Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 2. szám · / · Figyelő

Bálint Aladár: Herman Lipót

A termékenység - széles csípőjű, duzzadt emlőjű kövér asszonyokkal aposztrofált termékenység kifejezése, a tengelye Herman Lipót művészetének. Motorikus erővel ez hajtja, sarkallja, meg az a naiv készületlen természetlátás, mely Valkenborch és a másik Brueghel paradicsommadarakkal, legelő lovak, játszó nyulak mellett édesded nyugalommal enyelgő párducokkal, elefántokkal tarkított zöldbemártott édenkerti idilljeiből kisugárzik.

Ez a természetlátás veti vissza őt egy számunkra majdnem érthetetlen álomvilágba, zöld gyepen, buja lombok alatt, virágok között hempergő meztelen emberek világába, ahol nincs gond, nincs tépelődés, ahol nincsenek problémák, és minden a maga könnyen gördülő kerekén kocog előre. Álomlátás, álommesélés, csupán ezzel közelíthető meg művészetének belső rugója - mert képzőművészeti szempontból alig okolhatók meg azok a képek, melyeket az Ernst-múzeumban kiállított.

Álmok. Álmaink nekünk, gyötrődő embereknek is vannak. A tárgyak realitásának képzőművészeti értékelését idegszálaik teljes megfeszítésével végző, új lehetőségeket megteremtő művészeket is kergetik az álmok, ahogy agyat morzsoló órákon által a kifejezési eszközök szélesítésével, más-más alapokat keresnek az eredmények megfogalmazására, őket is megrészegíti a víziók káprázata, de ezek a víziók nem világítanak a német akadémiák küszöbe felé.

Mintha évtizedeket aludt volna át, akkora szakadék tátong képei és azok között a törekvések között, melyek ma a képzőművészet eleven testét mozgatják. Tudása teljesen akadémikus alapokon épült, de ebből a szempontból sem teljes.

Ha elképzeljük, hogy Marées az ő nagy hitével, alapos tudásával és kitűnő tehetségével sokkal kisebb jelentőségű problémák megoldására, mekkora önfegyelemmel, felkészüléssel, és tegyük hozzá, ingadozással - a feladat nehézségét megértő tudatos mester ingadozásával - fogott a munkához, és mennyit próbált, akkor csodálkoznunk kell Herman Lipót bátorságán. Csak fiatalságával magyarázható ez.

A figurák egész tömegét egységes kompozíció pántjába szorítva vászonra vinni, tömör összefoglaló rajzzal, kolorittal a testek értékét megállapítani, a testeknek egymáshoz és a környezethez való viszonyát kifejezni, kifejezni úgy, hogy az több legyen a puszta ábrázolásnál, az meghaladja az ő erejét, ma még csak külsőségekig, a sematikus ábrázolásig segíti őt tudása. Ha a kész képei szerint ítélnők meg képességeit, kedvezőtlen lenne az ítélkezés eredménye.

Herman Lipót főereje az elgondolásban gyökerezik. Tervei és rajzai sokkal egységesebbek, tartalmasabbak, sokkal több piktori gondolatot foglalnak magukban, mint befejezett vásznai, ahol kettéesik a háttér és a figurális rész. Vázlatai a természetet néző művész első benyomásait azon melegen és frissen adják. Hogy ez az erő melegség folyvást kopik és halványul, míg befejezéshez közeledik a vászon, az szomorú, de mindazonáltal ismerve Herman Lipót energiájának szívósságát, remélhető, hogy ha túl lesz azokon a feltételeken, amelyek mostani képeiben kapták külső jegyüket, és meglátja mostani eredményeinek fogyatékosságát, remélhető, hogy más utakon, de megkeresi azokat a kapcsolatokat, amelyek centrumában törekvéseit az eleven művészet gyökérszálaival egybefűzi.

*

Néhány szót arról, hogy fogadta a kritika egy része a képeit. Szokatlan eljárás, de aki ismeri azt a zavart, felületességet, a képzőművészet céljait, alapjait illetőleg, mely úgyszólván az egész képzőművészeti napi kritika életre való jogát illuzórissá teszi, érteni fogja ezt is.

Nos, Herman Lipótot megtették barokk művésznek. Sőt akadt író, aki túlbuzgalommal Greco, Delacroix, sőt Cézanne rokonságot állapított meg. Persze Rubens. A Rubens-egyenlet még valahogy megfejthető. Kövér női test = Rubens. Rubens = barokk, de Greco. Barokk piktor volt Velazquez, Rembrandt, Tiepolo, Caracci, Ribera is. Herman Lipót is?

A barokk piktúra stílusa nem egységes, sőt kifejezetten barokk piktori stílus nincs is. Ha mint korszakot vesszük, akkor nagy általánosságban a reformáció ellen küzdő katolicizmust értjük alatta. Herman Lipót pedig igazán távol esik a katolicizmustól.