EPA Budapesti Negyed 12-13 (1996/2-3)Bodor F.: Eszpresszók < > A budapesti kávéházak listája 1912-ből

Kávéházi kisbibliográfia

___________________
Összeállította SALY NOÉMI

      Az alábbi összeállítás a kávéháztörténeti kutatások jelenlegi szakaszában csak szerény célokat tűzhet maga elé. A magyarországi kávékultúra teljes irodalma hatalmas, puszta felsorolása is kötetnyi terjedelmet adna. Része mindamellett a vendéglátás általános irodalmának, melyben csak az anyag túl szigorú kezelésével lehet határokat vonni, számos (szak)könyv vagy cikk eleve három-négy területet érint.
      Tudatos válogatásról sem beszélhetünk az itt elősorolt tételek kapcsán, ehhez ismét az ide vonatkozó anyag megközelítőleg teljes ismerete volna szükséges. A könyvanyag esetében ez nem túl távoli cél, jóllehet a kávéházi motívumok feltárása a 19-20. századi irodalmi szövegekből nem csekély, ám komoly hozadékkal kecsegtető feladat. A modern kori kávékultúra történetének vizsgálatakor messze nem elég csak „szak”irodalom után kutatnunk, a publicisztika, az esszé, a széppróza, sőt a líra is becses kultúrtörténeti forrás lehet, esztétikai értékétől függetlenül.
      A kávéháztörténeti irodalom túlnyomó többsége azonban nem a könyvekben, hanem a nagyrészt feltáratlan, hihetetlenül gazdag polgári kori sajtóban található. Ennek „átnézése” - figyelem, nem csupán a fővárosi sajtóról van szó, a Trianon előtti ország egész anyaga ide tartozik! - nyilvánvalóan meghaladja egyetlen ember, de még egy kisebb kutatócsoport lehetőségeit is. Persze nem a nulláról kéne indulni, jónéhány időszaki kiadványnak van - több-kevesebb haszonnal forgatható - repertóriuma, a helytörténeti kutatások is számos esetben feltárták már a helyi sajtót, mégis, nagy, teljesen ismeretlen tömbbel kell számolnunk. (Nem véletlen, hogy a A magyar sajtó története kötetei elakadtak az 1890-es évek elejénél.)
      Ami a fővárost illeti, rendelkezésünkre áll a Budapest történetének bibliográfiája (Bp., 1963-1974. I-VII. Szerk. Berza László), amely cikkbibliográfia, joggal várhatnánk tőle, hogy feltárja a kávéházi irodalom nagyobbik felét. S valóban, az anyag nem csekély értékű, mindenképpen alkalmas a témában való elmélyülésre. (Témakörök és kávéházak szerinti bontását lásd a VII., mutatókötetben a 211-212. oldalon.) Mégis, az alaposabb szemrevételezéskor meglehetősen csonkának bizonyul. Fő hiányossága az átnézett sajtótermékek korlátozottságában áll. Az imént említett mutatókötet fölsorolja a feldolgozott lapokat (333-351. p.), amelyek között a kávés szakma szinte egyetlen időszaki kiadványa sem szerepel. Minden bizonnyal ez az oka annak, hogy a többszáznyi kávéházból csak 148 szerepel önálló tételként az anyagban, s ezek döntő többsége is csupán egy-két publikációval.
      Az alábbi kis gyűjtés a fönti okokból kísérletet sem tehet a cikkanyag felvonultatására, mindössze két célt kíván szolgálni.
      Az első részben felsorolja azokat a (szak)könyveket, melyek a magyarországi kávékultúra történetének nélkülözhetetlen kézikönyvei. Alapmunkák, amolyan belépőt jelentenek a témával való mélyebb kapcsolat kialakításához.
      A második rész fölvonultatja a kávés szakma fönt említett időszaki kiadványait, ezek már alapvető forrásai a részletek felé is tájékozódó, komolyabb kutatásnak. Listájuk bizonyára nem teljes, miként fennállásuk évköre sem állapítható meg teljes bizonyossággal. A könyvtárakban fellelhető példányaik ugyanis szinte minden esetben hiányosak. Az összeállítás reményeink szerint így is ösztönzőleg hathat a hazai kávékultúra múltjának feltárását célzó kutatásokra.

