Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 6. szám · / · Figyelő · / · Disputa

Fenyő Miksa:

Szász Zoltán a minap tárcát írt a Pesti Hírlapba, melyben kilenc hasábot fordít annak a bizonyítására, hogy mágnás uraink és mágnáskisasszonyaink nem tudnak magyarul. Ugyanebben a tárcában, ugyanezt állapítja meg - egy közbevetett mondatban - a zsidókról és a modern írókról. Ami a zsidók magyarul tudását illeti: nem volna nehéz Szász Zoltánnal vitába szállani, a magyar zsidók javarésze, különösen a vidék, olyan kitűnően - bátran ideírhatnám, tőzsgyökeresen beszél magyarul, hogy még Lehr Albert sem találna beszédjükben kivetnivalót. De most nem erről van szó - Szász Zoltán, aki a legmegátalkodottabb filoszemita, nálamnál még szerencsésebben tudná megvédeni állításának az ellenkezőjét. Amiről szó van s aminek itt nagyon erélyesen ellentmondani akarunk: hogy a modern írók nem tudnak magyarul. Nem tudom másképpen megmagyarázni ezt az állítást, mintha felteszem, hogy Szász Zoltán másokat ért a »modern írók« alatt, mint én, mert különben alig hihető, hogy így általánosságban megkockáztassa ezt a vádat. Nem a legúribb könnyedség-e, hogy ne mondjam könnyelműség (igazán csak Szász Zoltán iránti nagyrabecsülésem tart vissza az erősebb kifejezésektől) azt állítani, hogy Ady, vagy Babits, vagy Cholnoky, vagy Ignotus, Kaffka Margit, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Szini Gyula nem tudnak magyarul. Nemcsak, hogy tudnak magyarul - »zengzetesen«, »pompásan«, »hibátlanul«, ahogy tetszik - de munkájuk és pedig jórészt tudatos munkájuk a magyar nyelvnek olyan meggazdagodását jelenti, milyet Arany János óta nem jegyeztek fel. A fiatalokat is - tessék Laczkó Gézának, Tersánszky Jenőnek, Karinthynak novelláit elolvasni - a magyar nyelv mesteri kezelésére való nemes törekvés jellemzi valahogy már része ez gondolkodásuknak, stílusuknak. Szó sincs róla: a horváthjánosok kiböngészhetnek ez írók munkáiból gallicismusokat, germanismusokat és meglobogtathatják azokat indiánus üvöltéssel, de hogy épen Szász Zoltán teszi magáévá ezt a vádat, azon csodálkozok. S ha Szász Zoltán egy kissé belepillantana az idézettem írók munkáiba, ő maga is csodálkozna. Tegye meg.