Magyar Könyvszemle 113. évf. 1997. 2.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

SZEMLE

Alte siebenbürgische Drucke (16. Jahrhundert). Hrsg. von Gedeon Borsa. Köln–Weimar–Wien, 1996. Böhlau Verlag. 449 l. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens 21.)

A magyarországi könyvtörténeti kutatások nemzetközi tekintélyét egyértelműen bizonyító lépést tett a Böhlau Verlag, amikor megjelentette a 16. századi erdélyi kiadványok bibliográfiáját. A külföldi könyvészeti szakirodalomban ezentúl új rövidítésként használható ASD megjelölés ugyanis nem valamely külföldi nyomdatörténész műhely vadonatúj szellemi termékét fedi, hanem a Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473–1600 (RMNy) erdélyi anyagának csaknem változatlan német nyelvű kiadását. A magyar bibliográfiai alapmű lefordítását indokló bevezetőjében Hans Meschendörfer utal arra, hogy a 22 kötetben közreadott Verzeichniss der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts c. kiadványsorozatnak a gyorsabb megjelenés érdekében le kellett mondania a „nem összefüggő német kulturális területen” megjelent nyomtatványok, így az erdélyi nyomdák termésének feldolgozásáról, bízva abban, hogy ezt a munkát az illetékes nemzeti retrospektív bibliográfiák elvégzik. Erdélyt illetően ez maradéktalanul megtörtént az RMNy megjelentetésével és a német kollégák legnagyobb elismerése az, hogy az erdélyi német kiadványok feldolgozását nem kezdték újból, hanem a magyar nyelvet nem ismerők számára e kiadással tették lehetővé a korszakra vonatkozó könyvészeti tudás elsajátítását.

A német kutató kezébe került bibliográfia tehát nem tartalmaz új eredményeket, a fordítás – Gudrun Schuster fáradságos munkáját dicséri – híven tükrözi az 1971-ben megjelentetett bibliográfia megállapításait. A szerkezet pontosan követi az RMNy gyakorlatát, az appendix a tévesen erdélyi nyomtatványként számontartott kiadványokról igazít el. Nem tartalmazza a kötet a nyomtatványok lelőhelyére és a példányok teljességére vonatkozó megállapításokat, valamint a címlapfotókat sem, a nagy német könyvtárakban megtalálható RMNy ezen a téren segítségül szolgálhat. A kiadvány mutatóiban visszakereshető az 1601 előtt élt személyek neve, a kiadványok címe, a megjelenési hely és a nyomda (nyomdász) neve, valamint megtalálható a jelen bibliográfia és az RMNy konkordanciája. A Siebenbürgische Landeskunde Munkaközössége tervezi a következő RMNy kötetek erdélyi anyagának német nyelvű kiadását is, valamint egy kiegészítő kötetet, amely a nyomdatörténeti szakirodalom elmúlt 25 évének újdonságait foglalja össze. Ez utóbbi terv mentesít az alól, a kiadvány nagyszerűségéhez nem méltó feladat alól, hogy a szerkesztőkön mintegy negyedszázad könyvészeti eredményeinek beépítését kérjük számon. Mindazonáltal – mivel az előszó megemlíti, hogy a fordítás „kevés kivétellel” (mit wenigen Ausnahmen) az RMNy I. kötetét követi – megpróbáltuk tetten érni, hol történt változtatás és hol lehetett volna, nagyobb szerkesztési módosítás nélkül a bibliográfiát az aktuális ismeretekhez közelíteni. Az RMNy 185 tétele, az Igen hasznos és draga nemes receptum... a magyar bibliográfiában [Kolozsvár 1550–1575? Heltai] feltételezett impresszummal szerepel, az ASD-ben már nem kap tételszámot, a feltehetően újabb kutatásokra alapozó tömör meghatározás szerint „nem erdélyi nyomtatvány”. Ugyancsak kikerült az erdélyi nyomtatványok közül az RMNy 520A tételszámmal számon tartott ó-egyháziszláv nyelvű részleges bibliafordítás.

Feltehetően tördelési hiba következtében nem szerepel az ASD App. 19 és App. 20 tételszám RMNy-megfelelője, azaz RMNy App. 39 és RMNy App. 41. A „kevés kivétellel” megtett kiegészítések között szívesen láttuk volna, ha a korszak nyomtatványainak az utolsó 25 évben megjelent hasonmás kiadásaira utalás történik, és esetleg nem borította volna fel a szerkezetet, ha egy-egy az RMNy megjelenése utáni tanulmány sem marad említetlenül. A parttalan bővítés helyett csupán olyan esetre gondolunk, amikor a kommentár szóbeli közlés vagy előadás megállapításaira hivatkozik, pl. a Comoedia Balassi Mennihart arultatasarol (ASD 176) c. nyomtatvány szerzősége esetében Ritoók Zsigmondné 1970. február 3-án megtartott előadására, [246 holott a kérdést tárgyaló dolgozat már negyedszázada megjelent: Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században. = ItK 1971. 265–277. és uő: A Balassi Comoedia és Karádi Pál. = Keresztény Magvető 1980. 1–2. 39–44.

A német fordítás ürügyén azonban meg kell fogalmaznunk egy olyan megállapítást is, amely elsősorban az RMNy köteteire, a munkacsoport szakmai felkészültségére és nem utolsósorban a munkálatokat több évtizede kezdeményező és mai napig irányító Borsa Gedeon tudományos aszkézisére vonatkozik. A magyar irodalomtörténetírás és történettudomány területén nemigen találkoztunk olyan tanulmánnyal, szintézissel, több szerzős munkával, amelynek szövegét magyarázatok, kiegészítések nélkül, változatlan formában át lehetett volna tenni idegen nyelvre. Ehhez az adatokra támaszkodó szikár megfogalmazás, a szubjektivitás lehető legteljesebb kizárása, a tények tisztelete és tudományos alázat szükségeltetik. A Régi Magyarországi Nyomtatványok bibliográfia tudós munkatársi gárdája – nevük megtalálható mind a magyar, mind a német kiadás címlapverzóján – a legmagasabb szinten felel meg ezeknek a követelményeknek és ezzel a nemzetközi tudományosság kívánalmait is messzemenően teljesíti. Tisztelet érte!

Németh S. Katalin