Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 12. szám · / · Figyelő

Bálint Aladár: Hét fiatal művész kiállítása

A Nemzeti Szalon termeiben immár másodízben állítja ki munkáit e kis művészcsoport. Forradalmi láz, eruptív nyugtalanság nem fűti át a képeket, szobrokat, a művészek egynémelyikének talentumáról is eltérők lehetnek a vélemények, de abban valamennyien egyek, hogy becsületesek, őszinték, frissek. Ma, amikor hihetetlen arányokat ölt a festők túlnyomó többségének a konjunktúrát kihasználó gyári termelése, vigasztaló mozzanat e kiállítás, melynek színvonala magasan felette áll a hasonló kaliberű kiállítások átlagos színvonalának.

A társaság két legérettebb, legtartalmasabb tagja Kmetty János és Dobrovics Péter.

Kmetty Jánost elsősorban a jelenségek szerkezeti összefüggései érdeklik, szigorú következetességgel hatol e problémák legmélyére. Az árnyék és a fény esetlegességeit, sőt néha a színeket is csak annyiban értékeli, amennyiben a formákat hangsúlyozzák, alátámasztják. Aszkétaság keserű íze érzik a vásznain, a figurák nem oldódnak fel a fénnyel átivódott atmoszféra kohójában, ragyogó zománc kemény páncélja borul rájuk. Mintha a bizonyosság, örök megmaradás szimbóluma lenne e fénylő lazúr. Nagy tájképe a formákat végső jelentőségükben kivetítő, klasszikusan tiszta alkotás. Krisztus kompozícióját puritán érzés hatja át. Az álló és guggoló alakok vonalritmusa fellendül, tovább folytatódik a lebegő angyalok mozgásában. Krisztus alakja lebeg a figurák zárt ellipszisének középpontjában.

Dobrovics Péter nyugtalan temperamentumú művész, kit ereje, iskolázottsága nagy felületek benépesítésére predesztinál. Klasszikus kompozíciókból indult ki, és a reneszánsz mesterek tanulságait igyekszik hasznosítani. Azok térkitöltő módszerét alkalmazza, azonban a színek harmonizálását, a formák plasztikai értékelését illetőleg nem köti őt a múlt, az elődök kiegyenlítettsége. Egész sereg Vénusz kompozíciója demonstrálja a töprengő, a témát egyre kimélyítő művész viaskodását. Gyúrja, formálja, a természettel való összefüggésének számtalan változatában ábrázolja a legnemesebb piktori matériát, - az asszonyi testet. Érzéki tájat terít köréje, a bíborszínű ég, a drapériák, meleg színpászmákba ágyazott vegetáció fojtó forróságot lehelnek a lustán elnyúlt karcsú testre. Fürdőző nőjében már lehiggad e tikkasztó erotika. Barnás falombok alatt szűzi test villan ki enyhén, üdítő fehérségben. Görög táncosnő című képe kissé teátrális. Annál intimebb húga arcképe. Jellemző tehetsége öccse arcképében érvényesül kitűnően.

Nemes Lampért József három rajza kiváló alkotás. Széles sötét foltokból építi föl az arc szerkezetét, foghatóságát, karakterét. A legmélyebb, szinte kemény feketeség, az egyszínű sötét árnyalatok tömérdek fokozatán át porhanyós lágy tömegekké világosodik. Egy színnel a színek egész skáláját szuggerálja Nemes Lampért. Képein sommázza, egybevonja a színeket. Ereje még nincs összhangban törekvéseivel. E színsávok elnyúló, tésztaszerű masszává deformálják a szerkezeti elemeket. Legsikerültebb képe a párizsi hídrészlete, amely azonban csak három terem távolságán keresztül érvényesül.

Schönberger Armand képeiből fojtott szomorúság melankóliája zeng ki. Bágyadt szürke háló borul színeire. Fáradt tekintetű, sápadt emberek, örömtelen tájak, fakó szobák artisztikuma borong a vásznain. Gond és vesződség. Egyik utcarészlete szokatlanul erőteljes, mintha lehántotta volna a házak fedeléről a füst a porral telített pára fátyolát. Verőfény, ragyogás, egészséges meleg színek bokrétája mosolyog a szemlélőre.

Diner Dénes Rezső piktúrája még nem alakult ki annyira, hogy talentumáról végleges ítélet legyen formálható. Közvetlensége, meleg érdeklődése a természettel szemben biztató momentumok.

Csorba Géza e társaság szobrász tagja apró plasztikákkal szerepel, amelyek inkább vázlatos tervek, elgondolások. Nagy koncepció érzik e kis méretű, de monumentálisan felfogott gipszekben. Némelyik munkájában a helyét még meg nem talált, nehezen érvényesülő művész félszegsége ötlik fel, azonban bíznunk kell energiájában, - rajzai, vázlatai megerősítenek bennünket feltevésünkben, - hogy mihamar úrrá lesz apró gyöngeségein.

A társaság hetedik tagja - Erős Andor már halott. Talentumos ember volt. Bár szemmel látható módon a közvetlen közelségében élő és dolgozó piktorok hatása alatt állt, de jövőjéből egy érdekes, külön hang közeledését véltük már hallani.