      I. A modern kori kávéháztörténet alapmunkái. Szakkönyvek, emlékiratok
      BALLA Vilmos: A kávéforrás. Budapest, 1927. 240 p.
      BALLAI Károly (Szerk.): A magyar vendéglátóipar története. I.
      A honfoglalás századától az 1848/49. szabadságharcig.
[Több kötet nem jelent meg.] Budapest, 1943. 424 p.
      BALLAI Károly-TÁBORI Kornél: Negyven év a magyar szállodás- és vendéglősipar történetéből. Budapest, 1938. 232. p.
      BEVILAQUA BORSODY Béla-MAZSÁRY Béla: Pest-budai kávéházak. Kávé és kávésmesterség 1535-1935. Budapest, 1935. I-II. (526;) 1467 p.
      A BUDAPESTI PINCZÉR-EGYLET ötvenéves története 1835-1885. (Szerk. Czepka L.) Budapest, [1885], 132 p.
      ERKI Edit: Kávéház-sirató. Törzshelyek, írók, műhelyek. Budapest, [1995], 176 p.
      GUNDEL Imre-HARMATH Judit: A vendéglátás emlékei. A pesti, budai és óbudai fogadók, vendéglők, korcsmák, serházak, kávéházak, mulatók, cukrászdák és egyéb szórakozóhelyek életéből. Budapest, 1982. (Második kiad.) 364 p.
      HARSÁNYI Adolf: Kávésok, pincérek, kávéfőzők. Budapest, 1909. 80 p.
      KOLOZSVÁRI Andor: A kávé és kávéház. In: Erzsébetváros. (Szerk.: Tímár Andor) Budapest, 1970. 187-225. p.
      KONRÁDYNÉ GÁLOS Magda (Szerk.): A Newyorktól a Hungáriáig. Budapest, 1965. 283 p.
      KOVALTSIK Sándor: Utazásaim, külföldi élményeim; amíg a piccolóból szakember lesz. Budapest, 1931. 94. p.
      KRÚDY Gyula: Ady Endre éjszakái. In: Irodalmi kalendáriom. Budapest, 1989. 487-590. p.
      LESTYÁN Sándor: Pesti kávéház. Budapest, 1946. 16. p.
      MAGYAR Elek: Pesti históriák. Budapest, 1920. 192 p.
      PROHÁSZKA János: Nyolcvan esztendő 1862-1942. A budapesti kávémérők és kifőzők Ipartársulatának jubileumi évkönyve. Budapest, 1942. 230 p.
      SCHALKHÁZ Lipót könyve a pinczérekről a pinczéreknek. Kassa, 1897. 153 p.
      TÁBORI Kornél: A vendéglátás irodalma. Gasztronómiai, idegenforgalmi értékek a bibliográfiában. Budapest, 1942. 201 p.
      TARJÁN Vilmos: Pesti éjszaka. Budapest, 1940. 110. p.
      TARJÁN Vilmos: (t. v.)-től a Tarjánig. Budapest, é. n., 204. p.
      WALTER Károly: A szállodások, vendéglősök, kávésok, pincérek és kávéssegédek Országos Nyugdíjegyesületének 25 éves története. Budapest, 1922. 30 p.

      II. A kávés szakma időszaki kiadványai
      a/ Kávés (illetve kávés részt is tartalmazó) szaklapok a megjelenés időrendjében 1869-től 1952-ig

