legjobb béreket fizeti.

Lássuk hát az osztálytanácsosi béreket.

A gyárigazgatóság kimutatása 20.354 munkásról szól. Ezek napi keresete volt:

NapibérMunkások
 
(K)száma%-a
2.20-5906944,5
5-10775638,1
10-40352917,4
 

5 korona napibér, ugyebár, nem sok, még ha tizenhat éven aluli munkás is kapja, amiből 1012 volt a gyárban 4 koronán aluli bérrel, és 2091 kivezényelt hadimunkás.

Még 10 korona sem ad ki osztálytanácsosi fizetést. Pedig 10 koronán alul keresett az összmunkásság 82,6%-a.

Akiket a «szemrehányás» érhet, hogy vetélkednek az osztálytanácsosokkal, a legjobb magyar gyár személyzetének nem egészen 1/5-e tehát. Nézzük azonban ezek keresetét részletesebben.

A 10 koronán felüli napi keresetűek az egyes bérosztályokban így oszlottak meg:

NapibérMunkások
 
(K)száma%-a
10-1519839,8
}16,8
15-2514227,0

 

 
25-301040,5
}0,6
30-40200,1
 

Íme, a legendaképződés mai racionális korunkban! Harminc koronán felül 20 ezer munkás közül 20 keres. Egy ezrelék! 104-nek napi keresete 25-30 K. Ezer közül 5-nek. Ilyenek a legendák! Egy miniszteri osztálytanácsos jövedelme ez év tavaszán, a háborús segélyekkel, legalább 11-12.000 K volt (semmi különmunkadíjat s egyéb mellékjövedelmet nem számítva). 300 munkanapot véve, ez a két utolsó bérosztálynak felelne meg. Ilyen keresete a legnagyobb és a legjobb munkaviszonyokkal dicsekvő hadfelszerelő gyárban volt a munkásság 6 ezrelékének. Minden ezerre hatnak! Szabad ezzel példálózni?

Ellenben hogy minden ezer közül 445 5 koronán alul keresett, s 10-en alul 826 - erről senki sem beszél.

Hogy azóta emelkedtek a bérek!? Igaz, tetemesen. De a drágaság is, ugyancsak tetemesen. S a háborús segélyek is.

*

A háború elején azt mondtam egy írásomban a háború várható hatásairól: «a gazdagok még gazdagabbak és hatalmasabbak lesznek, a szegények viszonylag még szegényebbek és gyöngébbek». Ez a jóslatom, sajnos, teljesen bevált. Jó volna, ha a tisztviselők inkább ilyen egyetemes társadalmi törvények után indulnának, s nem kuriozitásokra alapítanák politikájukat.