Magyar Könyvszemle 113. évf. 1997. 2.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

KÖZLEMÉNYEK

Egy 19. századi bibliofil piarista könyvtárának nyomai. A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1700–1750 közötti külföldi könyveinek proveniencia vizsgálatakor került elő két kötetben három orvosi témájú mű Stech Alajos piarista szerzetestanár eddig közlésre nem került ex librisével.

A possessor 1813-ban született Sasváron [1] (Nyitra megye), 1830-ban lépett a piaristák közé, 1838–1879 között mozgalmas tanári pályát futott be. Tanított Vácott, Szegeden, Nagybecskereken, Nyitrán, végül 1865-ben Tatára került, ahol tanári házfőnöki és algimnáziumi igazgatói tisztet viselt 1879-ig, nyugalomba vonulásáig. 1887-ben hunyt el ugyanott.

A gimnáziumokban latint, németet, földrajzot, történelmet, rajzot, mértani rajzot tanított. Rajzolt és festett, szinte évente tanulmányútakat tett Európában. Cikkeket írt magyarul hazai hírlapokba, és Prágában jelent meg német nyelvű munkája 1860-ban, Der Temescher Banat und seine Nationalitäten [2] címmel.

Művészi tevékenységéről és tanulmányútjairól nekrológjából lehet részletesen tájékozódni, mintegy 150 kép maradt utána, ebből 70 az eredeti festmény, a többi másolat. [3]

Stechnek halvány türkizzöld, téglalapalakú, 60×38 mm nagyságú tipografikus ex librise volt; „Aus der Sammlung des Alois Stech” felirattal, No., Autor, Band, Heft rovatokkal, geometrikus [230 kerettel. A hasonló szedett szövegű, keretezett könyvjegyek a 19. században kezdenek népszerűekké válni, tulajdonosaik között jobbára írókat és tudósokat találunk. [4]

A Stech Alajos ex librisét hordozó könyvek a következők:

1. Schurigius, Martinus: Spermatologia historico-medica h. e. seminis humani consideratio physico-medico-legalis, quae ejus natura et usus, insimulque opus generationis et varia de coitu aliaque hunc pertinentia, v. g. de castratione, herniotomia, phimosi, circumcisione, recutitione, et infibulatione, item de hermaphroditis et sexum mutantibus, raris et selectis observationibus annexo indice locupletissimo traduntur. Francofurti ad Moenum, 1720. ny. n. [8], 721, [64] l. 4°

Ez a mű a címében felsorolt témákon kívül a venereás betegségek kórtanát és az ars amatoria módozatait is részletesen tárgyalja, utóbbit a klasszikus latin költők erotikus verseiből vett idézetekkel. A könyv 19. századi puha papírkötéssel van ellátva, az ex libris tanúsága szerint a 658-as szám alatt szerepelt Stech könyvtárának állományában.

2. Kolligátumkötet.

Schurigius, Martinus: Muliebria historico-medica, hoc est partium genitalium muliebrium consideratio physico- medico- forensis, qua pudendi muliebris partes tam externae, quam internae, scilicet uterus cum ipsi annexis ovariis et tubis fallopianis, nec non varia de clitoride et tribadismo, de hymene et nymphotomia seu feminarum circumcisione et castratione selectis et curiosis observationibus traduntur. Dresdae–Lipsiae, 1729, Hekelius. 384, [18] l. 4° (Koll. 1.)

Schurigius, Martinus: Parthenologia historico-medica, hoc est virginitatis consideratio, qua ad eam pertinentes pubertas et menstruatio, cum ipsarum maturitate, item varia de insolidis mensium viis atque dubiis virginitatis signis, nec non de partium genitalium muliebrium, pro virginitatis custodia… Dresdae–Lipsiae, 1729. Hekelius. 384, [18] l. 4° (Koll. 2.)

A könyvnek 18. századi pergamenkötése van, sorszáma az ex librisen 659., tehát a két kötetet Stech Alajos feltehetőleg egy időben vásárolta meg, és katalogizálta.

A nőkről szóló munkákban erotikus vonatkozású szövegek nincsenek. A három mű szerzője Martin Schurig (1656–1733) 1688-ban Erfurtban szerzett orvosdoktori címet, haláláig Drezdában praktizált. Orvosi szakfordítói munkássága fontos és jelentős. [5] Hét latin nyelvű orvosi monográfiát írt. [6]

A tárgyalt könyvekben lapszéli jegyzetek és korábbi possessori nyomok nincsenek.

A Stech Alajos ex librisével ellátott orvosi könyvek felbukkanása tulajdonosuk kiterjedt érdeklődési köréről tanúskodik.

Ojtozi Eszter [231

Jegyzetek

1 A helységben német és szlovák lakosság élt a múlt században. Vö. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. IV. 17.

2 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I–XIV. Bp. 1890–1914. itt: XII. 1411–1412.

3 Pruzsinszky [Pál]: Stech Alajos 1813–1887. In: A magyarországi kegyes tanítórend tatai algymnasiumának értesítője az 1886–87. tanévről. Tata, 1887. 3–6.

4 Semsey Andor: Tipografikus ex librisek. = Kisgrafika 1985. 17–19.

5 Biographisches Lexikon der hervorragenden ärzte aller Zeiten und Völker. München–Berlin, 1962. V. 169.

6 Pauly, Alphonse: Bibliographie des sciences médicales. Paris, 1874.