Magyar Könyvszemle   116. évf. 2000. 3.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

[249Csapodi Csaba

Csapodi Csaba 2000. szeptember 28-án ünnepli 90. születésnapját. Tanítványai és kollégái, valamint a Magyar Könyvszemle szerkesztősége a folyóirat e számával köszöntik őt.

Csapodi Csaba Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem történelem–földrajz szakán szerzett diplomát, s ezt követően 1933-ban bölcsészdoktorátust. 1946-ban egyetemi magántanár. Dolgozott az Országos Széchényi Könyvtárban, a Teleki Pál Tudományos Intézetben, az Egyetemi Könyvtárban és az MTA Könyvtárában, ahol nyugdíjba vonulásáig a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye vezetője volt. 1984-től az ELTE c. egyetemi tanára. 1974-ben kandidátusi, 1978-ban doktori fokozatot kapott az Akadémiára benyújtott értekezéseiért. 1943-ban Baumgarten-jutalomban részesült, 1976-ban az MTA Elnökének Díjával tüntették ki, 1995-ben Széchenyi-díjat kapott. Tagja volt az Országos Könyvtárügyi Tanácsnak és a Magyar Tudományos Akadémia több szakbizottságának. Több korszakkal is foglalkozott, és több tudományterületen fejtett ki maradandó munkásságot. A művelt nagyközönség számára Mátyás király könyvtáráról írott könyve, a Bibliotheca Corviniana kötetei a legismertebbek.

Az itt megjelenő tanulmányok és kisebb közlemények – számukat terjedelmi okok korlátozzák – témájukban, szerzőik pedig szinte valamennyien kapcsolódnak Csapodi Csaba kutatási területeihez és személyéhez. Kosáry Domokos történész professzor, akadémikus, 1990–1996 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Teleki Intézetben volt Csapodi Csaba kollégája. Rózsa György 1960–1996 között volt igazgatója (később főigazgatója) az Akadémia Könyvtárának. Berlász Jenővel éveken át, igen nehéz időkben, mint osztályvezető és helyettese együtt vezették az MTA Könyvtára Kézirattárát, s társszerzői voltak a Világtörténelem a francia forradalomtól napjainkig című, 1945-ben, majd 1948-ban megjelent tankönyvnek. F. Csanak Dóra mintegy negyed századon át munkatársa, majd helyettese, végül utóda volt. Borsa Gedeon a társintézményből, az OSzK-ból ismert könyvtörténeti kutató, nagyrabecsült kolléga, s hasonló mondható el kézirattárosi oldalról Vizkelety Andrásról. Ritoókné Szalay Ágnessel a reneszánsz kutatásban voltak közös érintkező pontok, azon túl, hogy 1968–1997 között Ritoókné az osztály dolgozója volt. A Pannóniából Genfbe szakadt Lőkkös Antal, a genfi ősnyomtatványok katalógusának szerzője és könyvtáros kolléga az itt közreadott tanulmányával az ősnyomtatványok magyar katalógusának (CIH) egyik szerzője előtt is tiszteleg.

[250N. Abaffy Csilla, Körmendy Kinga és Rozsondai Marianne Csapodi tanár úr speciális kollégiumának hallgatói, majd az MTAK Kézirattárában és Régi Könyvek Gyűjteményében munkatársai, ketten jelenleg e gyűjtemény vezetői. Mázi Béla 1973 óta a Kézirattár munkatársa. Wojtilla Gyula közel másfél évtizeden át dolgozott ugyanitt, W. Salgó Ágnes ötödéves bölcsészhallgatóként Csapodi tanár úr keze alatt töltötte szakmai gyakorlatát. Voit Krisztina mint az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékének docense volt kollégája a megbízott előadóként ott oktató Csapodi Csabának. Török Gyöngyivel a schallaburgi magyar reneszánsz kiállítás (1982) alkalmával dolgoztak együtt.

Természetesen ennél jóval nagyobb a köszöntők tábora. Mind az ő nevükben, mind a szerkesztőség nevében – amely mint a Könyvszemle állandó szerzőjét is köszönti – kívánunk Csapodi Csabának jó egészséget, sok örömet és további tevékeny éveket !

Rozsondai Marianne