Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 15. szám · / · Figyelő

Balázs Béla: Emil, Alphons Rheinhardt: Das Abenteuer im Geiste
(S. Fischer, Berlin 1917.)

Ha új ember tűnik fel az irodalomban, legelőször azt kérdezzük, hozott-e újat? Mert ha ez nem is dönti el magában az értékét, mégis ez a legszembeszökőbb szimptómája annak, hogy egyáltalában lehet-e benne érték. Mert sajnos a nagy tradíciók kivesztek és halottidéző mélabús esztéták avval, hogy a dekorativitás szférájába mentik át őket, csak követ (szépen faragott követ) hengerítnek a sírjukra, utolsó nyomát is eltörölvén annak, hogy valaha eleven értelmű realitások voltak. (Régi szőnyegek betűiből ornamentika lett, mikor már olvasni nem tudták őket. - Azóta művészet annyit jelent mint új művészet. Azóta minden formának csak a benne megformált káosz ád értelmet, értéket és forró feszültséget az, hogy ez a beleigázott először markolt, szűz matéria még eleven és háborgó. Azóta a művészet újsága nemcsak történelmi kategória, hanem esztétikai is. Mert azóta minden jó képnek és könyvnek a maga idejében volt újsága nemcsak az év számából állapítható meg, hanem elmúlhatatlanul bele van festve, írva a műbe magába. Kompozíciója és stílusa és sok egyéb esztétikai kvalitásai között ott van az első rádöbbenés heve, ott van a káosszal való közvetlen érintkezés különös realitás íze is: - az újság.

E. A. Rheinhardt fiatal, bécsi író. Mi újat hozott két kis regényében, melyeket fent írt cím alatt összefoglal? «Das Abenteuer im Geiste» azt jelenti, hogy hőseinek kalandjai voltaképpen nem történtek meg... «Nur im Geiste». Kiélik gondolatban, elélik beszédben és a valósulás idegen világába olyan salto-mortaléval kellene átugraniok, melyre nem képesek. Ennyiben Rheinhardt is tipikus bécsi, a Hoffmannsthal családjából való volna. Csakhogy egy lényeges és döntő különbség választja el Rheinhardtot a passzivitás finom és szépszavú költőitől és ez a különbség éppen az az új valami amit hozott. Rheinhardt «kalandjai» nem azért maradnak gondolatok, lelki élmények, mert hőseinek dekadens és arisztokratikus passzivitása minden realizációtól irtózik, hanem mert olyan lelki élményekről van szó, melyek a mai társadalmi és emberközi viszonyok között egyáltalában nem valósíthatók meg. Mint ahogy vannak érzések, melyekre nincs szó, az ő hőseivel olyan dolgok történnek, melyekre nincs tett. Ezért olyan fantasztikusak és kalandosak és ezért maradnak gondolatban, holott nem homályosak és öntudatlanok, mert beszélni már lehet róluk élesen finom biztos szavakban, melyek mint csillogó pincettek fogják ezeket az új lelki eseményeket, de nincsen tett, nincsen reális életgesztus, mely adekvátan kifejezhetné őket. Mert barátság, szerelem és mi van még? - - Milyen kevés ez a néhány kategória. Rheinhardt új viszonyokat lát, melyekről beszélni már tudnak, de élni nem tudják még az emberek. És ebbe belehalnak. «Perverzitások, ezt is rámondaná a derék bourgeois, aki a máig kodifikált emberközi viszonyokat a természet adott és örök törvényeinek hiszi.

Ez Rheinhardt új matériája: új, még fel nem mért vidékei a léleknek. És bámulatosan biztosak finom analízisei. E realizálhatatlan új lelki kalandok olyan plasztikus realitást kapnak, olyan kétségtelen létezést lírikus erejű leírásaiban, mint a fák és a kövek és a házak és a földnek minden valóságos létezői.

De mégis azt hisszük, hogy ez nem elegendő. Művészet annyi, mint megvalósítás és etikailag is problematikus minden lelki élmény, míg kifejező tettét meg nem találja. Nagy költők az új érzésre, amire szó eddig nem volt, új szót tudnak csinálni és nagy regényírók, teszem Dosztojevszkij új tetteket találnak új lelki események kifejezésére. Rheinhardt saját művészi tragikumát életi meg regényének alakjaival. Szép és művészi kerítéssel elzárta ott az utat, ahol nem tudott tovább menni. Ez megoldás e művön belül, de nem Reinhardt művészete számára. Rheinhardt olyan fiatal és ez a két novella úgy duzzad a szenzibilis élményképességtől, a látni tudás érzéki erejétől, hogy kíváncsian és hittel várjuk ama kalandok történeteit, melyek nem maradnak «im Geiste». Mert az ő kalandjai valóban újak, bár mindnyájan ráismerünk és döntő, történelmi jelentőségűvé lehet, ha ezek életté válnak.