Magyar Könyvszemle   116. évf. 2000. 4.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

KÖZLEMÉNYEK

[492Vers- és jogtörténeti adalék 1647-ből. 1. F. Postma és J. van Sluis Auditorium Academiae Franekerensis című repertóriumának (Postma, F. – Sluis, J. van szerk. 1995) két tételében is szerepel Igaz Kálmán: 1. Az „Orationes & Disputationes sub praeside” fejezet 56/1651.4a tételében mint a Compendiolum Socinianismi confutatum (Franeker, 1651) című kötet első három disputációjának respondense és 2. A „Miscellanea” fejezet M/1647.2 tételében mint az L. Banckot köszöntő füzet magyar nyelvű versének a szerzője.

2. Az Apáczai Csere János gyulafehérvári beszédében (1653) méltatólag (Apáczai Csere János 1979: 650), a „Magyarok, jámborok, szómat meg halljátok…” kezdetű, kevéssel későbbi paszkvillusban gúnyos hangon (RMKT XVII/9, 348), Szalárdi János Siralmas magyar krónikájának (1662–1664) hatodik részében (Szalárdi János 1980: 582) elismeréssel említett Igaz Kálmán életútját Herepei János vázolta egyik – első ízben 1925-ben közreadott – cikkében (Herepei János 1966).

3. A Compendiolum könyvészeti leírása az RMK III.-hoz készült Pótlások, kiegészítések, javítások 2. füzetében (1991) olvasható a 6308. tételszám alatt.

4. Az L. Banckot köszöntő füzet címlapadatait a Provinciale Bibliotheek van Friesland (Leeuwarden) Pb 12915 jelzetű példányának fénymásolatáról idézem (vö. RMNy 2166):

Applavsvs academici honori & famae. Clarissimi & Consultissimi Viri, D. Lavrentii Banck, Norcopensis Gothi, Philosoph. & J. U. D. cum bonorum omnium voto ad Professionem Juris in Celebri Academia Franequerana, Ad diem XV. Martij. publice introduceretur. A Sincerioribus amicis dicti, dedicati & consecrati. Franekerae, Excudebat Idzardus Alberti, Typographus in Academia Franequerana, 1647.

5. Úgyszintén fénymásolatról közlöm Igaz Kálmánnak a füzetben szereplő, rímes disztichonokban fogalmazott versét (a közlésb?n három betű, illetve betűelem egykorú változatát ma használatos betűvel, illetve betűelemmel helyettesítve):

      Epigramma vngaricvm
      Eorvendezo versek
Io dolog a’ tudomány; mert ollyat félre tassit S. hany
Mi bölcznek oczmány téstnekis hogyha sovány,
Gyüyt gazdagságot, gyorsit, gyarapul gyökerében,
Bátran beszédem B A N K bizonytsa bátor.
Allyatok itt Ifiak, igazat ha igyekésztek itelni,
Halgassátok B A N K T, olt belétek tudománt.
Zengyenek á Musikák (mert B A N K Professor erik) S. ök
Kérjenek Istentúl B A N K N A K igáz tudománt.
      Igaz Kalmany által irattattak

6. Az üdvözlő vers címzettje, L. Banck (Banco, di Banco) 1647 és 1662 között a jogtudomány tanára volt Franekerben. A tiszteletére írott sorok tehát a 17. századnak nemcsak a vers-, hanem a jogtörténetéhez is szerény adalékul szolgálnak.

7. A fénymásolatok megküldéséért Ferenc Postmát (Amstelveen) illeti köszönet.

Mózes Huba

Irodalom

Apáczai Csere János: A bölcsesség tanulásáról. (Fordította Orosz Lajos.) = Tarnóc Márton (Szerk.): Magyar gondolkodók 17. század. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó. 1979. 609–655. /Magyar Remekírók/

[493Herepei János: Kolozsvári Igaz Kálmán. = Herepei János: Apáczai és kortársai. Bp.–Szeged, 1966. 344–357. /Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, II./

Postma, F. – Sluis, J. van (Szerk.): Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenäums in Franeker 1585–1843. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1995.

Szalárdi János: Siralmas magyar krónikája. Bp., Magyar Helikon, 1980. /Bibliotheca Historica/