1869Vendéglős és Kávésok Lapja
1877Magyar Vendéglős
1879Unitas ® Magyar Pinczérbarát
1880Magyar Pinczérbarát/Ungarischer Kellner-Freund
1881Vendéglősők Lapja ® Pinczérek Lapja
1884-1894Pinczérek Lapja ® Vendéglősök Lapja 1896-1897
1887-1888Magyar Pinczérek Lapja
1887-1888Pinczérek Közlönye
1888Egyetemes Magyar Pinczérek Lapja
1888-1901Kávésipar Szakközlönye
1890Mulatók Lapja
1890-1892A Vendéglős/Gasthaus Zeitung ® 1895-től tovább
1891-1918Budapesti szállodások, vendéglősök és kocsmárosok ipartársulatának értesítője ® A Vendéglős 1920-1924
1894Vendéglátók Lapja
1895-1901A Vendéglős
1896-1923Vendéglősök Lapja ® 1925
1898-1920Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar ® Magyar Kávésipar
1898-1899Az Újkor ® Újkor-Lapok
1899-1900Újkor-Lapok ® Fogadó
1900A Jövő
1900-1902Jövőnk ® Szállodai, Vendéglői és Kávéházi Szemle
1900-1901       A Kávé (Fiume)
1901A Mulató Budapest
1901Műsoros és képes Mulató Budapest
1902Szállodai, Vendéglői és Kávéházi Szemle ® A Kisvendéglős
1902Szállodai, Vendéglői és Kávéházi Szemle ® Magyar Vendéglős
1902-1904A Kisvendéglős
1904Magyar Vendéglős ® A Kisvendéglős
1904-1944Fogadó
1904-1907Kávéfőzők Szaklapja
1904Magyar Pinczérek Újság (a Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar melléklete)
1905-1908A Konyha (A Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar melléklete)
1905-1906Magyar Pinczérek Lapja/Pinczér-Munkás ® Kávéssegédek Szaklapja
1906A Mulató Budapest
1906Kávé Újság
1906A Pinczér (Nagyvárad)
1906-1907Vendéglősök és Kávésok Közlönye
1906-1907Kávéssegédek Szaklapja ® Magyar Pinczérek Lapja
1906-1909Szállodai és Vendéglői Segédek Szakközlönye ® Szaklapja
1907Kávémérők Közlönye
1907-1909Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja
1907-1909Szépirodalom. (A Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar melléklete)
1907-1908A Törzsasztal. (A Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar melléklete)
1909-1910Hétről-hétre
1909Szállodai és Éttermi Segédek Szaklapja
1910-1918Kávémérők Közlönye
1911-1912Éjjeli mulatók tulajdonosainak havi értesítője ® Az Értesítő 1913-1916
1912-1913Intérieur. A kávéház és a lakóház
1914-1920Az Újkor ® Új Kor 1920
1919-1920Magyar Vendéglős (a Fogadó címváltozása)
1919-1932Vendéglőssegédek Lapja ® 1938
1920Új Kor ® Fogadó Ipar
1920-1924A Vendéglős
1920-1925Magyar Kávésipar
1920-1927Kávémérők Közlönye
1920-1929Vendég
1922Fogadó-Ipar. Fogadós, vendéglős és kávésipari általános szakközlöny
1924-1925Szálloda- és Vendéglátóipari Szemle
1925-1949Kávésok Lapja
1925-1944Vendéglősök Lapja
1928Kávémérők Közlönye ® Kávémérők és -Kifőzők Közlönye
1928-1935Főpinczérek Lapja ® Kávéházi és Éttermi Magazin
1928-1944Kávémérők és -Kifőzők Közlönye
1928-1944Magyar Szállodás és Vendéglős
1929Magyar Pincér
1929-1938Kávéssegédek Szaklapja
1932Gastronómia ® Vendégipari Munkás
1933-1939Vendégipari Munkás
1935Vendéglős Értesítő
1935Magyar Genfi Lap ® Vendéglátóipari Szemle
1935-1944Vendéglátóipari Szemle
1936Vendéglős Ipar
1936Vendéglős-segéd
1936-1937Magyar Vendégforgalom
1936-1937Pesti Pincér
1936-1938Kávéházi és Éttermi Magazin
1937-1939Vendégforgalmi Újság (időközönként Főpincérek Közlönye)
1938-1939A Főpincér
1938Vendéglőssegédek Szövetkezete
1938Vendéglőssegédek Lapja
1939SZÉKFŰ. Szállodai, Éttermi, Kávéházi Főpincérek és Üzletvezetők Közlönye
1945-1948Vendéglátóipari Dolgozó
1946-1947Fogadó (előde 1904-1944)
1948-1952Vendéglátóipari Értesítő
1948-1952Vendéglátóipari Munkás

b/ Kávés évkönyvek, naptárak, almanachok a megjelenés időrendjében

1882-1903       Zsebnaptár az ...ik évre. [Különféle címeken] A magyarországi szállodák, vendéglők, kávéházak és korcsmák név- és címtára. Szerk.: Leth Lajos.
1891A vendéglősök, kávésok és pinczérek naptára az .... évre. Szerk. és kiad.: Ihász György.
1905-Fogadósok, vendéglősök, kávésok és pincérek almanachja.
1909-Magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak naptára.
1910-Magyarországi szállodák, vendéglők, kávéházak és korcsmák név- és címtára. Szerk.: Fischer Adolf.
1912-Magyarországi szállodák, vendéglők, korcsmák és kávéházak címtára .... évre. Szerk.: Zsovák Károly.
1922-Magyar kávésok évkönyve az .... évre. Szerk.: Barta Manó-Havas Nándor.
1926-1944Magyar kávésipar évkönyv az .... évre.
1941-Magyar szállodás, vendéglős és kávésipari évkönyv. Szerk.: Gregorits István.


EPA Budapesti Negyed 12-13 (1996/2-3)Bodor F.: Eszpresszók < > A budapesti kávéházak listája 1912-ből